A continuació presentam les propostes de resolució que el grup MÉS va enregistrar dijous 23 d’octubre, i que seran objecte de debat i votació dimarts dia 28. Les propostes de resolució són propostes que deriven del debat de política general de dimarts dia 21, al Parlament de les Illes Balears.

De totes les esmenes presentades el diputat Nel Martí destaca les tres que afecten directament a

Nel
Menorca. Són la 6, 10 i 16, que recullen tres reivindicacions històriques: la tarifa plana universal entre illes, la residència per a familiars i malalts i la promoció turística. Tres reivindicacions amb un ampli consens a l’illa, que van ser promeses electorals del PP i que en canvi no s’hauran executat.

Des del PSM Més per Menorca esperam que el PP -almenys els diputats del PP de Menorca- els hi donin suport. Tant la tarifa plana com la residència per a malalts ja les va presentar MÉS en anteriors debats al Parlament i el PP les va rebutjar.

Quant a la promoció turística els menorquinstes volen que el Parlament insti al Govern a dotar de forma adequada el traspàs de la competència, i en aquest sentit esperen obtenir el suport de la cambra i del PP de Menorca. Seria lamentable que els diputats de Menorca, i amb ells Tadeo, votéssin en contra de la proposta.

Propostes per millorar l’economia, per regenerar la democràcia i per al Pacte Educatiu

1) El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a defensar la sobirania fiscal de les Illes, i a corregir el desequilibri històric en el nostre finançament mitjançant la negociació amb el Govern de l’Estat d’un concert econòmic solidari que suposi, entre d’altres, un límit màxim del 4% del PIB en l’aportació de les Illes a l’Estat.

2) El Parlament de les Illes Balears declara que qualsevol reforma de la llei electoral ha de tenir com a objectiu millorar la democràcia i, per tant, augmentar la representativitat, la pluralitat i la proporcionalitat de les normes electorals, de la manera més eficaç i eficient possible. En qualsevol cas, una eventual modificació de la llei electoral promourà la supressió del topall del 5% dels vots per accedir al Parlament i substituirà el mètode d’Hondt d’assignació d’escons per un altre de més proporcional (com ara el mètode de Sainte Laguë). Precisament en aquest sentit d’eficàcia i l’eficiència dels processos electorals, els enviaments de correu massius sufragats amb recursos públics es limitaran a un per llar, en el qual s’inclourà la informació de totes les candidatures que s’hi presenten.

3) El Parlament de les Illes Balears es compromet a dur a terme modificacions legislatives que promoguin la participació directa dels ciutadans en la presa de decisions, una llei de consultes populars que garanteixi el dret a decidir de les Illes Balears en totes les matèries d’interès, inclosa la seva sobirania i insta el Govern a afavorir la participació de la societat.

4) El Parlament de les Illes Balears promourà la reforma del Reglament de la Cambra per a fer incompatible l’acumulació de sous en situació de dedicació exclusiva o plena, de forma equiparable al règim que ja s’aplica als funcionaris de l’administració autonòmica.

5) El Parlament de les Illes Balears es pronuncia totalment en contra de l’actual procés de privatització d’AENA, i insta el Govern de les Illes Balears a posar en marxa tots els instruments a l’abast, inclosa la via judicial, per aturar aquesta privatització que clarament perjudica els interessos dels ciutadans d’aquestes illes, i a treballar, conjuntament amb el Ministeri de Foment, per paralitzar aquest procés i obrir una via de diàleg i negociació amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, agents socials i resta de grups parlamentaris perquè qualsevol canvi tengui el màxim consens possible i reclamar la cogestió aeroportuària.

6) El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a impulsar davant l’Estat, amb caràcter urgent, la modificació de l’OSP entre Illes per tal d’implantar la tarifa única i universal d’uns 30 euros per trajecte, tal com han proposat plataformes i consells insulars.

7) El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les Illes Balears a la redacció immediata d’un Pla Industrial, juntament amb els agents econòmics i socials, que suposi un impuls i estímul al sector industrial. En especial es consideraran estratègics els sectors industrials de la societat del coneixement, l’agroalimentari i l’audiovisual.

8) El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a valoritzar i a estudiar, amb els diversos sectors, l’Economia Digital, per tal de donar un impuls clar i decidit a la societat del coneixement al sí de la pròpia administració i als sectors privats. Tot i reconeixent que internet és economia de futur.

9) El Parlament de les Illes Balears insta al Govern a la implementació de polítiques que impulsin un turisme de més valor afegit i a la reconversió d’aquelles zones turístiques madures i/o obsoletes. El creixement ha d’esser en qualitat no en quantitat.

10) El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a complir amb el mandat estatutari en promoció turística, segons el qual aquesta és una competència pròpia dels consells insulars, a través d’una dotació econòmica i de recursos de la CAIB suficients perquè la gestió des dels governs de cada una de les illes sigui factible, i esdevengui un autèntic motor de la promoció de cada un dels destins turístics de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.

11) El Parlament de les Illes Balears insta al Govern a reconduir i estimular el sector de la construcció lligat a la rehabilitació, eficiència energètica i al subsector del moble. En aquest sentit s’evitarà caure en l’hipertrofia de la construcció que ens dugué al desastre del 2007.

12) El Parlament de les Illes Balears constata les conseqüències socials de l’actual situació de crisi i que cada vegada hi ha més dificultats de poder cobrir les necessitats bàsiques per viure, per tant és compromet a avançar cap a la renda bàsica garantida, tal com esta recollit a l’actual llei de Serveis Socials i al decret de Cartera de Serveis socials.

13) El Parlament de les Illes Balears constata que a la Comunitat Autònoma hi ha més de 16 mil persones que no tenen dret a la targeta sanitària en aplicació Reial Decret Llei 16/2012 de 20 d’abril, de mesures urgents per a garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat i seguretat de les seves prestacions, i insta el Govern de les Illes Balears a retornar el dret de poder sol·licitar la targeta sanitària a totes les persones residents a les Illes Balears i empadronades a qualsevol municipi de la Comunitat Autònoma independentment de la seva situació de residència administrativa i alhora que es suprimeixi dels pressuposts per al 2015 la taxa de la targeta sanitària.

14) El Parlament de les Illes Balears rebutja l’aplicació del copagament que han d’efectuar els pensionistes per accedir a medicaments receptats des del sistema de la sanitat pública i, per tant, insta el Govern de les Illes Balears que, amb l’objectiu que els pensionistes no hagin de desemborsar uns doblers que no els correspon pagar per l’adquisició de medicaments a la recepta electrònica s’incorporin mecanismes de lectura informàtica que permetin reconèixer quan el pensionista ja ha arribat a la quantia màxima que estableix el Real Decret llei i deixi de pagar uns doblers que han de ser retornats pel propi Govern a través de la Conselleria de Salut.

15) El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears que en la seva gestió es prioritzi la cobertura de les baixes del personal sanitari, que promogui l’obertura de llits i quiròfans a la sanitat pública per fer front a les actuals llistes d’espera, i, si és necessari, la contractació de personal sanitari.

16) El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a impulsar, d’acord amb les associacions de malalts de les Illes Balears, una residència vinculada a l’hospital de Son Espases per atendre les necessitats d’hostatge dels malalts de curta i llarga durada i els seus familiars.

17) El Parlament de les Illes Balears expressa el seu respecte al procés d’elaboració d’un Pacte per l’Educació de les Illes Balears (materialitzat en la Declaració de Ses Salines, dia 27 d’agost del 2014) que duen a terme les plataformes ciutadanes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, i alhora manifesta la voluntat de participar-hi quan aquestes així ho sol·licitin per tal d’implicar a la cambra legislativa, on resideix la sobirania popular, i als diputats i partits que l’integren, en aquest ambiciós i necessari projecte col·lectiu.

18) El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a retirar tots els recursos contra les sentencies del TSJIB que anul·len el Decret 15/2013, de 19 d’abril, pel qual es regula el tractament integrat de les llengües als centres docents no universitaris de les Illes Balears, i suspenen les ordres i instruccions del seu desenvolupament, per tal d’aportar seguretat jurídica i estabilitat pedagògica a les escoles de les Illes Balears.

19) El Parlament insta el Govern i particularment les conselleries de Turisme i d’Economia a desenvolupar mesures polítiques que evitin les pràctiques de financerització i especulació entorn a l’economia turística, per prevenir situacions com el recent tancament de l’hotel Delta (Llucmajor).

20) El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a garantir la recepció dels actuals canals de la Corporació Catalana, TV3, 3/34 i Súper 3/33, i alhora reclamar de l’Estat central la consideració específica de comunitat amb llengua pròpia, per a mantenir els actuals dos múltiplex.