Desconfiam de les intencions de Bauzá de voler refondre i consolidar textos a 6 mesos de les eleccions

El PSM Més per Menorca desconfia de les intencions de Bauzá de voler refondre i consolidar textos normatius a 6 mesos de les eleccions

El projecte de llei de simplificació legal permetria al Govern legislar textos refosos quan el Parlament es disolgui, i aprovar decrets sense necessitat de complir amb la informació i aduiència públiques

El PSM Més per Menorca (grup MÉS) ha presentat esmenes parcials per a incloure la derogació del Decret 15/2013 del TIL o la Llei de símbols, per considerar-les obsoletes

El PSM Més per Menorca (grup MÉS) ha presentat una esmena de totalitat al projecte de llei de racionalització i simplificació de l’ordenament legal i reglamentari de la CAIB, que es debatrà dimarts dia 2 de desembre, perquè, en paraules del diputat Nel Martí, el que pretén és tramitar nous textos reglamentaris, sense haver de passar ni per audiència pública ni per dictamen del Consultiu sobre el contingut de la norma, ni pel control parlamentari. I per aconseguir-ho modifica la Llei del Consell Consultiu sense que aquest s’hagi pogut pronunciar al respecte.

Bauzá

Efectivament, el projecte de llei de racionalització i simplificació de l’ordenamentlegal i reglamentari de la CAIB (RGE 8676/14) és un intent “urgent” per aprovar nous textos reglamentaris -decrets- evitant els procediments establers, tant a la Llei 4/2001 del Govern de les Illes Balears com a la Llei de la bona administració i el bon govern, que aporten garanties, transparència i participació. El Govern no necessitava d’aquesta llei per dur a terme un procés de consolidació de decrets perquè seva és la potestat d’aprovar, modificar o derogar decrets. Això sí, per a fer-ho, tal com marca la legislació esmentada es requereix de: memòria justificativa, estudi de cost i finançament, audiència i informació pública, intervenció dels ens territorials,i informes i dictàmens dels serveis jurídics competents, secretaria general tècnica (sobre la correcció del procediment), Consell Consultiu i altres organismes d’assessorament previst en el marc legal. “I d’açò en saben molt: eliminen el CES i obvien UIB”, afirma Martí.

Bé idò, l’abús que supera tots els límits, és que el projecte de llei que impulsa el Govern Bauzà modifica alhora la Llei 4/2001 i la Llei del Consell Consultiu per introduir un procediment simplificat per aprovar textos consolidats, per als quals només es demana:

– Informe de l’Institut de la Dona (proposa adequacions per evitar un llenguatge sexista)

– Informe de la secretaria general sobre l’adequació al procediment (sobre el compliment del procediment, sense entrar en si s’ha respectat el contingut o sel’ha modificat)

– Consell Consultiu (idem)

És a dir, s’obvia entrar en el contingut (no tindrem cap informe tècnic que garanteixi que el contingut no s’ha modificat) i al Consell Consultiu només se li demana un pronunciament sobre “el compliment efectiu de les limitacions”, però sense entrar en el contingut.

Una modificació de la Llei del Consultiu que, per cert, s’ha fet sense que l’organisme consultiu hagi estat consultat en el tràmit d’audiència del projecte dellei, com bé deixen constància en el Dictamen tots els membres.

En resum, el Govern podria fer decrets consolidats amb nous continguts evitant qualsevol pauta de control, transparència i participació previstes en al llei, i per aconseguir-ho no té miraments en modificar la mateixa llei que ho regula, la Llei4/2001 i la Llei del Consell Consultiu.

Nel Martí desconfia del projecte de llei presentat. “Per quin motiu s’ha de tramitar per la via d’urgència una llei que incorpora potestats -la de dictar decrets- que són del Govern, que es dóna a si mateix un termini de 6 mesos per elaborar els nous textos des de la publicació de la llei, o sia que, suposant que s’aprovés la llei el mes de desembre, els textos consolidats s’haurien de publicar abans del mes de juny, amb el Parlament dissolt i les eleccions convocades. I a més amb dubtes de legalitat, ja que en el període esmentat està prohibit que el Govern aprovi noves normes o normes que no són ordinàries”.

Derogació de decrets “obsolets”

El projecte de llei diu que té per objecte “derogar expressament les normes en desús, obsoletes

Nel
o que han perdut l’objecte o la finalitat a causa de l’evolució del context social, polític o normatiu, o de simple transcurs del temps”. Per al PSM Més per Menorca, el Decret 15/2013, de 19 d’abril, pel qual es regula el tractament integrat de les llengües als centres docents no universitaris de les Illes Balears, compleix a la perfecció l’objecte del projecte de llei, atesa la sentència del TSJIB que l’anul·la de ple dret i el suspèn en la seva aplicació.

“No hi ha decret més obsolet que aquell que ha estat anul·lat de ple dret, i per tant s’ha de derogar per aportar seguretat jurídica i garanties en la tasca docent”, diu el diputat Nel Martí.

 

Relació d’esmenes presentades:

1. Esmena totalitat

El projecte de llei no garanteix que la delegació legislativa per a la fusió de lleis es faci preservant el contingut normatiu unificat i la potestat legislativa del Parlament, alhora que extreu del procediment vigent per a la consolidació de textos reglamentaris els tràmits d’audiència i d’informació pública.

2. Esmena d’eliminació.

Article 2. Texts refosos.

3. Esmena de substitució de l’article 3.

El nou text:

“Article3. Texts reglamentaris consolidats.

En el termini de sis mesos comptadors des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, el Govern de les Illes Balears, per mitjà de les conselleries competents per raó de la matèria, ha d’iniciar els procediments simplificats de consolidació de reglaments tal com preveu la Llei 4/2001, a fi d’aprovar els texts consolidats dels decrets que s’indiquen en l’annex 2 d’aquesta Llei.”

4. Esmena d’eliminació de la Disposició final primera.

5. Esmena d’eliminació de la Disposició final segona.

6. Esmena  de substitució de l’Annex 3.

El nou annex 3:

“Normes que es deroguen. Lleis i Decrets Llei

– Llei 6/1998, de 25 de maig, per la qual es modifica l’apartat 6 de l’article 228 de la Llei del sòl.

– Llei 1/1997, de 20 de maig, de taxes per inspeccions i controls sanitaris oficials de carns fresques.

– Llei 9/2013, de 23 de desembre, sobre l’ús dels símbols institucionals de les Illes Balears.

– Decret Llei 5/2013, de 6 de setembre, pel qual s’adopten determinades mesures urgents en relació amb la implantació, per al curs 2013-2014, del Sistema de Tractament Integrat de les llengües als centres docents no universitaris de les Illes Balear.”