El Govern agrupa els estudis de Xarxa Natura fent que les empreses menorquines no s’hi puguin presentar

El govern agrupa ofertes públiques fent que siguin inaccessibles per als professionals i les empreses menorquines

Els menorquinistes demanen al Govern que les ofertes públiques de serveis es facin tenint en compte la realitat de cada sector, per tal que les empreses petites o de caràcter insular també hi puguin participar

També es proposa donar suport a la iniciativa d’Arias Cañete per declarar LIC el Canal de Menorca

PSM Més per Menorca critica la gestió agrupada que fa el Govern de determinades ofertes públiques de serveis i treballs que dificulta o impossibilita que les petites empreses i professionals autònoms hi puguin participar. L’agrupació en lots és una opció que el Govern ha anat fent extensiu no només en la compra de subministres sinó també en la prestació de serveis i l’externalització d’estudis, justificada en l’eficiència i en la reducció de costos.

Per al diputat Nel Martí les ofertes públiques fetes en lots de serveis o estudis haurien de tenir en compte també l’economia d’escala i l’impacte sobre el territori, és a dir la realitat dels sectors a les illes que no són Mallorca. “No té sentit que el Govern estalviï un poc en perjudici d’empreses petites d’àmbit insular.”

Un cas. El lot dels estudis Xarxa Natura

La Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori ha tret a oferta pública els plans de gestió de Xarxa Natura 2000 de les Illes Balears agrupant 5 lots, entre els quals hi ha el lot 1 de la zona Menorca, però també la resta corresponents a Eivissa, Formentera, Mallorca i ZECs marins. Val a dir que és la primera vegada que els plans de gestió es treuen de forma agrupada. Fins a dia d’avui s’havien fet de forma separada, amb la qual cosa els professionals I empresaris menorquins s’hi havien pogut presentar. Amb l’agrupació de lot cap professional o empresa menorquina s’hi pot presentar, ateses les exigències i garanties que es demanen per a volums i ofertes econòmiques d’aquestes quanties.

Les ofertes públiques agrupades com aquesta perjudiquen als autònoms i a les empreses petites i d’abast insular, i en canvi no suposen un estalvi significatiu per a l’hisenda autonòmica. L’agrupació dels cinc lots suposa que les condicions de solvència que s’exigeixin siguin inassumibles per a les empreses menorquines, per exemple. En el cas que es cita es demana un volum mínim de facturació de 100.000 euros i una assegurança d’indemnització per un import de també 100.000 euros. Es demanen per altra banda 5 titulats per a poder fer la feina a les 5 zones.

L’objecte de l’oferta és l’elaboració dels instruments de gestió de 65 espais de la Xarxa Natura 2000 a les Illes Balears que han de servir per a la designació de 50 Zones Especials de Conservació (ZEC) incloses 28 Zones d’Especial Protecció per a Aus (ZEPA). També és objecte del contracte tot el procés de participació pública necessària per a la tramitació. En el plec de clàusules tècniques s’hi recullen les zones de cada lot. El lot 1 correspon a Menorca.

Les dades del cas citat formen part de (Extret de la plataforma de contractació de la Caib)

Exp. 7133/2013 servicio realización 2ª fase instrumentos de gestión de la red natura 2000 de las Islas Baleares (5 lotes)

Datos generales

Órgano de contratación: Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori
Tipo de contrato: Servicios
Procedimiento: Abierto
Tramitación: Ordinaria
Núm. de expediente: 7133/2013
Presupuesto de licitación (IVA excluido): 165.289,26 Euros
IVA: 34.710,74 Euros
Presupuesto de licitación (IVA incluido): 200.000,00 Euros
Lotes: lot 1.- Zona Menorca – lot 2.- Zona Eivissa – lot 3.- Zona Formentera – Lot 4.- Zona Mallorca – lot 5 ZECs marins (veure en els plecs)
Presupuesto de gasto máximo de todos los lotes (IVA excluido): 165.289,26 Euros
IVA: 34.710,74 Euros
Presupuesto de gasto máximo de todos los lotes (IVA incluido): 200.000,00 Euros
Canon para la Administración: 0,00 Euros
Plazo de ejecución / Duración contrato: des de la data de formalització del contracte fins al 31.10.2014

En aquest enllaç hi trobaran els plecs de clàusules tècniques i administratives:

http://www.plataformadecontractacio.caib.es/Licitacion.jsp?id=26014&idOrganoContratacion=-1&pagina=1&idi=ca&idTipoContrato=SERVICIO&baja=&idEstadoLicitacion=TPOT

Declarar LIC el Canal de Menorca

Per les raons abans exposades, el PSM Més per Menorca ha presentat una esmena per a ser debatuda a la Comissió de Medi Ambient del Parlament, que se celebrarà dijous d’aquesta setmana, i en la qual es rebutja el procediment utilitzat pel Govern i se l’insta a rectificar el sistema de contractació agrupada.

Per altra banda, i arran de les actuacions dutes a terme pel Ministre d’Agricultura i Medi Ambient per declarar LIC el Canal de Menorca, Nel Martí reiterarà una proposta que ja es va presentar MÉS fa unes setmanes (i que el PP va rebutjar en la Comissió de Medi Ambient del Parlament), ara en forma d’esmena, perquè el Govern doni suport a la iniciativa d’Agricultura.

El ministre Arias Cañete ja ha preparat un esborrany d’ordre on es pot llegir: “De conformitat amb el que estableix la Llei 42/2007, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat, es proposa a la Comissió Europea, a través del Ministeri d’Afers Exteriors, la inclusió dels espais marins sistema de canons submarins occidentals del golf de Lleó, Canal de Menorca, volcans de fang del Golf de Cadis i Banc de Galícia en la llista de Llocs d’Importància Comunitària (LIC) de la Xarxa Natura 2000 “. En el cas del canal entre Mallorca i Menorca, el ministeri d’Agricultura i Medi Ambient proposa la màxima protecció a 3.353,4 quilòmetres quadrats.

La Unió Europea prohibeix les prospeccions en les franges declarades d’interès comunitari (LIC).