El Govern de les Illes Balears hauria de reduir a la mínima expressió la seva presència a Menorca a través de delegacions

Per als menorquinistes el Govern de les Illes Balears hauria de reduir a la mínima expressió la seva presència a Menorca a través de delegacions, i utilitzar les vies que preveu l’Estatut d’Autonomia per a relacionar-se a l’Illa a través de les seves institucions pròpies, ajuntaments i Consell. Així ho argumenta el diputat Nel Martí a la seva proposició:

“L’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears preveu una organització territorial descentralitzada i articulada en illes i en municipis. Les institucions de govern de les illes són els consells insulars que, juntament amb el Parlament, el Govern i       el President conformen el sistema institucional autonòmic.

La descentralització a través dels consells insulars, descrita i prevista en l’Estatut, és tant política, atorgant competències pròpies i capacitat normativa, com administrativa, a través de la delegacions de funcions. I aquesta descentralització suposa també una desconcentració i deslocalització del conjunt de l’administració de la comunitat autònoma a favor dels governs de cada illa.

Així ho diu l’Estatut a l’article 8.2. (L’organització territorial): Aquesta organització serà regulada per llei del Parlament de les Illes Balears, d’acord amb l’Estatut i amb els principis d’eficàcia, jerarquia, descentralització, desconcentració, delegació i coordinació entre els organismes administratius i d’autonomia en els àmbits respectius.

Així idò, avui els consells insulars disposen de totes les previsions estatutàries per a ser els autèntics governs de cada illa, coordinats per un executiu suprainsular al  qual se li encomani bàsicament l’equilibri i cohesió territorial de les illes que conformen la comunitat autònoma, la definició de la política general i les competències que no són pròpies dels consells insulars ni hagin estat transferides.

En definitiva, els consells insulars disposen de competències pròpies, de capacitat normativa respecte d’aquestes, de potestat per a presentar projectes de llei per ser tramitats al Parlament de les Illes, i de funció executiva i de gestió respecte de les competències que s’acordi la seva transferència o delegació. Efectivament, quant a la descentralització administrativa de les competències que el Govern no ha transferit, l’article 80.2. diu “El Govern de les Illes Balears podrà exercir la gestió ordinària de les seves competències a través dels consells insulars i dels ajuntaments.”

D’acord amb l’exposat el PSM Més per Menorca proposa dues resolucions:

1) El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a continuar amb el procés descentralitzador previst en l’Estatut d’Autonomia de 2007.

2) El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a eliminar totes les delegacions o direccions territorials a Menorca, Eivissa i Formentera, i substituir-les per la delegació o transferència als consells insulars de la funció executiva i de gestió de les competències afectades, inclòs el Consell de Mallorca.

Aquesta és la millor forma, segons Martí, per evitar duplicitats, simplificar l’administració i reduir burocràcia.

Per altra banda, i en la mateixa sessió, Nel Martí reclamarà al Govern que tengui una major sensibilitat respecte de les demanades de les institucions menorquines. Martí recorda que els ajuntaments de Menorca van haver d’insistir reiterades vegades per aconseguir que el vicepresident econòmic es traslladés a Menorca per a reunir-se amb els batlles de l’illa. Tot i així, després d’aconseguir que aquesta reunió és produís, el resultat va ser que el Govern no es va comprometre en la petició que se li va formular: disposar d’un calendari de pagaments. A hores d’ara el deute del Govern amb els ajuntaments a través del Fons de Cooperació s’ha reduït però Martí reclama que l’actitud del Govern respecte de Menorca canviï i que el deute derivat de programes i serveis es resolgui el més aviat possible a través d’un calendari pactat. En aquests moments, el deute als ajuntaments generat per les conselleries, fora del Fons de Cooperació Local, supera els 2 milions d’euros.

S’adjunten propostes no de llei.

pnl delegats

pnl PSM reunió alcaldes