El PP de Menorca vota a Palma contra la proposta del PSM Més per Menorca de regular el lloguer turístic particular

La proposta del grup parlamentari MÉS i del PSM Més per Menorca s’ha presentat i debatut avui dijous a la Comissió de Turisme, i pretenia acabar amb la indefensió dels particulars i amb l’economia submergida.

El PSM Més per Menorca ha defensat avui a la Comissió de Turisme del Parlament una proposició no de llei per regular el lloguer turístic particular, limitat per la Llei del Turisme autonòmica i la Llei d’Arrendaments Urbans, que tanca la porta a la possibilitat que els habitatges particulars plurifamiliars es destinin a ús turístic.

Nel Martí, diputat menorquinista, considera que “el PP ha arribat a enfadar a tots els sectors econòmics, els particulars i fins i tot els seus batles amb aquesta deriva de legislar a favor d’uns pocs, i la resposta del conseller Delgado davant la polèmica desfermada aquest estiu és impresentable: fer la vista grossa”.

Per al grup MÉS, els particulars tenen tot el dret a llogar casa seva per a ús turístic, i el que han de fer les administracions és adequar l’oferta de lloguer particular a l’oferta d’allotjament reglada, tot garantint uns mínims de qualitat i un equilibri en l’oferta de places, tant hoteleres com de turisme residencial.

Per a la consellera menorquinista Maite Salord, “el PP hauria de deixar de legislar per a uns pocs, i treballar a partir del concepte de prosperitat compartida que defensam des del PSM Més per Menorca i comparteix el conjunt de la societat. El que no es pot fer és negar la realitat, i en aquest cas a més renunciar a integrar el lloguer turístic particular en l’oferta turística de qualitat i als ingressos que això podria significar per a les administracions”.

Una altra vegada ni Tadeo, el president i diputat, ni cap dels diputats populars menorquins han donat resposta a allò que reclamen des de Menorca, i en canvi han acotat cap davant les directrius del Govern i de Bauzà.

Els Punts que han anat a votació de la PNL eren els següents:

  • El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a regular abans de finalitzar el present
    exercici i d’acord amb els Consells Insulars i el conjunt de municipis el lloguer turístic particular,mitjançant entre altres la modificació de la Llei del Turisme en el sentit d’incloure altres tipologies d’habitatges i les condicions perquè siguin incorporats a l’oferta reglada d’allotjament.
  • El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a modificar el Pla Integral de Turisme de les Illes Balears perquè l’oferta de places de lloguer turístic particular s’adapti als principis de turisme responsable, sostenible i de qualitat i a les estratègies per assolir-lo.
  • El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a establir d’acord amb els Consells Insulars i els Ajuntaments un sostre de places turístiques tant a nivell territorial com per modalitat d’allotjament, per tal d’evitar l’especulació al voltant dels canvis d’usos turístics i residencials i garantir la necessària convivència entre turistes i residents.