El PP torna a impedir que el Parlament condemni el franquisme

Els conservadors rebutgen una proposta del PSM Més per Menorca (grup MÉS) relativa a les víctimes de la repressió franquista

El PSM Més per Menorca (Grup MÉS) ha defensat al Parlament (concretament, a la Comissió d’Assumptes Institucionals) una proposició no de Llei relativa a les víctimes del franquisme. La proposta, que ha estat defensada pel diputat Nel Martí, pretenia instar el Govern a “col·laborar amb Memòria de Mallorca i amb altres entitats que treballen per recuperar les despulles de les víctimes de la Guerra Civil i la dictadura de Franco”, i proposava que el Parlament expressàs “de forma clara i inequívoca el seu rebuig i condemna al règim dictatorial del general Franco , així com de qualsevol manifestació política que faci exaltació o el tingui com a referent”. Els vots en contra del PP han rebutjat la iniciativa. 

Franquisme

La proposició no de llei també proposava instar el Govern de les Illes Balears a “impulsar, conjuntament amb les associacions per a la recuperació de la memòria històrica de les Illes Balears, una llei que tengui per objecte recuperar la memòria històrica en relació a aquelles persones que van ser assassinades o van ser víctimes de la repressió franquista a les Illes Balears arran del cop militar produït a partir del 18 de juliol de 1936, restituint, reconeixent i rehabilitant la memòria de les persones assassinades”. I apuntava que “el projecte de llei haurà d’establir el dret dels familiars de les persones assassinades arran del cop militar de l’any 36 a exhumar als seus familiars i donar-los una sepultura digna”.

Així mateix, proposava substituir l’actual llei de símbols per una altra norma que, d’acord amb la recomanació del Dictamen 55/2013 del Consell Consultiu de les Illes Balears, declaràs “expressament prohibits aquells símbols que ‘vulneren els drets i valors constitucionals o lesionen drets fonamentals’; que incitin a l’odi , a la violència o a la discriminació per motius de raça , origen , gènere , orientació sexual, religió o ideologia; i específicament i especialment aquells que facin apologia del règim franquista o de l’ nazisme”.

Proposició no de llei del Grup MÉS relativa a les víctimes del franquisme:

http://xip.parlamentib.es/scripts/getFile.ashx?nomCat=RGE&idReg=63349&camp=high