“Tiranocràcia? El Govern podria fer decrets amb nous continguts evitant qualsevol pauta de control, transparència i participació previstes en al llei”

“El Govern pretén modificar dues lleis -la LLei 4/2001 del Govern de les IB i la Llei del Consell Consultiu- via llei de simplificació de l’ordenament legal, per a poder tramitar nous textos reglamentaris, sense haver de passar ni per audiència pública ni per dictamen del Consultiu sobre el contingut de la norma. I a més sense possible control parlamentari”

“Una llei feta a imatge i semblança del Govern que voldria governar sense l’opinió de la ciutadania i sense el control del Parlament”

DEMOCRÀCIA

El projecte de llei de racionalització i simplificació de l’ordenament legal i reglamentari de la CAIB (RGE 8676/14) és, a parer del Grup parlamentari MÉS, un intent “urgent” per aprovar nous textos reglamentaris -decrets-, via la fusió i consolidació, evitant els procediments establers, tant a la Llei 4/2001 del Govern de les Illes Balears com a la Llei de la bona administració i el bon govern, que aporten garanties, transparència i participació.
Efectivament, el Govern no necessitava d’aquesta llei per dur a terme un procés de consolidació de decrets perquè seva és la potestat d’aprovar, modificar o derogar decrets. Això sí, per a fer-ho, tal com marca la legislació esmentada es requereix de

• memòria justificativa
• estudi de cost i finançament
• audiència i informació pública
• intervenció dels ens territorials
• informes i dictàmens de: serveis jurídics competents, secretaria general tècnica (sobre la correcció del procediment), Consell Consultiu i altres organismes d’assessorament previst en el marc legal. I d’açò en saben molt: eliminen el CES i obvien UIB..

Bé idò, l’abús que supera tots els límits, és que el projecte de llei que impulsa el Govern Bauzà modifica alhora la Llei 4/2001 i la Llei del Consell Consultiu per introduir un procediment simplificat per aprovar textos consolidats, per als quals només es demana:
• Informe de l’Institut de la Dona (proposa adequacions per evitar un llenguatge sexista)
• Informe de la secretaria general sobre l’adequació al procediment (sobre el compliment del procediment, sense entrar en si s’ha respectat el contingut o se l’ha modificat)
• Consell Consultiu (idem)

PARTICIPACION_620

És a dir, s’obvia entrar en el contingut (no tindrem cap informe tècnic que garanteixi que el contingut no s’ha modificat) i al Consell Consultiu només se li demana un pronunciament sobre “el compliment efectiu de les limitacions”, però sense entrar en el contingut.
Una modificació de la Llei del Consultiu que, per cert, s’ha fet sense que l’organisme consultiu hagi estat consultat en el tràmit d’audiència del projecte de llei, com bé deixen constància en el Dictamen tots els membres.

Algú podria argumentar, en defensa del Govern, que la consolidació de textos reglamentaris es fa només per fusionar, unificar, simplificar textos dispersos que ja han passat les garanties que marca la Llei 4/2001 i la Llei del Bon Govern, sense modificar el seu contingut, i que per tant és innecessari repetir el procés previst per a decrets nous. I si fos així tindria raó, però qui garanteix que el Govern no modificarà el sentit, els termes, la interpretació, en incorporar textos nous resultat de la consolidació? El Parlament ha d’exercir la seva potestat de control basant-se en la bona fe de l’Executiu? Rotundament, no. El Parlament no pot atorgar al Govern la potestat de reglamentar de forma simplificada, perquè de fer-ho el Govern té mànega ampla per fer el que vulgui sense cap control ni possible actuació per part del Parlament. Tan mateix el projecte és clar: en l’exposició de motius diu que la simplificació inclourà totes les “modificacions necessàries per garantir la coherència jurídica”, i en l’articulat no es concreta ni es limiten aquestes modificacions.
En resum, el Govern podria fer decrets consolidats amb nous continguts evitant qualsevol pauta de control, transparència i participació previstes en al llei, i per aconseguir-ho no té miraments en modificar la mateixa llei que ho regula, la Llei 4/2001 i la Llei del Consell Consultiu.

Nel Martí desconfia del projecte de llei presentat. “Per quin motiu s’ha de tramitar per la via d’urgència una llei que incorpora potestats -la de dictar decrets- que són del Govern, que es dóna a si mateix un termini de 6 mesos per elaborar els nous textos des de la publicació de la llei, o sia que, suposant que s’aprovés la llei el mes d’octubre, els textos consolidats s’haurien de publicar abans del mes de maig, amb el Parlament dissolt i les eleccions convocades. I a més amb dubtes de legalitat, ja que en el període esmentat està prohibit que el Govern aprovi noves normes o normes que no són ordinàries”.
L’annex 2 del projecte de llei inclou tots els decrets de consolidació.