Plenari del mes de setembre al Consell Insular de Menorca: popostes d’acord i preguntes

Proposta d’acord Modificació llei electoral

Des del PSM Més per Menorca rebutjam la modificació de la Llei orgànica de règim electoral general sense consens que el PP impulsa, des del Govern de l’Estat i que té l’objectiu que sigui sempre alcalde el candidat de la llista més votada. Tot i la dispersió d’idees i propostes fetes pels dirigents conservadors, la darrera fórmula més explicada consisteix en el fet que, si un candidat aconsegueix el 40% dels vots, aquest obtengui l’alcaldia de forma directa. En cas contrari, es proposa que es faci una segona volta.

urna

Per dur a terme aquesta reforma és imprescindible, com a mínim, modificar la Llei Orgànica de Règim Electoral General (LOREG) de l’any 1985; açò no obstant cal tenir en compte els fonamentats dubtes constitucionals que han plantejat alguns prestigiosos juristes. Una reforma d’aquesta dimensió, que toca el cor del sistema electoral i per tant de la democràcia, exigeix, a més d’un alt consens, un debat calmat, rigorós i profund per transformar la Llei de 1985 en una norma que respongui a les noves demandes de participació ciutadana, i de transparència i control democràtic.

Atesa la contradicció entre les afirmacions del president Rajoy el febrer del 2013 (en les quals assegurava que una reforma electoral, “a diferència de l’IRPF”, no es podia a dur a terme sense consens) i les intencions manifestades durant els darrers mesos, després de les darreres eleccions al Parlament europeu, en què es posa de manifest que la pretesa reforma exprés és oportunista i que respon només a interessos polítics i electoral del PP.

Per tot això, la portaveu del PSM Més per Menorca va proposar el Ple del Consell Insular de Menorca a:

1. Rebutjar qualsevol proposta de reforma electoral que no es faci amb l’objectiu de donar major participació i transparència a les institucions democràtiques.
2. Instar el Govern de l’Estat a no promoure cap modificació de la Llei Orgànica de Règim Electoral General sense consens.

Aquesta proposta no va ser aprovada ja que el PP hi va votar en contra.

 

Proposta d’acord Llei del sòl

Des del PSM Més per Menorca consideram necessària la redacció del Reglament de la Llei del sòl amb la participació de l’oposició, ja que la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl, disposa en l’article 15.2 que els consells insulars, com a òrgans de govern i administració de l’illa, exerceixen les competències en matèria urbanística que els assigna aquesta llei, i disposen de potestat reglamentària normativa per desplegar-la i executar-la. Així mateix, la disposició final segona autoritza els consells insulars per desplegar reglamentàriament, totalment o parcialment, la llei, així com per dictar les disposicions reglamentàries necessàries per complir les remissions que es fa a normes d’aquest caràcter.

Camp de Menorca

No obstant, que encara que la llei no incorporés aquesta autorització, la llei de consells insulars estableix que les institucions insulars tenen la capacitat reglamentària en aquelles matèries transferides, com és el cas de l’urbanisme i l’ordenació del territori i que, d’altra banda, és de general acceptació la consideració que la LOUS és una llei l’aplicació de la qual requereix, per a la seva efectiva aplicació, dels necessaris instruments reglamentaris, tant pel que fa a la planificació, com a la gestió i la disciplina urbanística.

Des del PSM Més per Menorca creiem en la capacitat d’autogovern del Consell Insular de Menorca per reglamentar amb l’esperit del PTI actual i amb mesures respectuoses amb el medi ambient, per tal d’intentar pal·liar els efectes de la LOUS sobre el territori.

Aquest motius són els que van portar a la portaveu del PSM Més per Menorca a proposar que el Ple del Consell Insular de Menorca a instar l’equip de govern a redactar el Reglament de la Llei del Sòl amb participació dels partits de l’oposició per tal d’intentar preservar al màxim el territori de Menorca amb l’aplicació de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl.

Aquesta proposta va ser aprovada per unanimitat.

 

Proposta d’acord Programa “Salut jove i cultura”

Salut Jove i Cultura

Fins al curs 2010/11, el Consell Insular de Menorca oferia dos programes diferenciats adreçats als joves de Menorca, Illa Escola i Salut Jove, amb uns objectius i unes propostes d’abast ampli que pretenien, en el primer cas, oferir una oferta complementària cultural als centres escolars i, en el segon, promocionar hàbits saludables entre la població infantil i juvenil.

A partir del curs 2011, el PP va creure oportú unificar els dos programes, fusió a la qual el PSM Més per Menorca no es va oposar però sí que va manifestar que s’havia fet de manera precipitada i prou barroera ja que es van limitar a incloure, sota el nom de “Salut Jove”, les propostes de caire més cultural que abans oferia Illa Escola. A partir del curs 2012, es va tornar a canviar el nom del programa per reflectir el doble vessant que se li volia donar i es va transformar en “Salut Jove i Cultura”.

Enguany hem pogut veure que, en la proposta de “Salut Jove i Cultura” del curs 20014-2015 s’han incorporat tallers clarament relacionats amb el turisme i la restauració, sense que es puguin relacionar ni amb l’oferta cultural complementària i amb cap tema de salut, per la qual cosa no se sap amb quins objectius concrets s’ha fet.

Per tot això, la portaveu del PSM Més per Menorca va proposar al Ple del Consell Insular de Menorca a instar l’equip de govern a fixar i determinar l’abast del programa que ofereix als centres educatius, amb una estructura que inclogui els seus àmbits d’actuació, amb un nom general que els sintetitzi, i amb uns objectius clars i definits.

Aquesta proposta no va ser aprovada ja que el PP hi va votar en contra.

 

Pregunta Ordenança tinença d’animals

El passat mes de gener, l’ajuntament de Ciutadella tenia enllestida l’ordenança de tinença d’animals, i l’equip de govern la volia presentar al ple del mes de febrer. Finalment, aquesta ordenança no va ser presentada ja que l’equip de govern va informar els partits de l’oposició que des del Consell Insular s’intentava consensuar aquesta ordenança per tal que fos la mateixa a tots els municipis menorquins en determinats aspectes (per exemple tipus d’animals considerats perillosos) i així es podrien evitar alguns problemes als ciutadans a l’hora de desplaçar-se amb els animals pels diferents municipis.

Finalment, al plenari del mes de juliol de Ciutadella es va aprovar inicialment l’ordenança de tinença d’animals sense que ens costi que hi hagués cap tipus de directriu provinent del Consell Insular que unifiqués l’ordenança amb la dels altres municipis.

Per aquests motius la portaveu del PSM Més per Menorca va preguntar al Conseller de Cooperació Local quin havia estat el motiu pel qual des del Consell Insular no s’havia aconseguit aquesta unificació en les ordenances de tinença d’animals?

El Conseller Pons va argumentar que s’havia fet feina conjuntament entre tots els municipis però que n’hi havia que feia poc que l’havien aprovada i no la volien tornar a canviar i que n’hi hauria que tindrien la mateixa que Ciutadella. En cap moment va fer cap menció a cap intent per part del Consell per unificar aquestes ordenances.

 

Pregunta fumigacions processionària pins

Helicòpter fumigant (2006)

En els darrers dies hem llegit amb preocupació que Govern Balear i Consell Insular de Menorca tornen a emprar productes químics per combatre la processionària, tornant a obrir un debat que fa anys es va tancar a favor de l’ús de productes biològics més respectuosos amb els ecosistemes boscosos. En aquest sentit, no podem oblidar que el risc més gran de l’ús de productes químics és l’afectació a altres insectes inofensius, com poden ser les abelles. De fet, els estudis fets fins ara apunten en aquesta direcció.

er aquests motius la portaveu del PSM Més per Menorca va preguntar al Conseller de Medi Ambient per què aquest canvi de criteri, un canvi de criteri que és especialment preocupant en una illa que és Reserva de Biosfera i que, per tant, hauria de ser exemple d’actuacions respectuoses amb l’entorn, en aquest cas, els ecosistemes boscosos.

El Conseller Villalonga va respondre que era una actuació necessària ja que feia molt de temps que no es duia a terme i que els productes que utilitzarien no són nocius.

 

Es poden veure totes les intervencions de la Consellera Maite Salord i tot el plenari en el següent enllaç: http://new.livestream.com/consellinsularmenorca