El PSM Més per Menorca aposta pels drets de les persones amb discapacitat.

Demana la Modificació de l'Ordenança Fiscal d'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica

El PSM Més per Menorca aposta pels drets de les persones amb discapacitat.

Recentment, la modificació de l'article 49 de la Constitució Espanyola ha actualitzat el llenguatge utilitzat per referir-se a les persones amb diversitat funcional, substituint el terme "disminuït" per "persona amb discapacitat". Una modificació que més enllà de la terminologia, posa el focus en els drets de les persones amb discapacitat. No obstant això, l'ordenança fiscal número 3 de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) segueix mantenint termes desfasats com "invàlid", "persona amb disminució física" o "minusvàlid".

 

El Grup Municipal del PSM Més per Menorca sensible a les necessitats del col·lectiu de persones amb discapacitat, així com a la correcta utilització dels termes i el llenguatge, enfortint els drets d’aquelles persones més vulnerables i afavorint la plena inclusió, presenta una moció al plenari del mes d’abril que insta a l'equip de govern municipal a d’actualitzar el llenguatge de l’ordenança fiscal número 3, obrint un expedient de modificació de l'ordenança fiscal i a realitzant els tràmits administratius corresponents per la seva posterior aprovació del plenari.

 

Per al PSM Més per Menorca, aquesta modificació on s’eliminaran conceptes desfasats i alhora pejoratius, reflecteix una visió inclusiva i de respecte envers les persones amb discapacitat contribuint a una ciutat més justa i igualitària per a tota la ciutadania, amb la finalitat de normalitzar i visibilitzar el col·lectiu de persones amb diversitat funcional a la nostra societat, impulsant polítiques que garanteixin la plena autonomia personal i la inclusió social de les persones amb discapacitat, promovent entorns universalment accessibles. Per tot l'exposat anteriorment, es demana el suport de tots els grups municipals de l'Ajuntament.