El PSM Més per Menorca defensarà al Parlament dues iniciatives: una relacionada amb el TIL i els expedients a directors, i l’altra sobre la connectivitat aèria

El proper dimarts dia 4 el PSM Més per Menorca defensarà en seu parlamentària dues iniciatives, una relacionada amb el TIL i els expedients a directors, i l’altra sobre la connectivitat aèria.

Respecte del primer punt, una pregunta en sessió de control al Govern, Nel Martí interpel·larà a la consellera d’Educació, Juana Mari Camps. Aquesta és la pregunta que li formularà:

RGE núm. 927/14, presentada pel diputat Sr. Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, amb la formulació següent:

Quina valoració fa la consellera d’Educació de l’actual clima de crispació, persecució i esgotament que viuen els equips directius i els docents a causa, entre d’altres motius, de les constants i injustificades denúncies i expedients contra la seva labor?

Per a Martí, aquest curs escolar 2013-2014 pot esdevenir un “curs fracassat” si Camps i el Govern no canvien la seva actitud respecte de l’implementació del TIL i tots els fets derivats d’aquesta implementació. Fins ara, per al diputat menorquinista, l’actitud de Camps ha generat desconfiança, crispació i esgotament en la comunitat educativa; quan el que es necessita per desenvolupat l’activitat docent és tot el contrari.

Martí li proposarà restablir el diàleg per posar damunt la taula tant els punts de discrepància com els punts d’acord. S’està d’acord amb prendre mesures per a garantir millor que els alumnes surtin amb un bon nivell d’anglès, i es discrepa en la forma i la necessitat de què per aprendre més anglès s’hagi de sacrificar el català com a llengua pròpia i vehicular de l’ensenyament.

“Els expedients a directors són un reflex d’aquesta tensió i manca de comunicació entre escola i administració. En uns situació normal aquests expedients mai s’haguessin obert perquè hi ha mecanismes previs suficients per a resoldre els desacords amb diàleg i consens”, defensa Martí.

Quant a la moció: RGE núm. 15261/13, presentada pel Grup Parlamentari MÉS, relativa al transport aeri. Derivada del debat de la interpel·lació RGE núm. 6754/12. (s’adjunta text).

En la moció es defensen 11 punts, dels que destaquen:

1. Pronunciament contra la privatització d’AENA, i a favor de la cogestió aeroportuària.

2. La revisió de l’OSP entre illes, o

3. La tramitació d’un nou règim especial que reculli en forma de llei les necessitats especifiques de connectivitat.

La proposta dels menorquinistes pretén que la regulació del transport aeri i marítim, açò és descompte de resident, obligacions de servei públic, etc, es faci a través d’una llei específica vinculada al Règim Especial de les Illes Balears previst a la Disposició addicional sisena de l’Estatut d’Autonomia.

“La insularitat és un fet específic que requereix d’un tractament diferencial. Així ho recull el nostre estatut d’autonomia, que és una llei orgànica, i així per tant ho reconeixen i ho assumeixen les institucions d’Estat. Els governs han de, per tant, executar aquest mandat, i han d’orientar les seves polítiques en aquesta direcció”, defensa el diputat Nel Martí.

Per al diputat menorquinista, la manca d’un transport aeri i marítim adequat esdevindrà, si no ha esdevingut ja, en “segona crisi” si no es prenen mesures compensatòries. “Aquest sobrecost ha de ser assumit i compensat íntegrament a càrrec de l’Estat central, a través del Pressupost General de l’Estat”.

La insularitat és un tema no resolt, i si no articulam amb urgència una solució estable i justa que compensi aquesta realitat la nostra comunitat viurà permanentment en “estat de crisi”, en estat de manca de competitivitat, de subordinació i marginació.

És per açò que defensam que qualsevol solució, i en concret qualsevol solució al transport aeri i marítim, s’ha d’articular per llei. I així ho devia entendre i així ho preveu l’Estatut renovat l’any 2007 quan en la Disposició addicional sisena estableix la necessitat d’un règim especial insular de les Illes Balears en el qual es reculli el fet específic i diferencial en relació a la insularitat.

Açò és possible. Només faria falta que els partits que som aquí avui ens comprometéssim en aquesta fita, i que demà els mateixos partits li donessin suport a Madrid.

A part dels 11 punts de la moció, Martí proposarà a la resta de grups parlamentaris incorporar un nou punt, arran dels fets esdevinguts aquestes darreres setmanes, en relació a la OSP amb Madrid. És aquest:

El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de Foment a revisar la declaració d’obligació de servei públic per a la ruta Menorca-Madrid en el sentit de fixar un preus universals, no superiors a 60 euros el viatge, i d’establir un mínim de dos vols diaris amb horaris pactats amb el Consell Insular de Menorca i el Govern de les Illes Balears; i tot en un context de mercat obert regit per les condicions abans exposades.