El PSM Més per Menorca demanarà que es retorni el que han abonat els Ajuntaments en concepte d’IVMHD (cèntim sanitari)

L’IVMHDU no s’ajusta a la legislació Europea segons el TJUE

El PSM Més per Menorca presentarà durants els mesos de maig i juny als diferents municipis de l’illa una moció en la que s’instarà a l’equip de govern a calcular el que ha abonat cada Ajuntament en concepte d’impost sobre vendes detallistes de determinats hidrocarburs (IVMDH) o dit popularment cèntim sanitari, a estudiar la viabilitat de reclamar aquests doblers i en cas de afirmatiu, a sol·licitar la seva devolució.

“L’Ajuntament de Ciutadella gasta més de 100.000€ euros de gasoil cada any”, afirma Joana Gomila, qui defensa que seria “just” que es retornàs la part d’aquesta suma que correspon a aquest l’impost il·legal. En una primera estimació es creu que, per exemple, l’Ajuntament de Ciutadella podria recuperar uns 7.000€. Tot i que aquesta quantitat no sigui exacta, des del PSM Més per Menorca consideram, que sigui quina sigui la quantitat a rebre serà bona per l’economia municipal.

Per al PSM Més per Menorca aquest impost que és il·legal, que no s’ajusta a la normativa Europea i que només es pagava a Espanya, ha representat una important aportació econòmica dels ciutadans en general i de les empreses del sector del transport, la indústria o el sector agrícola, en particular, en concepte d’impostos el que ha significat un perjudici per la productivitat i competitivitat d’aquests sectors en una època de recessió i reajustaments de les empreses.

Arran de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que declara il·legal l’impost IVMDH que s’aplicà als carburants des del 2002 fins al 2012 a Espanya es pot reclamar la devolució dels impostos cobrats pel IVMD.

Segons Joana Gomila “serà difícil que els ciutadans puguin reclamar el que han pagat per aquest impost, perquè la gent no sol guardar les factures o els tiquets de recàrrega de gasolina, però els Ajuntaments o les empreses tenen una relació de les factures pagades pel combustible de la seva flota de vehicles o per la calefacció, i per tant ho haurien de tenir més fàcil per reclamar, que és el que demanam amb aquesta moció”.

El cèntim sanitiri a la gasolina és il·legal.

L’impost sobre les vendes detallistes de determinats hidrocarburs (IVMDH) gravava, en fase única, les vendes al detall de determinats hidrocarburs (bàsicament les gasolines, el gasoil, el fueloil i el querosè no utilitzat com a combustible de calefacció). Aquest impost està compost per dos trams, un tram estatal, fix per a totes les comunitats autònomes i que en el cas de gasolines i gasoils d’ús general representa 24€ per 1000 litres (vigent des de l’1 de gener de 2002) i un tram autonòmic en què les comunitats autònomes poden exercir o no el seu dret de imposició. En el cas de Balears representa 48€ per 1000 litres en el cas de gasolines i gasoil d’ús general (vigent des de l’1 de maig de 2012).

Els rendiments derivats d’aquest impost queden afectats en la seva totalitat al finançament de despeses de naturalesa sanitària. A més, la part dels recursos derivats dels tipus autonòmics es podrà dedicar a finançar actuacions mediambientals.

El passat 27 de febrer de 2014 el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va dictar Sentència en relació a aquest. Segons els jutges, aquest impost hauria de garantir la protecció de la salut i del medi ambient: “Aquest seria el cas si els rendiments de l’impost es fessin servir obligatòriament per reduir els costos socials i mediambientals vinculats específicament al consum dels hidrocarburs que grava aquest impost “, apunta la sentència, però, les comunitats autònomes destinen la recaptació “a les despeses sanitàries en general, i no a les vinculades específicament al consum dels hidrocarburs gravats”.

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha considerat que aquest impost (només exigible a l’Estat espanyol dins la UE) no s’ajusta a la legislació europea i entén que no és compatible amb el dret comunitari ja que l’impost no persegueix una finalitat específica, sinó estrictament pressupostària i genèrica. El seu objectiu no és altre que consolidar l’autonomia dels governs regionals, dotant-los de mitjans per generar ingressos fiscals.