El Sr. Gener i la falta de rigor

El passat 19 de novembre, el regidor de Turisme i president del Partit Popular de Ciutadella, Sr. Pedro Gener, apareixia en premsa fent unes declaracions per retreure al PSM  Més per Menorca que faltés al rigor en relació a la tramitació dels permisos a l’Escola de Turisme per fer ús de l’annex de l’IES Josep Ma Quadrado. Deia el Sr. Gener que des del PSM Mes per Menorca vam presentar al plenari municipal preguntes poc serioses i que hem causat danys a l’escola privada, tot insistint en què tota la tramitació ha estat legal.

El Sr. Gener, en tost de reconèixer les errades de l’equip de govern en relació als usos de l’annex del Quadrado, en tost de reconèixer les deficiències en la tramitació del conveni entre Conselleria d’Educació i Ajuntament de Ciutadella, treu pit i surt a la premsa a culpabilitzar els menorquinistes
Sr. Gener, tot i que ja ho vam exposar al plenari, li ho tornam a repetir:

1. Certament, l’ajuntament físicament pot ocupar uns espais encara que legalment no s’hi pugui realitzar cap activitat. L’ajuntament des del 2011 ve realitzant activitats de distints serveis educatius a l’annex del Quadrado sense comptar amb cap conveni que en reguli el seu ús (ho hem denunciat en diverses ocasions ), fer-ne ús sense que l’edifici comptàs amb llicència d’activitats (l’obra ha estat recepcionada el passat 31 de juliol)… L’ajuntament, per tant, ha estat oferint serveis en aquesta situació, diguem-ne irregular, durant dos anys.

2. Certament, els informes tècnics municipals hi són, emperò es complementen. Encara que parlin dels mateixos espais municipals, els usos que s’hi donen són diferents segons l’informe. El primer informe, de 17 de juliol, parla de la importància que l’Escola de Turisme es traslladi a l’annex del Quadrado (basant-se en quatre arguments, com són: inicialment l’escola estava prevista a Ciutadella; el nostre municipi compta amb la meitat de les places turístiques de l’illa; un important nombre d’alumnes són de Ciutadella; i que, així es facilitarà la formació de grau universitari). Aquest informe obvia emperò les necessitats educatives que podia tenir el municipi, de fet, no fa cap anàlisi de cap altra necessitat educativa a Ciutadella. El segon informe, de 8 d’agost, detalla tots els serveis municipals que han de fer ús de l’annex del Quadrado, curiosament no hi quedava cap espai buit sense donar-li un ús municipal.

3. Certament, no és una irregularitat, emperò aquesta no hauria de ser l’exemple a l’hora de gestionar: ni Ajuntament ni Conselleria han consultat, per la redacció del conveni d’usos dels espais, cap servei educatiu dels que n’han de fer ús. A nivell municipal, no s’ha contactat amb els distints serveis per valorar el conveni, com l’Escola d’adults… A nivell de Conselleria no s’ha consultat a l’IES Josep Ma Quadrado per al conveni d’usos, conveni que precisament afecta a un edifici annex d’aquest institut. Sabem que l’institut hi va presentar al•legacions i que cap d’elles va ser acceptada. Llavors l’IES no tindrà més remei que avançar els pagaments de les avaries que sorgeixin als distints espais comuns de l’edifici (emprats per multitud de serveis: Escola Oficial d’Idiomes, Conservatori, Escola d’Adults, Centre de Professorat, Casal Jove, Escola de Turisme…) tenint en compte que a dia d’avui la Conselleria té un retard de quatre mesos en els pagaments mensuals i que els centres educatius van molt justos per poder pagar factures.  El conveni tampoc soluciona l’accés de l’annex del Quadrado, accés que des de fa dos anys dóna problemes i necessita que hi hagi una persona vigilant aquest accés. El conveni, de fet, ni recull esmenes tècniques de com ha quedat definitivament l’edifici, com és per exemple el redactat sobre climatització, que no és correcte… Però el Partit Popular en tost de demanar disculpes per no haver considerat les al•legacions presentades, per no haver escoltat els distints serveis, mostra el llautó i només es preocupa de l’escola privada.

4. Certament, el conveni no parla tampoc del Centre de Professorat, a qui la conselleria ha llevat un espai per cedir-lo a l’escola privada, sense haver tingut cap tipus de delicadesa per cercar-hi solucions.

5. Certament, l’Ajuntament, més concretament el Sr. Alcalde, en data 24 de setembre, pot donar “el seu consentiment de deixar de forma temporal, dependències de l’annex de l’IES Josep Ma Quadrado, per que l’Escola de Turisme s’hi pugui instal•lar fins que trobi una altra ubicació”. Un mes després emperò, un informe jurídic, deixa clar que l’alcalde no pot cedir aquestes instal•lacions a l’Escola de Turisme, sinó que és una decisió a prendre per part de la comunitat autònoma. L’informe diu “en qualsevol cas qui autoritzarà la cessió del seu domini públic en favor d’aquesta entitat i, per tant, qui haurà de dirimir la seva viabilitat jurídica des del punt de vista de la legislació patrimonial és la CAIB”.

6. Certament, quan ve un expedient a aprovació al plenari municipal es suposa que el dia de la comissió informativa l’expedient està tancat i és el que anirà a plenari. Però resulta que l’expedient durant aquella setmana va anar sumant documents. Noslatres havíem demanat còpia de l’expedient i aquella setmana van incorporar-se un mínim de quatre documents a l’expedient, el darrer el mateix dia del plenari en què s’havia d’aprovar el conveni d’usos.

7. Certament, vam presentar un seguit de preguntes al plenari sobre la cessió d’espais a l’Escola de Turisme, però Sr. Gener, per si no ho va entendre, les preguntes a l’ajuntament no tenen sentit si qui cedeix els espais és la Conselleria. Per tant, Sr. Gener, aquestes preguntes les farem al parlament. Es important saber quines condicions s’han establert per a que una empresa privada faci ús d’un equipament públic, quines compensacions percebrà les arques públiques… Talvegada Sr. Gener, president del PP de Ciutadella, a vostè li preocupa poc la gestió dels recursos públics.

Certament, tota aquesta pèssima gestió realitzada per part de l’equip de govern del Partit Popular de Ciutadella, deu ser culpa dels menorquinistes i dels seus regidors. Ara deu ser que qui gestiona dalt l’ajuntament resulta que som nosaltres O és que, Sr. Gener, no se n’ha adonat que té la responsabilitat de gestionar i de gestionar bé els recursos municipals?

Consideram totalment desencertada la gestió que ha realitzat l’equip de govern en relació als usos de l’annex de l’IES Josep Ma Quadrado, la “falta de rigor del PSM Més per Menorca ”, Sr. Gener, certament hagués estat callar i fer els ulls grossos. Però, com sap, aquesta no és la nostra manera de treballar.

És pels motius exposats que  vam fer un vot contrari a l’aprovació del conveni d’usos de l’annex del Quadrado entre la Conselleria d’Educació i l’Ajuntament.

Grup Municipal del PSM  Més per Menorca a l’Ajuntament de Ciutadella