Tadeo accepta el xantatge de Bauzá per aprovar la llei de finançament de consells insulars

En el darrer Ple del Consell Insular de Menorca, vam poder assistir, una vegada més, a la submissió del president Tadeo al Govern Bauzá, en acceptar les seves pressions i amenaces de no transferir el finançament reservat, en els pressupostos del 2014 del Govern, per als Consell Insulars si no s’arribava a un acord sobre la llei de finançament. Curiosament, excepte Formentera, totes les administracions de les Illes implicades (consells i Govern) són governades pel PP.
Així, ara segons pressupostos del Govern de les illes Balears pel 2014, que no contempla bestretes, hi ha finançament aprovat de 35.600.000€ ( superior al finançament de l’any passat amb les bestretes  que havien estat de 25+3+3 milions d’euros ) però no es sap com es distribuiran entre els Consells per    què  queda supeditat a l’aprovació de la llei de finançament dels consells. Si no hi ha llei, no hi ha distribució dels 35,6 milions. És a dir,   1) Bauzà anuncia que millorarà l’aportació que es destina als Consells dels pressupostos de la Comunitat Autònoma; 2)  després, com que no sap com distribuir-ho, bloqueja els diners; 3) diu als Consells que no els transferirà si no arriben a un acord en la llei de finançament que, és cert,  s’hauria d’haver revistat ja; i, per tant,  4)  per un costat, no paga els diners que encara deu al Consell d’altres anys i, per l’altre, no li traspassa els diners que li pertoquen per finançament  i   5) Enmig d’això el president tampoc reclama les inversions estatutàries de Menorca.  La  qual cosa implica que, a Menorca, tenim manco doblers per exercir les nostres competències i donar els serveis adequats als menorquins i menorquines.
El problema continua sent el sistema de finançament que provoca que els Consells Insulars depenguin econòmicament d’altres administracions, al no tenir capacitat fiscal ni impostos cedits, no tenen capacitat fiscal per a la recaptació de tributs. I, per tant, una vegada més, hem de reivindicar que és fonamental fer front a un nou sistema de finançament definitiu dels Consells Insulars que en permeti millorar la seva capacitat d’autogovern i la funció executiva encomanada pel nou Estatut d’Autonomia. Fa un any, vam  veure com el president Bauzá,  es reunia amb la presidenta del Consell de Mallorca i anunciaven, tots dos, que enguany pactarien la llei de finançament de consells. No ho ha fet i, a més, presenta uns pressuposts amb l’amenaça de no fer arribar la bestreta dels 3M€ -a compte mentre no s’aprovàs la nova llei de finançament- si aquesta no s’arriba a aprovar. No és pot admetre aquesta amenaça i xantatge.
A més, avui hem vist per premsa que el conseller d’Hisenda i Pressuposts del Govern Balear,  Vicente Marí Bosó, va anunciar ahir, a Eivissa, que: «El compromiso es llegar a un acuerdo durante este año y tramitarlo en el Parlament a final de año o en los primeros meses de 2014. Pero pondremos como fecha de entrada en vigor 1 de enero de 2014», afirmó el conseller.
En aquest sentit, cal recordar que, a proposta del PSM Més per Menorca, en el Ple del CIM del passat mes de maig, es va aprovar la creació de la Comissió Informativa Especial de Desenvolupament Estatutari (que s’havia posat en marxa en el passat mandat), que es va constituir el mes de juliol. En aquesta primera reunió, es va començar a tractar el tema de la nova llei de finançament dels Consells. Tanmateix, la reunió preceptiva del mes d’octubre (la Comissió va acordar reunir-se cada tres mesos) no es va arribar a convocar i, ara, ens trobam que, segons Marí, la nova llei és imminent.
Així, ens demanam per què el PP va voler crear la Comissió? Per què no s’ha reunit per continuar tractant el tema del finançament? És aquest el concepte que té el PP de participació i consens?
Una vegada més, seguim considerant, que és fonamental un gran pacte polític entre totes les forces menorquines per evitar un nou sistema de finançament que no millori la dotació de les competències pròpies. No podem permetre un finançament deficient del Consell de Menorca perquè d’aquest depèn que àrees tan bàsiques com Serveis Socials puguin funcionar.