Plenari Consell Insular (novembre 2013) : propostes d’acord, interpel·lacions i preguntes

El passat dilluns 18 de novembre al plenari del Consell Insular de Menorca, el grup PSM Més per Menorca va presentar 1 proposta d’acord, una interpel•lació i 2 preguntes.

Proposta relativa a funcionaris amb habilitació de carácter estatal (llocs de treball de secretaria, intervenció i tresoreria) sense el reconeixement imprescindible de la llengua catalana.

La modificació de la llei de Funció Pública de les Illes Balears va suprimir ja fa uns mesos el requisit de saber català per accedir a la funció pública excepte els funcionaris dedicats a l’ensenyament, assessors lingüístics i a funcionaris d’atenció pública. El Consell de Govern de la CAIB també ha modificat darrerament els barems d’accés dels treballadors estatals de la funció pública per adaptar-los a la llei esmentada. Açò provocaria que a les categories de secretaria, tresoreria i intervenció dels ajuntaments no sigui necessari acreditar coneixements de català.
Després de l’esmena in voce presentada per la consellera Pons  sobre la necessitat d’un estudi jurídic previ, que s’accepta pel PSM afegint un termini de 3 mesos per realitzar l’estudi, queda aprovat per unanimitat.

Interpel•lació relativa a la privatització, fins al 60%, d’AENA.

Interpel•lació al conseller de mobilitat i projectes arran de l’anunci del Govern espanyol de la intenció de privatitzar fins el 60% d’AENA. Es podrà garantir el servei públic en aquest cas?
Es demana al conseller una valoració d’aquest fet i de les repercusions que podria tenir.

Pregunta relativa a la situació de la presó a Menorca

El PSM Més per Menorca és conscient que el Consell no té competències sobre la presó però arran dels fets passats aquest estiu, demana si ha pres qualque iniciativa al respecte.

Pregunta relativa a la formació de formatgeria en el cicle formatiu de producció agropecuària.

Es demana si els alumnes de cicle formatiu de producció agropecuària també reben els mòduls de formació en formatgeria que reben els alumnes del cicle formatiu d’agroecològica.

Català secretaris, interventors i tresorers-revisada

Curs formatgeria

Situació de la presó de Menorca

Interpel·lació AENA