Esmenes al text del PP sobre la llei de transparència i bon govern

Nel Martí: “EL PP impulsa una llei opaca per a governs opacs, on les màfies continuin fent els seus tripijocs”

Dia 27 era la data límit per a presentar esmenes a la proposta del PP sobre la llei de transparència que pretén substituir a la vigent Llei de la Bona Administració i Bon Govern de les Illes Balears.

20141218

El PP ha presentat ha presentat 9 esmenes a la seva esmena de totalitat a la Proposició de llei del PSOE. 9 esmenes que de cap manera resolen el nyap de text presentat pels populars i que, entre d’altres coses, derogava la llei d’incompatibilitats de 1986 i rebaixava a mínims els nivells de transparència i de control a les administracions. Tan és així que, fins i tot, no complia amb els mínims establerts per la Llei estatal de transparència aprobada pel govern Rajoy.

Per a MÉS el text presentat i esmenat pel PP és intramitable, “un nyap impossible de transformar en una llei digna, tramitada opacament, quasi per urgència i a final de legislatura”. Per a Nel Martí el que necessita les Illes Balears és una llei de transparència que aporti més control i més participació, i “sobretot que acabi amb el corc de la corrupció”. “Indirectament, la llei de transparència ha de ser una llei antimàfies, que aposta de forma radical per la democratització”, afegeix Martí.

En aquest sentit el grup MÉS ha presentat també avui les esmenes a la proposta del PP per a modificar la Llei del Bon Govern. De forma sintètica les esmenes presentades es poden resumir en aquests punts:

1. El que realment necessiten les institucions de les Illes Balears, i reclama la societat, són mesures de transparència, de control i de participació. Apostam per la publicitat proactiva, pel silenci administratiu positiu en l’accés a la informació, donar comptes de les liquidacions del pressupost, etc., tot propostes que el text del PP no recull.

2. L’abast de qualsevol iniciativa en aquest sentit ha d’incloure no només el Govern i els ens públics d’aquest, sinó també als consells insulars, ajuntaments, partits polítics (i les seves fundacions), sindicats i organitzacions empresarials.

3. Proposam substreure de la proposta la intenció de modificar la llei de incompatibilitats. Creim que le sincompatibilitats s’han de regular de forma específica i no de forma general com fa el PP, que deriva després el seu desenvolupament al nivell reglamentari. Cal recordar que qui té la potestat reglamentària és el Govern, és a dir que ell mateix reglamentaria sobre els seus propis interessos.

4. També hem proposat derogar la llei 16/2012, de 27 de desembre, per la qual se suspen la vigència de la llei 10/2000, de 30 de novembre, del Consell Rconòmic i Social de les Illes Balears. Volem recuperar el CES.

5. Hem proposat en les nostres esmenes una llei d’auditoria ciutadana dels comptes públics, i una llei de pressuposts participatius que afecti tant a Govern, com consells i ajuntaments.

6. També hem proposat eliminar la possibilitat d’ampliar els beneficiaris de l’anomenat nivell 33 o garantir que l’òrgan de control en transparència i accés a la informació sigui un organisme independent, desvinculat del Govern.

Aquestes són les esmenes de MÉS
Esmenes:Addició: 4Modificació: 3Supressió: 10Esmenes corresponents als números de registre d’entrada del nº 2460/2015 fins al 2475/2015, presentades pel GRUP PARLAMENTARI MÉS.

12460/2015
8-2015/PLEX-0003
27/2/2015Nel MARTÍ I LLUFRIU
GRUP PARLAMENTARI MÉSPDLL. TRANSPARÈNCIA, BONA ADMINISTRACIÓ I DEL BON GOVERN DE LES ILLES BALEARS ARTICLE 1. OBJECTE22461/2015
8-2015/PLEX-0003
27/2/2015Nel MARTÍ I LLUFRIU
GRUP PARLAMENTARI MÉSPDLL. TRANSPARÈNCIA, BONA ADMINISTRACIÓ I DEL BON GOVERN DE LES ILLES BALEARS ARTICLE 3. PRINCIPIS GENERALS – APARTAT t)32462/2015
8-2015/PLEX-0003
27/2/2015Nel MARTÍ I LLUFRIU
GRUP PARLAMENTARI MÉSPDLL. TRANSPARÈNCIA, BONA ADMINISTRACIÓ I DEL BON GOVERN DE LES ILLES BALEARS ARTICLE 30. ALTS CÀRRECS DE L’ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA I DEL SECTOR PÚBLIC INSTRUMENTAL AUTONÒMIC42463/2015
8-2015/PLEX-0003
27/2/2015Nel MARTÍ I LLUFRIU
GRUP PARLAMENTARI MÉSPDLL. TRANSPARÈNCIA, BONA ADMINISTRACIÓ I DEL BON GOVERN DE LES ILLES BALEARS ARTICLE 31. PRINCIPIS DE CONDUCTA52464/2015
8-2015/PLEX-0003
27/2/2015Nel MARTÍ I LLUFRIU
GRUP PARLAMENTARI MÉSPDLL. TRANSPARÈNCIA, BONA ADMINISTRACIÓ I DEL BON GOVERN DE LES ILLES BALEARS ARTICLE 40. COMPATIBILITAT AMB L’EXERCICI D’ACTIVITATS PÚBLIQUES (punt 2)62465/2015
8-2015/PLEX-0003
27/2/2015Nel MARTÍ I LLUFRIU
GRUP PARLAMENTARI MÉSPDLL. TRANSPARÈNCIA, BONA ADMINISTRACIÓ I DEL BON GOVERN DE LES ILLES BALEARS ARTICLE 43. REGISTRE D’INTERESSOS I ACTIVITATS, BÉNS I DRETS PATRINONIALS (punt 5)72466/2015
8-2015/PLEX-0003
27/2/2015Nel MARTÍ I LLUFRIU
GRUP PARLAMENTARI MÉSPDLL. TRANSPARÈNCIA, BONA ADMINISTRACIÓ I DEL BON GOVERN DE LES ILLES BALEARS ARTICLE 43. REGISTRE D’INTERESSOS I ACTIVITATS, BÉNS I DRETS PATRINONIALS (punt 7)82467/2015
8-2015/PLEX-0003
27/2/2015Nel MARTÍ I LLUFRIU
GRUP PARLAMENTARI MÉSPDLL. TRANSPARÈNCIA, BONA ADMINISTRACIÓ I DEL BON GOVERN DE LES ILLES BALEARS NOVA DISPOSICIÓ FINAL92468/2015
8-2015/PLEX-0003
27/2/2015Nel MARTÍ I LLUFRIU
GRUP PARLAMENTARI MÉSPDLL. TRANSPARÈNCIA, BONA ADMINISTRACIÓ I DEL BON GOVERN DE LES ILLES BALEARS Art. 53 . LA PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA (punt 2)102469/2015
8-2015/PLEX-0003
27/2/2015Nel MARTÍ I LLUFRIU
GRUP PARLAMENTARI MÉSPDLL. TRANSPARÈNCIA, BONA ADMINISTRACIÓ I DEL BON GOVERN DE LES ILLES BALEARS Art. 43 . REGISTRE D’INTERESSOS I ACTIVITATS, BÉNS I DRETS PATRIMONIALS (PUNT 8)

112470/2015
8-2015/PLEX-0003
27/2/2015Nel MARTÍ I LLUFRIU
GRUP PARLAMENTARI MÉSPDLL. TRANSPARÈNCIA, BONA ADMINISTRACIÓ I DEL BON GOVERN DE LES ILLES BALEARS Art. 46. OFICINA DE BON GOVERN, CONFLICTES D’INTERESSOS I RÈGIM D’INCOMPATIBILITATS122471/2015
8-2015/PLEX-0003
27/2/2015Nel MARTÍ I LLUFRIU
GRUP PARLAMENTARI MÉSPDLL. TRANSPARÈNCIA, BONA ADMINISTRACIÓ I DEL BON GOVERN DE LES ILLES BALEARS DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA.- NORMES QUE ES DEROGUEN132472/2015
8-2015/PLEX-0003
27/2/2015Nel MARTÍ I LLUFRIU
GRUP PARLAMENTARI MÉSPDLL. TRANSPARÈNCIA, BONA ADMINISTRACIÓ I DEL BON GOVERN DE LES ILLES BALEARS DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA .- Modificació del Decret 6/2013, de 2 de maig, del president de les Illes Balears,pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de142473/2015
8-2015/PLEX-0003
27/2/2015Nel MARTÍ I LLUFRIU
GRUP PARLAMENTARI MÉSPDLL. TRANSPARÈNCIA, BONA ADMINISTRACIÓ I DEL BON GOVERN DE LES ILLES BALEARS DISPOSICIÓ FINAL TERCERA.- Entrada en Vigor152474/2015
8-2015/PLEX-0003
27/2/2015Nel MARTÍ I LLUFRIU
GRUP PARLAMENTARI MÉSPDLL. TRANSPARÈNCIA, BONA ADMINISTRACIÓ I DEL BON GOVERN DE LES ILLES BALEARS NOVA DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA162475/2015
8-2015/PLEX-0003
27/2/2015Nel MARTÍ I LLUFRIU
GRUP PARLAMENTARI MÉSPDLL. TRANSPARÈNCIA, BONA ADMINISTRACIÓ I DEL BON GOVERN DE LES ILLES BALEARS NOVA DISPOSICIÓ FINAL