“Instam el Govern a explicar les dades d’absentisme i conflictivitat escolars”

El PSM Més per Menorca (Grup MÉS) ha presentat vuit esmenes a la moció del Grup Socialista sobre educació que es debatrà en el plenari del Parlament del proper dimarts 25 de març.

absentisme-21b43
Per als menorquinistes no hi ha “flexibilització” en la proposta de Camps, sinó “continuïtat” i “maquillatge” per sortir al pas del naufragi del “TILtànic”. Les dades d’absentisme i de conflictivitat s’han disparat, i els propers dies sabrem (arran de la segona avaluació) de les dades acadèmiques i els efectes del D TIL. Per a Nel Martí tot posa en evidència que amb el D TIL “s’apren menys i pitjor”, i açò no es pot sol.lucionar amb “retocs”.

Aquestes són les esmenes presentades:

1. El Parlament de les Illes Balears rebutja qualsevol pressió o intimidació als membres del Departament d’Inspecció Educativa que pugui distorsionar o desvirtuar la necessària independència i professionalitat de la seva labor d’assessorament, supervisió, avaluació i control dels centres docents d’ensenyament no universitari de les Illes Balears.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a complir amb els principis de legalitat, proporcionalitat i presumpció d’innocència (prevists en l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic), així com a exercir amb rigor i neutralitat, la potestat disciplinària tant en les diligències prèvies com en l’inici, instrucció i resolució d’expedients disciplinaris.

3. El Parlament de les Illes Balears sol·licita la compareixença del director de l’Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar per a explicar davant la Comissió Permanent de Cultura i Educació del Parlament de les Illes Balears la Memòria de Convivència del curs 2012-2013, així com la resta de dades de les quals disposa l’Institut sobre l’absentisme i la conflictivitat en la xarxa pública de centres escolars de les Illes Balears.

4. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria d’Educació a presentar en el termini màxim de 15 dies els resultats acadèmics de la primera i la segona avaluació del curs 2013-2014 (així com els mateixos resultats referits als darrers cinc cursos escolars), organitzats de forma adequada per tal de poder conèixer l’impacte del Decret TIL en el procés d’aprenentatge de les matèries no lingüístiques impartides mitjançant la immersió en llengua anglesa.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a respectar i protegir els principis d’objectivitat, neutralitat i imparcialitat dels empleats públics de l’ensenyament en l’exercici professional de la seva tasca; principis aquests contemplats en l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic i que només són possibles i viables si és garanteix l’exercici del dret fonamental a la llibertat d’expressió.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a impedir i denunciar, si fos necessari, les accions de la Fundación Círculo Balear destinades a controlar, vigilar i intimidar els equips directius i els docents dels centres escolars de la xarxa pública de la Illes Balears.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a no incorporar a la nova Llei de Funció Pública de les Administracions de les Illes Balears, actualment en avantprojecte, mesures sancionadores innecessàries i contràries als pactes internacionals de drets socials, destinades a persuadir, intimidar i limitar l’exercici per part dels docents de drets fonamentals com el dret de vaga o el dret a la llibertat d’expressió.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a derogar del Decret llei 5/2012, d’1 de juny, de mesures urgents, els articles 17, 19, 20 i 21 relatius a mesures específiques per al personal docent, com a primera passa per a abordar qüestions fonamentals i urgents com el reconeixement a la tasca del tutor, la necessitat de reduir les ràtios per aula o agilitzar la substitució del personal docent per baixa temporal.