Instam el president Tadeo a iniciar una anàlisi profunda del procedimentseguit en la defensa del consell respecte a cesgarden i valorar les accions que se’n puguin derivar

La Sentència del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en la seva sentència del maig de 2011, referida a la demanda interposada contra el Consell Insular de Menorca per part de Cesgarden SL, posa en evidència la possible comissió d’errors en l’estratègia de la defensa, de difícil comprensió.

L’acord (“auto”) del Tribunal Suprem de desembre de 2012, pel qual es va inadmetre el recurs de cassació contra la sentència anterior va palesar, així mateix, una possible deficient actuació de la defensa.
En intervenció en el aquest plenari, el passat 11 de setembre de 2013, el President del Consell Insular de Menorca va admetre que el Pla Territorial Insular no era el que havia provocat la sentència contrària als interessos de tots els menorquins, pel fet que, en cap cas, no s’havia entrat, per part de la justícia en els fons de la qüestió, a la vista dels defectes formals que hem comentat més amunt.

Segons consta a l’acta de la Junta de Portaveus de dia 8 de juliol de 2013, el President Tadeo va dir: “Una cosa és l’execució d’una sentència ferma i l’altra l’anàlisi del procediment que s’ha seguit davant la jurisdicció contenciosa administrativa. En aquest segon aspecte, comenta que es va encarregar un informe jurídic a una assessoria externa el resultat del qual podran accedir els portaveus dels grups polítics.”

Des del PSM Més per Menorca, hem pogut tenir accés a aquest informe jurídic, tot i que no còpia, i en ell es plantegen una sèrie de dubtes raonables sobre el procediment seguit en tot aquest cas, davant la jurisdicció contenciosa administrativa, així com de possibles accions que pot emprendre el Consell Insular de Menorca al respecte.

Per tot això, la portaveu del PSM Més per Menorca proposarà, en el Ple d’octubre, el següent acord:

1-    Instar el President del Consell Insular de Menorca a iniciar, de la manera que consideri més oportuna i amb els mitjans necessaris, una anàlisi profunda del procediment que s’ha seguit, per part de la defensa del Consell Insular de Menorca en el cas Cesgarden, davant la jurisdicció contenciosa administrativa.

2-    Instar el President del Consell Insular de Menorca a fer públiques les dades de l’anàlisi duta a terme per tal de valorar, juntament amb l’oposició, les accions que se’n puguin derivar.

Com afirma Maite Salord, “és evident que lamentam profundament la sentència Cesgarden pel que afecta, negativament, a tots els menorquins. És per això que pensam que tenim l’obligació de demanar que s’estudiïn totes les opcions possibles per tal de pal•liar els seus efectes negatius. I, en aquest sentit, ens sembla que és determinant, analitzar el procediment seguit per part de la defensa del CIM i determinar, clarament, les accions que se’n puguin derivar.”

Cesgarden-proposta acord PSM Més per Menorca