Intervenció al ple de pressupostos de 2015 a l’Ajuntament de Ciutadella

Intervenció

El pressupost de l’ajuntament hauria de reflectir per una banda  els ingressos i les despeses que s’han de dur a terme dins l’any 2015 i per altra banda quines són les intencions de l’equip de govern per aquest mateix any, la qual cosa en aquests pressupostos no s’hi reflexa massa.

Aquest  pressupost ,igual que els de dos anys anteriors estan condicionats al pla de sanejament aprovat per unanimitat al ple de dia 8 de novembre de 2012 i tal com ja vam manifestar en la redacció d’aquest pla , en el pressupost de 2014 i que hem seguit demanant en moltes comissions d’hisenda creiem que era important fer un seguiment  del pla de sanejament amb l’objectiu de conèixer com es gestionava per part de l’equip de govern així com poder revisar alguns aspectes i anar fent les modificacions oportunes, si era necessari. Al PSM Més per Menorca pensam que així com  la redacció del pla de sanejament es va fer amb la col·laboració de tots els grups municipals també s’hi haurien d’haver fet les modificacions que s’hi han duit a terme i que es reflecteixen després al pressupost. Només en les modificacions relatives al capítol I de despeses de personal s’han anat consensuant amb els partits de l’oposició, tal com s’hauria d’haver fet amb la resta de partides de despeses i ingressos però  l’equip de govern no ho ha fet ni ho ha prioritzat.

Joana Gomila

Per altra banda, creiem que és molt important que l’equip de govern treballi perquè les administracions superiors com som CIMe, Govern Balear i Govern de l’Estat aportin partides pressupostàries per poder dur a terme algunes de les inversions que tenim en “marxa o d’altres despeses necessàries per Ciutadella. Aquest equip de govern durant aquesta legislatura no ha treballat amb ganes ni ha fet les gestions oportunes per aconseguir ingressos d’altres administracions i tot i que el resultat no depèn totalment de l’ajuntament si que és imprescindible reclamar el que ens pertoca com a municipi, tractant-ho directament i insistint a l’administració corresponent.

També, és urgent que l’equip de govern reclami al CIMe i al Govern Balear el pagament del deute pendent que té amb l’ajuntament de Ciutadella i que ronda els 4.000.000€ així com que segueixi reclamant al Govern de l’Estat i al Govern de les Illes Balears un finançament just pels ciutadans de Balears. El PP a Balears no té massa interès per aconseguir aquest finançament sinó que acata el que se li dicta des de Madrid en lloc de vetllar pels ciutadans de les Illes que és la seva responsabilitat. Des de fa molts anys el PSM- Més per Menorca  està reclamant un nou sistema de finançament  que no generi un elevat dèficit social que es reflexa amb  menor despesa per càpita en sanitat, en transport, en justícia, en educació, menor inversió per càpita, etc… Balears és la comunitat autònoma de tot l’Estat que menys inversions per càpita ha rebut durant la darrera dècada la qual cosa es reflexa també en els pressuposts dels ajuntaments i en particular en el nostre.

Si ens atenem al pressupost que proposa l’equip de govern per l’any 2015  l’anàlisi que n’ha fet el PSM- Més per Menorca és el següent:

Pel que fa als ingressos :

– Als pressupostos de 2013 el PSM Més per Menorca ja va manifestar la seva sorpresa en l’augment del 120% en la taxa per expedició de documents (al·legant l’equip de govern que es devia a l’augment d’ingressos per certificats de residents i per les inspeccions tècniques d’edificis) la qual en aquest pressupost es veu reduïda en un 67%, al·legant exactament el mateix , que la partir de 2015 no serà necessari presentar el certificat de resident i que les ITEs baixen, així com que s’ha adequat al contret. Quines anades i vingudes, no? Per altra banda, el PSM-Més per Menorca ha tingut sempre el dubte de si aquesta taxa estava adaptada al servei que es dóna per trobar-la molt elevada, per tant, pot ser seria hora que es revisés.

– També sorprèn la disminució d’un 81% en les multes urbanístiques o del 67% en els serveis del caner municipal.

– Al Capítol 4  no apareix cap aportació del Govern Balear pel que fa referència a tallers ocupacionals ni al programa PISE (tampoc per part del CIMe).  El Govern Balear preveu dur a terme algun tipus de programa de caire social? Aquesta és la preocupació del Govern Balear envers els ciutadans de Ciutadella que tenen més necessitats?

– Per altra banda, segons tenim entès, al pressupost del Govern Balear s’ha mantingut l’aportació al fons de cooperació municipal i en canvi als pressuposts de l’ajuntament aquests disminueixen en un  4’73% (uns 12.400€) per quin motiu? La CAIB els ha confirmat aquesta baixada o vostès s’han preocupat de demanar-ho?

– També ens sorprèn que no hi hagi cap aportació ni del CIMe, ni de la comunitat autònoma ni de l’estat referent a transferència de capital (capítol 7), quan, per exemple, als pressupost del CIMe es preveu 40.000€ pel teatre des Born i 200.000€ per l’estació d’autobusos o a la CAIB es preveu 400.000€ plurianuals de l’IBISEC per al teatre des Born.

Però també sorprèn que l’ajuntament amb recursos propis, tampoc tengui previst invertir-hi absolutament res i per tant, no ho ha pressupostat al capítol 6.

Pel que fa a les despeses:

– L’any passat , aquest equip de govern va vendre com un gran compromís social la contractació de treballadors en situació d’atur però a l’hora de la veritat no se n’han contractat més de 10 al·legat el perfil dels contractats, la dificultat per organitzar-ho, la manca de vehicles i material, etc. L’any passat en el ple que s’aprovaven els pressuposts d’aquest ajuntament , el PSM Més per Menorca ja els va advertir que s’havien pressupostat pocs recursos disminuint un 30% la previsió de despeses en la partida de manteniment d’infraestructures si es contractava més personal. Una vegada més, la manca de planificació prèvia de com dur a terme aquest objectiu no es va fer i per tant, el resultat final ha estat que no s’ha complert un dels punts del pressupost 2013 del qual l’equip de govern n’havia fet bandera.

– El PSM Més per Menorca segueix sense tenir clar quin és el personal que es dedica al cementeri per poder dur a terme un bon servei. Primer era un fosser i una persona de la brigada que a temps parcial complementava, ara sembla que és un fosser i mig i 3 persones de la brigada a temps parcial que complementen i pot ser un coordinador. Si s’ha de pressupostar el personal necessari el primer que s’ha de fer és tenir ben clar com organitzar el servei i quin és el personal necessari per a cobrir-lo, però seguim sense planificar-ho bé i a cada moment fem pegats per tapar els forats que surten.

– En els pressuposts de l’any 2013, es va preveure una disminució del 80% de la partida de manteniment de zones verdes a les urbanitzacions o un 50% de totes les partides destinades a manteniment dels camins rurals, per exemple. El PSM Més per Menorca ja els va advertir que amb aquestes partides no s’arribaria ni al mes de maig. Una vegada més ens tornen a donar la raó, perquè als pressupostos de 2015 s’han previst un augment d’un 200% pel que fa a manteniment i arranjament de les vies i infraestructures, un 57% de subministrament de material dels electricistes, un 115% per material per millorar les urbanitzacions, un 218% en manteniment de zones verdes i brigada d’urbanitzacions, un 81% per manteniment de la zona verda de Canal Salat, un 275% per al manteniment de dels camins rurals.

Al PSM Més per Menorca ens sembla bé que es dediquin més recursos al manteniment i arranjament  de les infraestructures del poble i les urbanitzacions així com al manteniment de les zones verdes de les urbanitzacions i del canal Salat, però també creiem que s’han de dedicar més recursos al manteniment i arranjament dels edificis municipals ja sigui l’ajuntament, les escoles, les instal·lacions esportives o altres edificis de propietat municipal, que en canvi no prioritza aquest equip de govern ni  preveu en aquests pressuposts un augment de les previsions per aquests conceptes.

No es preveu, tampoc, cap partida específica per al manteniment del teatre des Born, ni per Can Saura i en canvi si per la piscina descoberta. Per què l’equip de govern es planteja la viabilitat de Can Saura i del teatre del Born a l’hora de decidir com gestionar-ho o si ho ha d’obrir o no i en canvi no es planteja la viabilitat a la piscina descoberta que representa unes despeses anuals de més de 200.000€ per tenir-la oberta tan sols tres mesos a l’any?

– També es preveu un augment molt important , del 140% de les despeses per a les festes de  San Joan , passant d’una previsió de 125.000€ a 300.000€ . Quan demanam a l’equip de govern a que es deu aquest gran augment la resposta és que és en previsió pel que pugui dir el pla de seguretat encarregat per l’ajuntament . Per al PSM Més per Menorca és important que es faci aquest pla, però sempre que vagi acompanyat d’una anàlisi paral•lela de les festes i d’un treball planificat , amb uns objectius clars del que es vol aconseguir i de com poder-ho aconseguir, la qual cosa no tenim clar que es pensi fer a priori sinó després del que proposi el pla. Per nosaltres una manera equivocada de tractar tot el que envolta les festes de Sant Joan per part de l’equip de govern.

– EL PSM Més per Menorca, va presentar al ple del mes de setembre una moció en la qual es demanava la redacció d’un pla estratègic de subvencions i ajuts de l’ajuntament de Ciutadella que canalitzés i ordenés el desenvolupament de les actuacions amb matèria de subvencions i que aquest s’aprovés abans dels pressuposts de 2015 , la qual cosa no ha estat així.

Però en canvi, es segueixen donant ajuts i subvencions a determinades entitats o activitats com poden ser: aportacions per a tasques relacionades a medi ambient, Associació contra el càncer, ASPANOB, associacions de gent gran,Fons Menorquí de Cooperació,premi Born, Foc i Fum, les quals ens sembla bé que es donin, però no entenem perquè a d’altres  no se’ls dóna com per exemple a JJMM, grups de teatre, associació per malalts d’alzheimer i altres associacions de caire social, Fundació enciclopèdia de Menorca, etc.

– També el PSM Més per Menorca es va cansar de demanar a l’equip de govern celeritat i bona gestió en tot el que feia referència al contracte de la piscina coberta , la qual cosa no es va agilitzar fins que l’empresa va tornar les claus a l’ajuntament  repercutint  negativament en els usuaris , així com en  els treballadors i també a les arques municipals. Si s’hagués gestionat correctament fent un seguiment de l’empresa i de com gestionava la piscina pot ser ara l’ajuntament no hauria d’haver pagat una indemnització als treballadors de més de 40.000€ l’any 2014 ni hauria de preveure en aquest pressupost una partida de 90.000€ per fer front a una sentència relativa al pagament de la Seguretat social pel mateix concepte. I per tant, aquesta partida s’ ha d’incloure al pressupost de l’ajuntament tal com el PSM ja li havia dit a la regidora en el seu moment i la regidora va dir que el tancament de la piscina no costaria res a l’ajuntament. LA incorporació d’aquesta partida, no només és per haver de respectar la llei, sinó per la deixadesa de l’equip i més quan des de els grups de l’oposició li ho veníem dient. Una altra mostra clara de la poca eficàcia de gestió d’aquest equip de govern.

– Per altra banda, al PSM ens preocupa i molt la situació actual de les famílies que estan immerses en un procés de desnonament  degut a l’època de crisi que els ha fet perdre la feina i els ingressos familiars,les pràctiques abusives per part dels bancs i la poca sensibilitat del Govern de l’Estat que no ha estat capaç de prendre cap mesura  per millorar la situació d’aquestes famílies mentre si que s’ha preocupat d’injectar doblers als bancs. El 2014 l’equip de govern va preveure una partida de 10.000€ destinada a ajuts per desnonaments i  el PSM, durant tot l’any, hem anat demanant  la redacció de la normativa de subvencions per aquests ajuts amb rapidesa  i que  estiguin disponibles i  a l’abast dels que ho necessiten. Però aquest equip de govern no ha fet res al respecte només ha deixat de pressupostar una partida per aquest concepte en el 2015. A l’equip de govern els ha tornat a passar com amb els informes jurídics relatius a la proposta de poder retardar el pagament de l’IBI i sobre el pagament de la plusvàlua per famílies que poden perdre el seu habitatge que va demanar el PSM, no es poden aplicar les mesures o s’apliquen tard perquè l’equip de govern no fa la feina i els ciutadans segueixen patint els efectes d’aquesta mala gestió. Açò és l’aposta social que fa el PP envers els seus ciutadans?

Plenari de Ciutadella

– Respecte al capítol 6, d’inversions, hi podem veure reflectit una altra vegada la mala gestió feta per aquest equip de govern. Per una banda perquè algunes de les inversions que es pressuposten segons el regidor de serveis generals s’havien d’anar fent amb romanents d’altres obres quan al final no ha estat així ,per una altra banda perquè denota la poca feina feta per aquest equip per aconseguir partides econòmiques d’altres administracions per temes importants per Ciutadella com són el teatre des Born, Can Saura, l’estació d’autobusos, etc i per una altra perquè l’equip de govern no preveu posar-hi cap recurs propi per poder-les dur a terme. Quines intencions  té l’equip de govern i com pensa gestionar l’equip de govern aquests temes? Per què no ho ha  reflectit en aquest pressupost?

Per altra banda, el PSM va fer un vot favorable als pressupostos del patronat municipal d’escoles infantils així com al de l’hospital, en el consell i la junta respectivament.

Tot i açò, pel que fa al patronat d’escoles infantils consideram que la disminució en la partida de subministraments (gasoil, electricitat, material fungible…) de quasi un 44% és arriscada, ja que s’ha passat de 16.000€ a 9.000 € i ens podem trobar a haver de fer modificacions de partides més endavant per poder-ho cobrir. Per altra banda, ens alegram que aquest any sí, tal com ja va demanar l’any passat el PSM, els 15.000 € que es va incrementar al pressupost de Serveis Socials per beques per infants de 0 a 3 anys, finalment ho passi a gestionar el Patronat d’escoletes, amb un muntant global d’ajuts que  arriba fins els 60.000 €.

Pel que fa al pressupost del Patronat Municipal de l’Hospital, com ja vam dir a la Junta, demanam que es treballi decididament per millorar els ingressos provinents del lloguer de part de l’edifici a la Clínica Menorca i que s’aprovi un nou conveni que recullin aquestes noves condicions o que es treballi per recuperar l’edifici per poder ampliar el geriàtric. No compartim, a més,  que les despeses que excedeixin el previst en el conveni amb el Consell Insular per realitzar tallers per malalts d’alzheimer les hagi d’assumir el Patronat, perquè com hem dit en diverses ocasions és un servei especialitzat que ha d’oferir el Consell Insular de Menorca a Ciutadella i és aquesta institució la que hi ha d’aportar els recursos necessaris i més després de desmantellar el centre de dia  que estava preparat per obrir-se i que tan sols hi faltava el personal.

En definitiva, aquest pressupost que es presenta avui per a la seva aprovació inicial és un pressupost tècnicament correcte i amb molts aspectes reflecteixen el pla de sanejament aprovat però també la manera de governar que ha tingut aquest equip de govern del PP en aquesta legislatura amb una manca de planificació, de feina i de coordinació entre ells i amb altres administracions, és a dir , reflecteixen  la nefasta gestió política duita a terme durant aquests 3 anys i mig en aquest ajuntament ,una gestió política que s’ha de millorar i molt si volen treballar pels ciutadans i pel seu benestar. Per açò, el nostre vot serà d’abstenció.

Torn de Rèplica:

Què ha fet el PSM per millorar aquests pressupostos? Fer propostes al llarg de tota aquesta legidlatura i participar activament perquè fossin una realitat, però sempre ens topam amb la mateixa barrera, l’equip de govern, que alenteix totes les propostes amb la seva ineficàcia; fer esmenes al pressupost de la Comunitat Autònoma, mitjançant el diputat Nel Martí, per demanar que inclogui  1.000.000€ per a l’estació d’autobusos, 100.000€ pel pla d’autoprotecció de Sant Joan o  600.000€ en transferència de capital pel teatre des Born.  Ha fet el PP esmenes al pressupost de la comunitat Autònoma per demanar alguna millora per a Ciutadella?  Ha fet el diputat i la senadora per Menorca alguna esmena als pressuposts de l’estat per demanar alguna millora per a Ciutadella? La resposta al respecte, crec que seu ser no, però en canvi segurament faran un vot favorable als pressupostos de la Comunitat autònoma i als de l’Estat amb els ulls clucs i sense dir ni piu mentre els ciutadellencs ens en veiem perjudicats.

En els pressuposts de la comunitat autònoma  es preveuen aportacions a altres transferències per inversió al consorci Eivissa patrimoni de la humanitat per valor de 1.078.874€, a la fundació Teatre Principal d’Inca de 200.000€ o a la 135.334 a la Fundació Robert Grave , per què no se’n preveu cap pel Teatre del Born o perquè can Saura tengui un ús cultural? També es preveu 7.300.000€ pel consorci de transport de Mallorca o 54.300€ per als serveis ferroviaris de Mallorca, i que preveu per l’apartat de transport terrestre per a Menorca? 0€, la qual cosa demostra la desproporció que hi ha entre l’aportació de la Comunitat Autònoma pels habitants de Mallorca i pels de Menorca. I que fan els diputats del PP al parlament,entre ells el president del CIME? i els regidors d’aquest ajuntament ? Callen i sotgen.

Senyors regidors del PP tenen un poc més de mig any per intentar redreçar la situació, la qual cosa veig improbable després de com han treballat aquests tres anys i mig, i de fer que els ciutadans de Ciutadella no se’n vegin perjudicats. No dubtin que des del PSM- Més per Menorca seguirem treballant i aportant el nostre gra d’arena per assegurar el benestar del nostres ciutadans i per fer realitat totes aquestes propostes que estan damunt la taula i que no es desenroquen.