Intervenció al ple de pressupostos de 2017 a l’Ajuntament de Ciutadella

jose-lopez

El pressupost de l’ajuntament de Ciutadella reflecteixen per una banda els ingressos i les despeses que s’han de dur a terme dins l’any 2017 i per altra banda quines són les intencions de l’equip de govern per aquest mateix any.

Aquest any l’Ajuntament de Ciutadella ha presentat uns pressupostos sanejats de 31.281.382,32 €, un 1,3% més alts que els dels 2016, amb un remanent de l’any passat que volta els 4 milions d’euros, i es preveu estalviar 6 milions més, que la llei Montoro impedeix destinar a inversions, serveis o cobrir necessitats de Ciutadella, i els seus veïns, i n’hi ha una llarga llista; i açò que l’endeutament no arriba al 30% del seu pressupost, uns 9 milions i mig d’euros.
Intervenció de José López , Regidor d’Hisenda, al Ple de Pressupostos del passat dijous 24 de novembre de 2016.

El document que avui es presenta  (pressupost-per-actuacions-ordinaries-i-extraordinaries )és el resultat de plasmar en números i paraules, tota una sèrie d’accions que s’han previst fer dins l’exercici 2017, i que són la conseqüència d’uns d’objectius que ens hem marcat com equip de govern a dur a terme dins l’any que ve. Uns objectius que s’han decidit des d’una visió global com Ajuntament, i que després s’han anat concretant des de cada una de les grans àrees amb què vàrem organitzar l’Ajuntament: socioeducativa, organització i seguretat, dinamització econòmica i territori i entorn.
A més d’aquesta feina interna de l’Equip de Govern, també s’ha fet una petita passa perquè els pressupostos fossin més participatius, i d’aquesta manera, els ciutadans han pogut fer propostes via web, dels objectius que ells creien que s’haurien de potenciar, i per tant, també s’haurien de reflectir sobre els pressupostos. Algunes d’aquestes propostes s’han pogut incloure en el pressupost, com són: millorar la imatge de la ciutat, neteja i manteniment de zones verdes, millora i manteniment de parcs infantils, etc.
Per començar, i abans d’entrar en el detall del pressupost, comentar que en termes general, el document que avui es presenta a Ple compleix amb les directrius que marca la llei 2/2012 d’Estabilitat Pressupostària i sostenibilitat financera:

  •  Compleix amb el principi d’estabilitat pressupostària, ja que el pressupost que avui es presenta es troba en situació d’equilibri pressupostària entre ingressos i despeses.
  • Compleix amb el principi de sostenibilitat financera, des del moment que l’Ajuntament posa de manifest que té capacitat de finançar les despeses presents i futurs, dins els límits de dèficit i deute públic que marca la llei.
  • I també compleix amb la limitació de la despesa que imposa la “regla de gasto”. Amb aquest darrer cas, comentar que el que es fa en aquest moment és una aproximació o previsió del nivell de despesa que podem assumir a l’exercici 2017, ja que la xifra definitiva que mos permetrà saber si hem incomplert o no aquest límit de despesa, la coneixerem en el moment de la liquidació dels pressupostos (aquest precisament era un dels afectes perversos d’aquesta norma, i que ja vàrem tractar en el seu moment en aquesta sala). Estar clar que la regla de despesa està molt present amb el resultat dels pressupostos que avui es presenten, ja que seguim pensant que el límit que ens imposen a n’aquest ajuntament està molt per davall de la capacitat que té la institució de generar ingressos. I si a més hi afegim el baix nivell d’endeutament, i la impossibilitat de destinar a inversions reals el superàvit d’anys anteriors, ens trobem amb els números d’avui.

També amb termes generals, comentar que per primera vegada, i per preceptes legals, s’ha incorporat el pressupost del Consorci Esportiu de Ciutadella dins el Pressupost consolidat de l’Ajuntament pel 2017. El primer afecte que provocarà aquest fet és l’increment del deute viu a 1 de gener de 2017 en termes consolidats, ja que haurem de sumar als 9.500.000€ de l’Ajuntament, els 2.400.000€ del Consorci Esportiu. En qualsevol cas, la taxa d’endeutament seguirà sent molt baix (poc més del 30%), molt enfora del límit del 110% que permet la llei. (amb una tendència normal, acabarem l’exercici 2017 amb un deute viu de 9.700.000€ en termes consolidats, un 24% dels drets reconeguts).
Per tant, a partir d’ara, el pressupost consolidat contindrà el del mateix Ajuntament, el dels Patronats de l’Hospital i d’Escoles Infantils, i el del Consorci Esportiu. Per descomptat que aquests tres organismes dependents han sotmès a aprovació els seus propis comptes als òrgans de govern competents en cada cas, i tots ells compleixen amb els principis d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera que he comentat abans.
Ja entrant en matèria, pel que fa al pressupost de l’Ajuntament, el pressupost per a l’exercici 2017 ascendeix a 31.281.382,32 euros. El muntant total s’incrementa en relació a l’exercici 2016 en 393.963,58 euros, el que suposa un increment de l’1,28% respecte al de l’exercici anterior.

Pel que fa a les previsions d’ingressos:

Capítol 1: impostos directes (14.679.044,96€), s’incrementa en 123.712,35€ (+0,85%). En general, s’ha calculat agafant com a referència els padrons municipals del 2016 i la previsió pel 2017. Tenint en compte que enguany no s’ha modificat cap ordenança fiscal, les diferències en aquest sentit són poc significatives:
• La recaptació per IBI a penes augmenta un 1%. Tot i que hi ha una revisió cadastral en marxa, no s’ha contemplat aquest possible increment, ja que des del cadastre no ens asseguren que el padró per l’any que ve incorporarà les modificacions que es puguin produir en aquest sentit (DR: 12.353.000€).
• S’ha incrementat un 13% la recaptació per l’impost sobre l’increment dels terrenys de naturalesa urbana, tenint en compte l’evolució de les liquidacions durant l’exercici actual.
• Per contra, i pel mateix motiu, s’ha reduït un 15% la recaptació per IAE, per ajustar-ho els drets reconeguts d’enguany (DR: 424.000€).

Capítol 2: impostos indirectes (453.400€), no es contempla cap canvi:
• Pel que fa a l’ICIO, no es preveu cap increment pel principi de prudència.

Capítol 3: taxes, preus públics i altres ingressos (8.278.750€), es preveu un increment de 111.368,62€ (+1,36%), i s’ha determinat sobretot prenent com a referència els drets reconeguts i la recaptació de 2016, en funció de les previsions que han fer arribar els Caps de les diferents àrees que gestionen ingressos. Per destacar-ne alguns:
• Incrementa un 6% (90.000€) la partida de subministrament d’aigua.
• S’incrementen els ingressos pel servei d’assistència domiciliària: 20.000€ (DR 204.000€).
• S’incrementa en 20.000€ les multes per infraccions urbanístiques (DR 164.000€).
• S’incrementa en 10.000€ en concepte de telefonia (DR: 164.000).
• Per altra banda, disminueixen la recaptació per multes de trànsit en 40.000€.
Capítol 4: Ingressos per transferències corrents (7.231.740,98€), s’incrementa en quasi 300.000€ (+4,32%), sobretot perquè s’han incrementat dues partides:
• S’incrementa la participació en els tributs de l’estat (167.000€), d’acord amb la recaptació real de l’exercici 2016 (DR: 5.060.000€).
• Augmenta l’aportació de les transferències en matèria de serveis socials, a través dels convenis vigents amb el Consell Insular, en 170.000€.
• Per altra banda, desapareixen -60.000€ d’ingressos d’empreses privades, perquè aquesta partida, que fins ara estava reflectida en ingressos i despeses per cobrir els costos postals que generava l’empresa de recaptació, ara seran assumits directament per aquesta empresa.

Capítol 5: Ingressos patrimonials (575.946,38€), disminueix en -53.814,43€ (-8,55%), sobretot per:
• Disminueix la recaptació per les concessions de serveis temporals a les platges (-78.000€) en funció de les estimacions que ha fet el tècnic corresponent.
• Per altra banda, incrementen les concessions administratives en 24.000€ perquè es preveu recaptar aquesta quantitat pel cartell electrònic informatiu de la rotonda del cavall.

Capítol 6: Venta de patrimoni, no es contempla partida.
1. Capítol 7: Transferències de capital (62.500€), s’han contemplat dues partides basant-se en les subvencions previstes pel Consell Insular:
• Una de 22.500€ destinats a finançar un projecte d’ampliació i redistribució de la Biblioteca.
• I l’altra, de 40.000€, per la redacció del projecte d’equipament escènic del Teatre del Born.

Pel que fa a les despeses:

CAPÍPOL 1: PERSONAL (10.740.623,07€), la variació en relació al 2016 és mínima (+18.186,60€):
• No s’ha previst cap puja els empleats municipals. L’únic que s’ha fet és fer tots els ajustaments dels triennis que corresponen als treballadors (+150.000€ aprox.).
• Ha desaparegut la partida de 280.000€ de la paga exraordinària deixada de percebre, i que és va dotar dins enguany.
• Per altra banda, s’ha dotat partida suficient per: possibles substitucions de treballadores familiars si fos necessari (10.000€).
• Part que ha de costejar l’Ajuntament per la contractació de dos AODLs (19.000€).
• També s’ha previst partida suficient per una possible contractació de dos funcionaris amb caràcter temporal que puguin reforçar els serveis jurídics, o algun arquitecte (70.000€).
• I finalment, també s’ha previst una possible puja de sous del treballadors municipals (70.000€).

CAPÍTOL 2: DESPESA EN BÈNS CORRENTS (11.153.196,41€) s’incrementa en 770.994,54€. Aquest increment s’explica sobretot per:
• Increment de les desepses de l’Escoxador. Ses despeses corrents a l’Escorxador augmenten en 410.000€, que s’expliquen sobretot per la dotació de 396.000€ a la partida de destrucció de residus per part de la UTE Milà.
• Altres…

CAPÍTOL 3: INTERESSOS DE PRÈSTECS (296.209,62€) disminueix en -32.290,38€.
• Es capítol 3, igual que es capítol 9, disminueixen a mesura que es van amortitzant els prèstecs, tant pel que fa els interessos, com el capital.
• El capítol 3 s’ha dotat una partida d’interessos de demona, per valor de 75.000€, que ha d’ajudar a pagar els interesso que es paguen en pagaments terminis (sobretot amb el tema de les sentències, i les plurianualitats).

CAPÍTOL 4: TRANSF. CORRENTS (4.424.265,89€) s’incrementa en 100.446,19, bàsicament per:
• La dotació de 135.000€ per fer front a la sentència del Club Volei Ciutadella. S’han previst 75.000€.
• Altres…

CAPÍTOL 9: AMORT. PRÈSTECS (2.039,194,38) disminueix en -286.323,68€:
• Fuit, com he comentat abans, de la pròpia amortització dels préstecs.

CAPÍTOL 6: INVERSIONS (1.964.334,64€) disminueix en -145.854,19€:
• La part més important d’aquest capítol s’ho segueixen emportant ses sentències i plurianualitats (1.300.000€). Segueixen el seu curs normals, en funció del que ja està pactat, les sentències del sobrecost de la prefectura de policia (191.000€), del sobrecost de Can Saura (70.000€), i dels terrenys de la piscina coberta (265.000€). I s’afegeixen a la llista, l’expropiació d’uns terrenys de zona verda de Son Carrió (250.000€), el sobrecost dels terrenys de Santa Rita (125.000€), els terrenys de la pista voltadora (150.000€) i el pagament del sobrecost de les obres de la Sala Multifuncional (175.000€).
• Es evident que si restam totes aquestes “inversions”, a poca cosa més podem aspirar.
• Dels restants 600.000€, el que la gent entén per Inversions Reals, podriem destacar…
• Es evident que un any més, haurem d’esperar que arribi finançament extern per poder executar algun projecte una mica més important (PIC, aportacions del GB a través de convenis, inversions de Ports IB, etc… i tot el que surti).

CAPÍTOL 7: TRANSF. CAPITAL (663.557,91€) disminueix en -31.195,50€:
• Patronat Hospital es doten 25.000€ que es destinaran a inversions.
• Patronat d’Escoles Infantils es doten 48.500€ pel mateix motiu.
• Desapareix la partida del conveni de Grades de Son Marçal, perquè ha finalitzat el conveni, i aquest any s’ha realitzat el darrer pagament (-58.000€).
• Redueix considerablement la partida destinada al Pla d’Eficiència Energètica, segons les dades facilitades del mateix Consell Insular (-51.000€).

 

Per a més informació, podeu consultar els pressupostos al següent enllaç al web de l’Ajuntament de Ciutadella:

http://www.ajciutadella.org/Contingut.aspx?IdPub=15854