Ja van 10 lleis “inconstitucionals” o amb conflicte de constitucionalitat

“Bauzá ha creat un caos i un nyap legislatiu que genera inseguretat jurídica i desconfiança. Bauzá governa ara mateix amb nou lleis que sap inconstitucionals. Aquesta será l’herència de Bauzà”

“Bauzá és dur amb el compliment de la llei per part dels ciutadans, i molt -massa- considerat amb les seves lleis nyap”, afirma el diputat del PSM Més per Menorca Nel Martí.

L’Estat convoca una nova Comissió Bilateral Estat-CAIB per a resoldre discrepàncies en la Llei 4/2014, de 20 de juny,

Bauzá
de transport terrestre i mobilitat sostenible de les Illes Balears. La resolució va ser publicada ahir en el BOE. Amb aquesta ja són 10 les Comissions creades per advertiments d’inconstitucionalitat. Concretament l’article afectat és l’article 61.3. sobre les autoritzacions de transport discrecional d’àmbit autonòmic o insular:

“3. Es poden crear autoritzacions de transport discrecional de viatgers amb autobús d’àmbit autonòmic o insular, amb un informe tècnic justificatiu previ. El procediment per atorgar-les, modificar-les i extingir-les i les condicions per prestar el servei s’han d’establir reglamentàriament.”

Mai una comunitat autònoma havia estat governada amb tantes lleis sotmeses a advertiments d’inconstitucionalitat i conflictes competencials no resolts. Des què governa Bauzá 10 lleis han necessitat de les comissions bilaterals de cooperació entre l’Administració General de l’Estat i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en les quals s’acorden modificacions, derogacions o interpretacions de l’articulat de les lleis autonòmiques afectades. D’aquestes 10 lleis ja s’han publicat 8 acords, i d’aquest 8 acords només 1 s’ha executat. Així idò, en aquests moments hi ha 9 lleis “inconstitucionals” que exigirán al Govern impulsar modificacions per a adequar-les al marc constitucional i competencial de l’Estat.

Només s’ha resolt l’advertiment d’inconstitucionalitat que afectava a la Llei 12/2012, de 26 de desembre, de mesures tributàries per a la reducció del dèficit de les IB, a través de les corresponents modificacions incloses a la Llei General de Presupotos de la CAIB del 2013.

Un altre advertiment fet per l’Estat, que afecta a la Llei 8/2013, de 23 de desembre, de Pressuposts Generals de la CAIB per a l’any 2014, encara no ha estat resolt ni la corresponent comissió bilateral (Resolució del 4 d’abril de 2014) ha publicat la seva resolució.

Així idò, 10 lleis (que es relacionen en el quadre adjunt) impulsades pel Govern de les Illes Balears, avui vigents, contenen articles que han de ser derogats o modificats o reinterpretats (a través d’alguna normes de desenvolupament) d’acord amb les resolucions de les comissions bilaterals corresponents. Cal recordar que aquestes comissions tenen per objecte resoldre les qüestions d’inconstitucionalitat detectades per l’Administració de l’Estat que, en cas de no resoldre’s, arribarien al Tribunal Constitucional en forma de recurs interposat per l’Estat central. Així ho explica el Govern de l’Estat, tot i que el Govern de Bauzá, arran de la denúncia sobre els 24 articles inconstitucionals de la Llei de pesca, ho vulgui amagar o disfressar:

“La primera regulación con rango legal de las Comisiones Bilaterales de Cooperación se produce mediante la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común. El artículo 5.2 de la misma define aquéllas como órganos de cooperación de composición bilateral y de ámbito general que reúnen a miembros del Gobierno, en representación de la Administración General del Estado, y a miembros del Consejo de Gobierno, en representación de la Administración de la respectiva Comunidad Autónoma. Su creación se efectúa mediante acuerdo, que determina los elementos esenciales de su régimen.

Estas Comisiones recibieron un impulso decisivo con la reforma del artículo 33 Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, por la Ley Orgánica 1/2000, de 7 de enero, que les atribuye la finalidad de evitar el planteamiento de conflictos ante el Tribunal Constitucional.”

Els acords de la comissió, assumits per l’Estat i pel Govern de les Illes Balears, posen de manifest el reconeixement per part de l’Executiu autonòmic de què els articles afectats entren en conflicte amb normes de rang superior, i que per tant vulneren el marc constitucional.

La gran pregunta és què fa el Govern amb tot l’articulat afectat pels acords bilaterals? Si els aplica, incorre en un acte de prevaricació. Si aplica els acords sense haver modificat la llei, vol dir que incompleix la llei. I si no els aplica, com argumentà el conseller Lafuente en la compareixença de dimecres passat dia 29, també incompleix la llei.

Què hauria de fer? Impulsar de forma urgent la modificació legislativa corresponent per adequar les normes aprovades als acords de les comissions bilaterals; i per tant “constitucionalitzar” les lleis vigents.

Ho pensa fer en aquesta legislatura? No. Aquesta també és una resposta de Lafuente en la pasada compareixença, i que es pot trovar en el diari de sessions del Parlament.

“Le he explicado que en la ley de actividades no existe absolutamente ningún problema porque era un tema de interpretación del articulado. En la ley de policía local se llegó a un acuerdo bilateral, es cierto que se deben modificar algunos aspectos, se tramitará por la tramitación parlamentaria correspondiente, ¿que se podrá hacer en este mandato o no se podrá hacer en este mandato? Evidentemente usted sabe mejor, tiene más experiencia parlamentaria que yo sobre el calendario y el tiempo que tardan en la tramitación de las leyes y sabrá cuál es la posible respuesta a esa pregunta. ”

En definitiva, diu Martí, l’herència de Bauzá és l’herència d’un absolut caos legislatiu, i d’una inseguretat jurídica alarmant.

Adjunt:

-Quadre resum de les lleis afectades

Quadre resum acords comissions bilaterals

-Diari de Sessions on el conseller d’Administracions Públiques diu que no es tramitaran canvis de lleis per “constitucionalitzar-les”

AI-08-090

-BOE de la darrera llei objecte de Comissió Bilateral

BOE-A-2014-11112 Llei transport