La mala praxi del Conseller Alejandre

El Conseller Alejandre posa traves a l’actuació en els aparcaments a les platges del Consorci de Disciplina en Sòl Rústic de Menorca 
Consideram que és un fet gravíssim perquè son actuacions que es fan al marge de la legalitat i per una administració que hauria de donar exemple i en espais protegits per la normativa europea (Xarxa Natura 2000)

El passat 28 de juliol de 2014 (RE Consorci 233), la portaveu del PSM Més per Menorca va registrar un escrit en el qual demanava l’actuació del Consorci de Disciplina en Sòl Rústic de Menorca en els aparcaments de Cala en Turqueta, Punta Nati i Favàritx davant l’evidència que s’anaven fent actuacions al marge de la legalitat.

L’escrit és el següent:

120685

Na Maite Salord Ripoll, portaveu del PSM Més per Menorca al Consell Insular de Menorca,

EXPOSA

1. Que, després del precedent de l’aparcament il·legal de Cala Mitjana de l’estiu del 2012, el Consell Insular de Menorca va habilitar un altre aparcament, un any després, de forma totalment il·legal, a Cala en Turqueta, aparcament que, a dia d’avui, encara es pot emprar.

Que es tracta d’un fet gravíssim, que contradiu el que marca el Pla Especial de l’ANEI pel que fa a capacitat de càrrega de la platja. Així, si s’amplia l’aparcament, de forma automàtica, s’està saturant la zona dels banyistes, la qual cosa, a més, romp amb el model turístic que, suposadament, el PP ven com a Menorca illa Reserva de Biosfera.

Que, amb aquesta actuació, el Consell Insular de Menorca incompleix: el Pla Especial de l’ANEI, la Llei d’Espais Naturals, la Llei d’avaluacions d’impacte ambiental, la Llei per a la conservació dels espais de rellevància ambiental (LECO) i la Llei del sòl.

Que, a més, cal tenir en compte que el CIM ha actuat damunt una parcel·la privada cedida, a través d’un conveni, durant dos anys, de forma “gratuïta” però que, passat aquest termini de temps, el propietari recuperarà amb un interès general per a un aparcament. Per tant, una actuació amb la qual la propietat en surt clarament beneficiada: d’uns terrenys en rústic amb poc valor econòmic, haurà passat a un negoci.

2. Que, en el Consell Executiu del Consell Insular de Menorca del passat 2 de setembre del 2013, es va aprovar el lloguer d’uns terrenys, fins al 30 de juny de 2015, per tal d’ubicar-hi un aparcament a la zona del far de Favàritx, per un cost anual de 2400€. Les despeses d’adequació van a càrrec del CIM.

Que es tracta, una vegada més, d’una actuació que es fa al marge de l’instrument que ordena el Parc Natural de l’Albufera des Grau, el Pla d’Ordenació de Recursos Naturals (PORN), que no inclou l’aparcament, i en una zona d’alt valor ambiental per la qual cosa s’hauria de ser especialment curós.

3. Que, en aquests moments, i seguint el mateix modus operandi, el Consell Insular de Menorca vol posar en marxa un aparcament a la zona de Punta Nati, a Ciutadella, incomplint, una vegada més, la normativa i el procediment a seguir, el qual, sense excuses, és d’obligat compliment per al ciutadà, però sembla que no per a l’equip de govern del PP.

Per tot això,

DEMANA

Que el Consorci de Disciplina en sòl rústec de l’illa de Menorca actuï per tal de fer complir la legalitat urbanística en totes aquestes actuacions.
Tot i que els aparcaments de Cala en Turqueta i Punta Nati es troben ubicats a Ciutadella (actualment, fora del Consorci), consideram que, davant la inactivitat de l’Ajuntament, el Consell Insular s’ha de subrogar la competència de la disciplina urbanística i actuar en conseqüència.

Tal i com exposa la portaveu del PSM Més per Menorca, Maite Salord, “a dia d’avui, i després d’haver demanat informació en reiterades ocasions, el que sabem és que el Consorci va sol·licitar les dades oportunes al departament de Mobilitat i que encara espera resposta. Es tracta, per tant, d’un fet gravíssim per dos motius: primer, perquè l’actuació del Consell, i del conseller Alejandre en concret, va en contra de la legalitat, quan l’administració hauria de donar exemple als ciutadans, sobretot si s’actua en espais protegits per la normativa europea (Xarxa Natura 2000); i, segon, perquè s’estan posant traves a la feina del Consorci per sistema d’anar retardant el lliurament de la documentació. Es tracta d’una forma d’actuar que no és admissible de cap de les maneres.”