Les actuacions fetes al Camí empedrat de la Cala Sant Esteve

Demanam al Consell Insular de Menorca i a l’Ajuntament des Castell que donin explicacions i que actuïn davant la destrossa feta al camí empedrar de la Cala Sant Esteve

El PSM Més per Menorca vol denunciar l’actuació que s’ha duit a terme al camí empedrat de la Cala Sant Esteve. Es tracta d’un camí que és propietat del Consell Insular de Menorca, i per tant, ell és el responsable del bé. És un tram de camí rural d’estructura curvilínia que formaria part del camí antic de baixada a la cala. Les voreres són de pedres més grans. A un costat del camí es troba una cova. Actualment està habilitat per poder fer la baixada a la cala i anar a peu al Fort Malborough. El camí rural continua a l’altra banda de la cala (avui dia camí de cavalls) conduint a Binissaida.

simo ferrando

Així, demanarem explicacions tant al Consell Insular de Menorca com a l’Ajuntament des Castell. S’ha de saber qui ha fet la destrossa, qui és el promotor de la barana que no s’ajusta a la llei, i si van demanar autorització a Patrimoni.

No podem oblidar el que diu la Llei 12/1998 de 21 de desembre del Patrimoni Històric de les Illes Balears:

Article 22. Protecció general.

1. Els béns integrants del patrimoni històric de les Illes Balears han de ser conservats, mantinguts i custodiats pels propietaris, titulars d’altres drets reals i posseïdors, els quals estaran obligats a facilitar la informació que demanin les administracions públiques competents sobre l’estat dels béns i la seva utilització.
Les administracions públiques competents podran inspeccionar les obres de restauració i conservació i, en general, qualsevol intervenció que afecti el patrimoni històric de les Illes Balears.
Els poders públics promouran, per tots els mitjans al seu abast, la conservació, la consolidació i la millora dels béns integrants del patrimoni històric de titularitat pública i privada.

Com afirma Simó Ferrando, regidor del PSM Més per Menorca a l’Ajuntament des Castell, “no podem acceptar una actuació com aquesta que malmet el nostre patrimoni. Per tant, els responsables de la destrossa hauran d’assumir la seva responsabilitat.”

Per la seva banda, Maite Salord, portaveu del PSM Més per Menorca al Consell Insular de Menorca, diu que “farem una denúncia per escrit a Patrimoni del CIM perquè actuï i doni les explicacions pertinents.”

Les actuacions fetes al Camí empedrat de la Cala Sant Esteve