No donarem suport a cap norma que suposi una passa enrere en transparència

MÉS: “no donarem suport a cap norma que suposi una passa enrere en transparència”

Nel Martí: “la proposta del PP, a més d’insuficient i deficient, és regressiva”; i afegeix: “Bauzá vol tramitar de forma no transparent una llei que retalla en transparència i en controls”

L’esmena de totalitat presentada pel PP a la proposició de llei del PSOE sobre transparència no tindrà el suport del Grup MÉS, perquè:

1. Restringeix l’àmbit d’aplicació a l’Administració autonòmica, entesa aquesta com l’administració i els ens instrumentals vinculats al Govern de les Illes Balears. No inclou ni als consells insulars, ni als ajuntaments, ni als partits polítics, ni als sindicats, ni a les organitzacions empresarials, que sí estan incloses i afectades per la llei estatal 19/2013, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. La llei autonòmica, entre d’altres coses, el que ha de fer és desenvolupar i concretar aspectes prevists en la llei estatal, i no ho fa.

transparencia

 

2. La transparència no és el leiv motiv de la proposta de llei del PP . En el text del PP la transparència és només un principi de la bona administració i el bon govern (junt amb altres com el dèficit zero o la neutralitat lingüística), quan hauria de ser a l’inrevés. El que és necessita, a parer del Grup MÉS, és una llei de transparència que reculli les aportacions de sectors vinculats a la lluita contra la corrupció (de Fiscalia, hisenda, etc.), aprovada amb el major consens polític i que abasti a totes les institucions afectades. En definitiva, la transparència com a instrument necessari per a tenir una bona administració i un bon govern, per a combatre la corrupció, per a recuperar la confiança i la credibilitat.

El diputat Nel Martí afirma: “La transparència ha de ser una manera d’exercir el poder, que resulti visible per als ciutadans per tal que aquests tinguin accés a les informacions que els poders públics manegen o generen per després poder avaluar i prendre les decisions corresponents com a ciutadans”.

 

3. La proposta del PP conté varis aspectes ja proposats pel Govern Bauzá a través de l’avantprojecte de modificació de l’actual llei de Bon Govern, i que el Consell Consultiu va considerar insuficients o els va rebutjar. Entre les consideracions del Dictamen 43/2013, relatiu a l’avantprojecte de llei de modificació de la Llei de Bon Govern 4/2011, hi destaquen aspectes que trobam repetits a l’esmena-proposta del PP:

– Els alts càrrecs no passen el control del Parlament per defensar la seva idoneïtat. I el Consell Consultiu diu (punt 12 del dictamen): “el Consell Consultiu considera que la reforma proposada limita el control parlamentari del Govern, per la qual cosa s’ha de mantenir la regulació anterior”.

– Desapareixen les Cartes Ciutadanes previstes a la llei actual a l’article 26, i tot queda amb una referència a l’article 15.c. de l’esmena, dins la definició d’un pla estratègic. I el Consell Consultiu (punt 9) diu: “Aquest Consell es mostra disconforme amb la reforma. La regulació que es proposa és ambigua i no concreta quina és l’obligació que s’imposa al Govern”.

– S’elimina l’obligació de publicar a la web del Govern tots els expedients de despesa superiors a 500 euros, que tenguin a veure en dietes, despeses de representació o similars per part dels membres del Govern. I el CC (punt 17) li diu: “Aquest Consell entén que el precepte ha d’indicar la forma en què es donarà publicitat, per exigència del principi de seguretat jurídica i transparència”. Val a dir aquí que ara, a l’esmena del PP, no només s’elimina la publicitat via web, sinó que s’elimina la publicitat de la despesa superior als 500 euros.

– S’elimina que les iniciatives polítiques superiors a 5 milions d’euros hagin de ser avaluades per l’Oficina de Control i Transparència, tant de l’avantprojecte com de l’esmena del PP. I el CC diu: “resulta convenient fixar un límit a partir del qual l’avaluació ha de ser obligatòria, per limitar així la discrecionalitat administrativa.”

 

4. En aquest sentit, el Grup MÉS constata que la via de l’esmena a una proposició de llei ha servit per tramitar la llei sense l’informe del Consell Consultiu, prescriptiu en el cas de l’avantprojecte de llei de modificació de la llei del bon govern (http://www.consellconsultiu.es/Dictamen.aspx?ID=5365). Dit d’una altra manera: el PP no fa servir elements consubstancials a la transparència (com el dictamen del Consell Consultiu) per a tramitar una llei que en el seu títol es diu de transparència.

 

5. La proposta del PP suposa fer una passa enrere en el compliments dels criteris i els ítems establerts per Transparència Internacional i que el govern Bauzá havia posat com a mostra de la seva bona gestió. Els ítem estan publicats al portal http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=1847&cont=68704

Per exemple, no es complirien ítems com:

Ítem: “Les cartes ciutadanes”, que deixen de ser un contracte amb drets i deures en el nou text del PP.

Ítem: “Es publiquen les declaracions anuals de béns i activitats dels alts càrrecs de la Comunitat Autònoma (representants locals i membres no electes de l’òrgan de govern)”, que tenen una publicitat molt restringida i no afecten als representants del consell i ajuntaments en la nova proposta.

Ítem: “Es publiquen els avantprojectes legislatius autonòmics per consultar i rebre propostes de millora de la ciutadania”, i ara amb la nova proposta del PP no es garanteix la participació, només la informació.

etc.

Tan és així que l’espai que dedica la proposta del llei a la participació ciutadana és aquesta:

“Article 28. Participació ciutadana.

L’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears implementarà els mecanismes necessaris per integrar la ciutadania, de manera individual o col·lectiva en els processos de decisió política”.

I punt. No diu res més. Ni tan sols, com fan molts dels articles de la llei, es fa referència a la necessitat de reglamentar la participació ciutadana.

 

6. El text legal deriva 12 vegades el desenvolupament de la mateixa a la reglamentació que farà el Govern. És a dir, una llei de control i transparència, que afecta molt especialment al Govern, deixa que sigui el Govern que la desenvolupi. El Grup MÉS considera que lleis com aquesta exigeixen una major precisió i definició, i sobre tot una elaboració àmpliament participada (políticament i tècnicament) i consensuada, com s’ha dit abans.

 

7. La proposta tampoc no recull compromisos de transparència com comissions de serveis, i el Grup MÉS creu que pot i ho ha de fer per garantir que les promeses de l’Executiu siguin obligacions i garanties legals.

– Un exemple de què no estem parlant d’una llei de transparència és la forma com es regulen les declaracions d’interessos i activitats, i de bens i drets patrimonials. A més dels errors, que són una constant en tot el text, trobam que:

A. Les declaracions d’interessos i activitats són públiques, però ho determinarà reglamentàriament el Govern. I com ho fa el govern ara? Fins ara s’ha fet així: http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?cont=52618&idsite=1847&&lang=ca

B. En canvi les declaracions de bens i drets són reservades, i només hi tenen accés el Parlament, d’acord a un reglament que determinarà el Govern, els òrgans judicials, etc.

En definitiva, l’accés a les declaracions d’interessos i activitats i/o de béns i drets és menys transparent i accessible que ara. En la Llei del Bon Govern actual ja hi ha massa tràmits per dificulten l’accés a la informació, i amb el text del PP en lloc d’eliminar-ne se n’afegeixen. MÉS es demana. “Quin sentit té mantenir aquesta forma de transparència quan les declaracions d’IRPF o de Béns dels diputats està penjada a la web del Parlament, oberta i accessible a tothom?” Per a MÉS és clar. “és una llei de retrocés en transparència, que va en sentit contrari a la lògica i a les demandes de la societat actual”.

 

8. A quins errors ens referíem abans? Per exemple. l’article 43.5. diu que “la secció d’Interessos i activitats es registraran les declaracions regulades a l’apartat a) de l’article 42.”, quan en canvi a l’article 42.a. es parla de la “declaració de causes de possible incompatibilitat”. A l’article 43.6. es parla de “la secció de Béns i drets patrimonials” que “registrarà la declaració regulada a l’apartat b) de l’article 42.”, quan a l’esmentat article 42.b es parla de la declaració sobre interessos i activitats.