Moció derivada de la interpel·lació sobre el Decret de Tractament Integral de Llengües

En la sessió plenaria del Parlament de les Illes Balears de dia 11 de febrer, el diputat Nel Martí, del PSM Més per Menorca, va interpel·lar a la Consellera Camps sobre el TIL i li va demanar un canvi en la seva actitud per tal de resoldre l’actual malestar que impera dins la comunitat educativa. Les respostes que la consellera Camps va donar a les preguntes fetes per Nel Martí van ser dignes d’una infanta, i si voleu les podeu consultar al Bloc d’en Nel Martí, aquí.

Arran del debat mantingut el passat dia 11, el PSM Més per Menorca presentarà una  moció amb mesures concretes per a millorar les competències lingüístiques en anglès i convertir en TIL en un programa voluntari i flexible, dotat de recursos i de formació, i que realment permeti a l’alumnat poder ser compenent en les tres llengües un cop finalitzi els estudis.

A continuació us adjuntam la moció:

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a derogar el decret 15/2013, de 19 d’abril, pel qual es regula el tractament integrat de les llengües als centres docents no universitaris de les Illes Balears.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a recuperar el diàleg i establir el consens amb els agents socials i la comunitat educativa, per tal de definir un model educatiu i lingüístic estable i de consens, que permeti als professionals de l’educació centrar tot el seu esforç en la millora de la qualitat i l’equitat educatives.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a redefinir el model lingüístic escolar i el projecte d’immersió lingüística en anglès, a partir dels següents principis:

  • la consideració de la llengua catalana com a llengua vehicular de referència en el model lingüístic dels centres escolars, evitant així situacions de segregació per raons lingüístiques al nostre sistema educatiu;
  • la voluntarietat i la flexibilitat dels projectes lingüístics escolars que incloguin la immersió lingüística en anglès de matèries curriculars no lingüístiques, garantint en tot cas, com a requisit, l’adquisició dels continguts propis d’aquestes matèries al mateix nivell de les que s’imparteixen en les llengües oficials de la comunitat;
  • l’autonomia dels centres escolars per elaborar el seu projecte lingüístic d’acord amb la seva realitat sociolingüística i els recursos disponibles o què se’ls puguin garantir;
  • la petició del Consell Escolar de Centre i l‘autorització de l’Administració Educativa com a tràmits preceptius per a la implantació del projecte lingüístic del centre;
  • la disponibilitat dels recursos humans i materials necessaris per desenvolupar el projecte, sense reduir continguts ni minvar l’atenció a l’alumnat amb necessitats educatives especials;
  • la capacitació lingüística necessària del professorat i de l’alumnat, que garanteixi la correcta implementació de la introducció de l’anglès en matèries no lingüístiques; i
  • la participació de la Universitat de les Illes Balears i la comunitat educativa en l’elaboració d’un marc educatiu estable i de qualitat per a les Illes Balears.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a millorar l’ensenyament escolar de l’anglès i altres llengües estrangeres, des de l’educació infantil, incidint especialment en la disminució de les ràtios alumnes/professor, la realització de desdoblaments, la formació del professorat i la dotació de places d’auxiliars de conversa.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a potenciar les experiències d’immersió lingüística en anglès, com ara les Seccions Europees o el British Council, que s’han demostrat eficients i d’èxit.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a posar en marxa un pla d’acolliment de nouvinguts per tal de garantir la seva integració lingüística, fent-los partícips de la nostra llengua i cultura com a elements vertebradors de la nostra identitat.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a elaborar un pla d’excel·lència educativa basat en la reducció progressiva de les ràtios, l’increment de professors de suport i d’atenció a la diversitat, el suport a la innovació educativa i la formació permanent del professorat.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a evitar qualsevol acció que promogui la separació dels alumnes segons la llengua d’aprenentatge, fent de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, la llengua d’integració i garantint que al final de l’ensenyament obligatori els alumnes tenguin una adequada competència lingüística de les dues llengües oficials.

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a incorporar en l’oferta d’IB3 programes, documentals i pel·lícules en versió original (especialment en llengua anglesa) subtitulades en català i dirigides a un públic infantil i juvenil.

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a retirar el text de projecte de modificació del decret 10/2003, de 14 de febrer, de regulació dels consells escolars insulars i dels consells escolars municipals de les Illes Balears.

11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a derogar la Llei sobre l’ús dels símbols institucionals de les Illes Balears, i a garantir la pluralitat d’idees i la llibertat d’expressió com a fonaments essencials de la democràcia i, per tant, com a valors a protegir i transmetre també dins el sistema educatiu.

12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a paralitzar i anul·lar els expedients oberts als directors dels tres instituts de Maó i el de l’institut de Marratxí, i a acabar amb l’estratègia intimidatòria i repressiva de la Conselleria d’Educació tant envers els equips directius com el professorat dels centres.

13. El Parlament de les Illes Balears rebutja la forma com la Conselleria d’Educació ha dut a terme el nomenament per urgència de la nova directora de l’IES Berenguer d’Anoia, i l’insta a treballar perquè qualsevol designació de l’equip directiu docent es faci d’acord amb la voluntat de la persona afectada, així com del claustre i del consell escolar.

14. El Parlament insta el President del Govern de les Illes Balears a implicar-se i a assumir la seva responsabilitat en el conflicte educatiu del TIL que perjudica de manera molt greu un dels pilars fonamentals de la nostra societat, actual i futura, com és ara el sistema educatiu.

15. El Parlament de les Illes Balears reprova la consellera Joana Maria Camps per la seva manca de diàleg i consens amb els agents educatius, per a definir i planificar un nou model educatiu basat en la qualitat i la igualtat d’oportunitats.

Moció TIL