Mostram la nostra preocupació per l’esport base i demana una moratòria a la regularització de Clubs Esportius

3001-7d71a
Maite Salord i Nel Martí consideren imprescindible i urgent una moratòria de la regularització de l’activitat desenvolupada en els clubs esportius per tal que els clubs amateurs puguin adaptar-se. a més, consideren que seria desitjable trobar una forma de contractació, a través d’un règim especial, que faciliti aquesta adaptació.

Per altra banda, PSM Més per Menorca considera imprescindible que el Govern i les Federacions pertinents, durant aquest temps, puguin formar i informar, de forma gratuïta, als responsables i dirigents dels clubs (que moltes vegades son voluntaris), de com han de fer la regularització, facilitant els processos i la tramitació de documentació, etc.
El 30 de juliol de l’any passat el Consell Superior de l’esport va emetre el resultat de l’estudi que dóna compliment al mandat de la disposició addicional setzena de la« Llei 14/2013 de suport als emprenedors i la seva internacionalització », en relació a la naturalesa jurídica i l’enquadrament en el camp d’aplicació de la Seguretat Social de l’activitat desenvolupada pels clubs i les entitats esportives sense ànim de lucre.

De l’esmentat estudi destaca la consideració del caràcter laboral de les relacions entre els clubs i les entitats esportives i les persones que presten serveis retribuïts i, per tant, la naturalesa dels imports percebuts, independentment de l’import. La proposta que realitza l’estudi és la regularització de les parts mitjançant el contracte a temps parcial. Només de manera excepcional es contempla la concurrència de relacions de voluntariat i, per tant, la no consideració de salari de les quantitats percebudes.

La realitat, en canvi, és que el sistema esportiu balear se sustenta en gran part en l’esport de base, fillets i filletes que realitzen activitats esportives en horari no lectiu. El paper dels entrenadors, delegats i monitors dels equips no professionals és transcendental per a la supervivència de l’esport no professional, en la mesura que la seva dedicació és en gran part altruista i

desinteressada.La majoria dels clubs esportius de les Illes poden cada dia obrir les portes i apropar l’esport a la ciutadania perquè compten amb la col·laboració desinteressada de molts voluntaris i voluntàries, que de manera altruista i amb grans dosis d’il·lusió i passió per l’esport fan possible que centenars de fillets i filletes puguin entrenar. Els recursos d’aquests clubs solen ser bastant modestos i les retribucions del personal que col·labora es redueixen, la major part de les ocasions, a cobrir les despeses necessàries per realitzar l’activitat.

Per al PSM Més per Menorca aquesta mesura, si s’aplica ara i de forma inmediata en un curs vigent, generarà greus perjudicis a la xarxa de clubs esportius i fins i tot posa en perill la seva supervivència en molts casos. Entre d’altres perjudicis comportarà incrementar les despeses derivades de la pràctica esportiva de base gairebé en un 50%; eliminar de cop la important funció social d’interès general que exerceixen els clubs de base -el que irremeiablement conduirà a la desaparició de molts d’ells- o, en el millor dels casos, els abocarà a l’empobriment. I l’efecte immediat de tot això serà l’augment de la desigualtat d’oportunitats i de la bretxa social en matèria esportiva, que limitarà i vetarà una part important de la població, que no podrà exercir el seu dret a l’esport en condicions d’igualtat per motius de renda.

Les conseqüències que es deriven del mandat de la disposició addicional setzena de la «Llei 14/2013 de suport als emprenedors i la seva internacionalització», poden causar un dany de dimensions extraordinàries en el nostre sistema esportiu i, concretament, en l’esport de base i en els nostres joves.

Per tot l’exposat, el PSM Més per Menorca instarà al Govern de l’Estat, via proposició no de llei al Parlament de les Illes Balears i també via proposició no de llei al Congrés dels Diputats (que defensarà Compromís):

PRIMER. La suspensió de les mesures contemplades en l’estudi derivat de la disposició addicional setzena de la« Llei 14/2013 de suport als emprenedors i la seva internacionalització, en especial al que es refereix a la regularització via contracte parcial dels entrenadors i monitors dels equips no professionals i l’aprofundiment en la possibilitat de crear un règim especial i específic que s’adeqüi més a la realitat esportiva.

SEGON. Aturar de forma immediata les inspeccions a l’esport base per al compliment a la disposició adicional dotzena i les mesures incloses en l’estudi del Consell Superior de l’esport, que havien de començar l’1 de novembre de 2014, de les que es podrien derivar sancions socialment injustes i començar, a través del govern i les federacions esportives, un programa de formació i informació sobra la regularització d’aquest i altres aspectes dels clubs esportius, amb personal de suport i acompanyament de tot el procés.

TERCER. Estudiar i proposar les alternatives per a regular convenientment i d’acord amb la legalitat vigent en l’àmbit laboral i les peculiaritats de cada modalitat esportiva, les activitats remunerades que es realitzen en el si dels clubs i entitats esportives; així com les mesures oportunes per assegurar el manteniment de la consolidada xarxa de voluntariat en l’esport, que realitzen una tasca altruista i la compensació econòmica per les despeses que li ocasiona l’activitat desenvolupada, fent possible la cohabitació de la practica més professional amb la pràctica voluntària, i poder regular un tipus de règim específic per aquesta activitat.

QUART. Impulsar un Pla de Suport Econòmic, Tècnic i Formatiu a l’Esport Base on hi hagi implicat tant el Consell Superior d’Esports i les comunitats autònomes, com les Federacions Esportives Nacionals i Autonòmiques i el teixit associatiu del sector.