“Des del PSM Més per Menorca proposam suprimir o, en tot cas, limitar el nombre de nivells que poden consolidar seguint el sistema de promoció actual funcionarial i que donen dret a un plus salarial per a funcionaris que han estat alts càrrecs”

Des del PSM Més per Menorca, volem recordar que a dia d’avui, l’obtenció del nivell 33 està previst a l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP), que s’aplica a tot el territori espanyol i que està regulada per una llei Orgànica Estatal. El camí més ràpid i just per a tots els treballadors, seria la modificació de la llei estatal i açò es competència dels Congrés i del Senat.

Des del PSM Més per Menorca, volem recordar que a dia d’avui, l’obtenció del nivell 33 està previst a l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP), que s’aplica a tot el territori espanyol  i que està regulada per una llei Orgànica Estatal. Aquesta llei s’aplica, a dia d’avui, a tots els polítics funcionaris de l’administració estatals, com també, els de les administracions autonòmiques a través del desplegament de les pertinents lleis de funció pública autonòmica. El que fan les comunitats autonòmiques, com és fa a les Illes Balears, és traslladar aquest dret estatals als polítics funcionaris de les administracions autonòmiques. Així, els menorquinistes recordem que, el camí més ràpid i just per a tots els treballadors, seria la modificació de la llei estatal i açò es competència dels Congrés i del Senat.

No debades, el PSM Més per Menorca recorda que, mentrestant no es canvia la llei Estatal, la comunitat Autònoma es competent per canviar la llei de funció publica autonòmica i que ara s’està tramitant. Es per això que els menorquinistes, a través del grup MÉS, ja hem presentat reiterades vegades la proposta de modificar o suprimir el nivell 33 a través d’esmenes a tots els pressuposts de la CAIB i també en forma de proposicions no de llei, i cada vegada el PP les ha rebutjades. En el cas que només és modifiqués la llei autonòmica, cas ens podríem trobar que polítics menorquins que desenvolupen funcions polítiques a diferents administracions (autonòmica o central) puguin tenir complements diferents, ja que si només es lleva de les comunitats autònomes no s’elimina de Congrés i Senat.

De fer, volem recordar, que tal i com ja vam fer públic el febrer d’aquest mateix any, hem presentat esmenes a l’avantprojecte de Llei Funció Pública per a “suprimir totalment” el complement salarial per aquells funcionaris que es reincorporen al seu lloc de treball després d’haver ocupat determinats càrrecs públics durant dos anys (en el text actual d’avantprojecte) o quatre anys continuats (en el recent anunci del Govern, no materialitzat encara en cap proposta o limitar) o, en tot cas, limitar el nombre de nivells que poden consolidar seguint el sistema de promoció actual del sistema de carrera funcionarial actual vigent per tots les funcionaris.

Per altra banda, en la línia de l’esmentat, els menorquinistes recorden que “aquesta legislatura el Parlament balear ja ha aprovat , amb l’abstenció del PP i PSOE, una proposició no de llei de MÉS per la qual s’insta el Govern a que permeti ascendir a un màxim de dos nivells als polítics que tornen a la seva plaça de funcionari, amb el que impediria saltar tots els nivells i passar directament al 30. Tanmateix el Govern no ha donat compliment a aquest acord, i ateses les circumstàncies actuals – la crisi, retallades desprestigi de la política … – “és intolerable mantenir el ‘Nivell 33 ‘ en cap dels seus termes, no té cap lògica, i el que ha de fer el Govern és eliminar-lo del tot “.

En l’inici de la tramitació legislativa del projecte de Llei de Funció Pública Balears, MÉS presentarà les corresponents esmenes entre les quals tornarà proposar l’eliminació del nivell 33.

D’altre banda, volem recordar, perquè sembla que s’obvia, que el PP no ha necessitat ningú per fer el del decret del TIL, la Llei general turística, La llei del Sol, la llei de funció pública, la llei de símbols, etc…. No ha necessitat ningú per governar de forma autoritària i a cop de decret llei i, per tant, si tingués intenció d’eliminar el complement 33 no necessitaria a ningú més sinó simplement actuar com ho ha fet fins ara: “actuar de manera absolutista amb la seva majoria absoluta i llevar-ho”. De fer, recorden els Menorquinsites, per les coses importants per un país com son la seva ordenació territorial, la seva salut,la seva educació, la seva justícia,en definitiva, el seu estat del benestar, no ha comptat per res amb els altres.

D’altra banda, finalment, volem fer notar una vegada més, que si el PP vol reuir la despesa amb els seus càrrecs, té camins fàcils que no redueixen la democràcia ni la qualitat democràtica. Així, per exemple, en el plenari d’ahir, MÉS va presentar també una iniciativa per fer incompatibles els sous dels diputats del Parlament amb un segon sou derivat de l’activitat professional, de manera que la retribució parlamentària exigeixi la dedicació plena i exclusiva. La proposta va ser rebutjada amb els vots del PP.