Per una descentralització efectiva de les adminsitracions que marca l’Estatut del 2007

El PSM Més per Menorca ha presentat una proposició no de llei al Parlament de les Illes Balears perquè l’administració autonòmica s’adapti al principi de “desconcentració” de l’Estatut d’Autonomia del 2007 i que podria suposar per a Menorca crear més de 200 places de treballadors públics.

En l’exposició de motius, Nel Martí posa de manifest que a data de 14 de maig del 2013 la Comunitat Autònoma de les Illes Balears disposava de 4.425 treballadors públics, sense tenir en compte el personal docent, el personal estatutari de l’Ibsalut i el personal adscrit als ens públics. D’aquests 4.425, el 88 %, això és 3.874, treballen físicament de Mallorca. La resta, un 6% (271) a Menorca, un altre 6 % (257) a Eivissa i pràcticament un 0% (18) a Formentera.

Aquesta concentració dels recursos humans a l’illa de Mallorca no respon, segons els menorquinistes, a cap necessitat estructural i/o funcional de l’administració autonòmica. La majoria d’aquests treballadors formen part d’unitats de treball (administratiu, jurídic, etc.) que no precisen d’una localització determinada per illes. De fet, el mateix Govern de les Illes Balears ha apostat pel teletreball com una fórmula de deslocalització i desconcentració dels treballadors públics, indicant que avui és perfectament viable desenvolupar amb eficàcia i control moltes de les tasques que ara mateix es porten a terme als edificis de cada conselleria.

Si feim una distribució dels recursos humans de la CAIB d’acord amb la població o altres paràmetres de proporcionalitat i equitat, ens trobaríem que a Menorca li correspondrien entre 400 i 500 treballadors. Val a dir que no estem parlant de serveis d’atenció a les persones, com sanitat o educació, sinó de serveis en la majoria de casos burocràtics, i per tant realitzables o gestionables des d’unitats no centralitzades i concentrades.

Per altra banda, cal tenir present el fet de la insularitat com un element absolutament diferenciador que ha de determinar la forma de definir i organitzar l’administració pública autonòmica. La ubicació del Govern no té perquè determinar la ubicació de totes les seves unitats administratives i funcionals sempre, ho reiteram, que no afecti als serveis a les persones.

Aquesta realitat abans exposada ja està recollida en la reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears del 2007 quan en l’article 8, sobre l’organització territorial, determina que aquesta s’ha de regular d’acord amb els principis d’eficàcia, jerarquia, descentralització, delegació, coordinació i desconcentració.

Per a Martí és també molt important tenir present que l’Estatut preveu vàries fórmules perquè els consells insulars, com institucions de la Comunitat Autònoma que són, puguin assumir la delegació o execució de les funcions o serveis que s’acordin. En aquest sentit ha de possible que les unitats administratives o de serveis de les institucions autonòmiques, consells i govern, puguin unificar esforços per fer efectiu el principi estatutari de desconcentració administrativa.

En la proposició no de llei, el PSM Més per Menorca fa la següent proposta de resolució que haurà de ser tractada en el proper període de sessions que começa el setembre:

“El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a presentar en el termini màxim de sis mesos des de l’aprovació del present acord un pla de desconcentració de l’administració autonòmica, d’acord amb els principis estatutaris d’eficàcia i coordinació, per tal que les contractacions del personal de la CAIB puguin fixar com a ubicació del lloc de feina, segons determini l’esmentat pla, una o més de les illes que conformen la comunitat autònoma”