Plenari Consell Insular (desembre 2013): propostes d’acord, mocions i preguntes

El passat dilluns 16 de desembre al plenari del Consell Insular de Menorca, el grup PSM Més per Menorca va presentar 1 proposta d’acord, 1 moció i 2 preguntes.

Proposta d’acord relativa als desplaçaments de malalts menorquins a Mallorca

Des del PSM Més per Menorca pensam que el compromís del Govern que el desembre del 2015 l’Hospital Mateu Orfila disposaria del servei de radioteràpia no ha de suposar cap renúncia en una qüestió tan bàsica i essencial com és el tema de la regulació de les compensacions per desplaçament i de la residència de malalts i/o acompanyants en tractament de curta o llarga durada i a la problemàtica que suposen les estades llargues dels malalts a Mallorca.

Des del PSM Més per Menorca entenem que les necessitats d’una compensació justa del desplaçament i d’una gestió adequada de la residència segueixen sent avui una realitat, tot i el compromís del Govern per al 2015, i és per açò instem el Govern de les Illes Balears a modificar l’ordre vigent que regula les compensacions per desplaçament dels usuaris del Servei de Salut de les Illes Balears per raó d’assistència sanitària, per tal d’adequar-lo a les necessitats reals dels malalts i que s’estableixi l’obligació, per part de l’Ib-Salut, de fet efectiu el pagament de les compensacions esmentades en un termini màxim de 3 mesos, així com dels endarreriments que hi pugui haver en un màxim de 6 mesos.

Per altra banda, des del PSM Més per Menorca també entenem que la necessitat d’una residència per a malalts i/o acompanyants segueix sent vigent i per això creiem necessari instar el Govern de les Illes Balears a planificar una residència vinculada a l’Hospital de Son Espases per a l’hostatge de pacients i/o acompanyants de Menorca, Eivissa i Formentera, en tractaments de curta i llarga durada i a crear, mentre la residència no sigui un fet, una borsa de pisos adaptats per a les mateixes necessitats i gestionats per la Conselleria de Salut.

La proposta d’acord va ser ratificada per tots els grups polítics del Consell.

 

Moció relativa a la privatització, fins al 60%, d’AENA

El PSM Més per Menorca mostra la preocupació per l’anunci que el Govern espanyol estava decidit a dur a terme la privatització d’AENA, amb una cessió de capital del 60%. AENA es reserva un 40% de les accions, fet que no li garantirà el control de la gestió dels aeroports ni li permetrà una gestió centrada en els seus fins públics.

Per al PSM Més per Menorca la privatització d’AENA suposa una molt mala notícia per molts de motius, ja que se segueix desmuntant el sector públic, tira per terra els pilars més bàsics del que hauria de ser, al nostre parer, la gestió aeroportuària, suposa renunciar a la gestió individualitzada de cada aeroport, amb la participació de les institucions balears, consells i ajuntaments, i la societat civil, també pot suposar perdre llocs de treball i suposaria gestionar l’aeroport al marge del projecte de territorial de l’illa i de la seva estratègia turística.

Consideram que és molt important que, des de Menorca, surti una única veu en la defensa dels interessos econòmics i socials de l’illa i és per això que demanam que aquest Consell Insular es manifesti, d’una forma clara i enèrgica, en contra de la privatització d’AENA.

La moció va ser aprovada per unanimitat.

Pregunta relativa a l’aprovació definitiva del topònim Maó-Mahón

Es demanà per quin motiu i en base a quins criteris filològics el PP ha rebutjat les conclusions de l’informe de la UIB en la denominació del nom oficial de la ciutat i del municipi Maó-Mahón.

 

Pregunta relativa sobre informes previs i vinculants del Departament de Turisme d’acord amb la disposició addicional quarta de la Llei 8/2012

Segons la disposició addicional quarta de la Llei 8/2012, les sol·licituds de modernització d’establiments turístics podran quedar excloses dels paràmetres de planejament territorial, sempre que tenguin per objecte potenciar la desestacionalització o millorar la qualitat de l’oferta, amb un informe previ i preceptiu del Departament de Turisme. Es per aquest motiu que el grup PSM Més per Menorca demanà quantes sol·licituds ha rebut el Departament de Turisme i quantes han rebut informe positiu.

 

Moció desplaçaments malalts esmenada

Moció Privatització AENA

Pregunta Maó-Mahón

Pregunta Informes Turisme