Plenari de Ciutadella (desembre 2013): mocions, precs i preguntes

El passat 12 de novembre al plenari de l’Ajuntament de Ciutadella el grup PSM més per Menorca va presentar 2 mocions.

Moció aturada autobusos
El passat dia 12 de novembre es va realitzar una reunió per tractar el tema de l’intercanviador d’autobusos de Ciutadella en la que van assistir representats polítics i tècnics del Consell insular i de l’ajuntament així com representants dels partits polítics de l’oposició i representants de les companyies de transport discrecionals que operen a Ciutadella.
En aquesta reunió, entre altres assumptes, es va tractar el trasllat de l’estació d’autobusos de la Plaça Menorca a la via Mascaró Passarius de manera provisional fins que es tingués el projecte i el finançament necessari per fer l’intercanviador. També es va comentar que transitòriament els busos anirien a la Plaça del Pins.
Tant en un cas com en l’altre, es va posar sobre la taula la necessitat que els alumnes d’altres pobles que estudien als instituts de Ciutadella poguessin aturar-se a primeres hores del matí i al migdia prop dels instituts com passava fins ara.
Semblava que aquesta preocupació la compartíem tots els presents i que es tindria en compte a l’hora de planificar els trasllats. Però, a l’hora de la veritat no ha estat així. Ni el CIME ni l’ajuntament havien previst a l’hora de traslladar els autobusos a la Plaça dels Pins, l’aturada pels estudiants.
Creiem que el primer que hauria d’haver fet la Delegació Territorial d’Educació a Menorca o l’ajuntament de Ciutadella és comunicar als instituts el canvi d’estació d’autobús de la plaça Menorca al Pins i després fer cas a l’institut quan li comunica el malestar després de rebre les queixes dels seus alumnes.
Per evitar que això no torni a passar el grup PSM Més per Menorca de l’ajuntament de Ciutadella demanà “Instar al CIME i a l’ajuntament de Ciutadella a habilitar una atura de l’autobús que fa la línia Ciutadella-Maó aprop dels instituts per als alumnes dels instituts que venen d’altres pobles a cursar estudis a Ciutadella o posar algun bus que apropi els alumnes als instituts, quan es faci el trasllat dels autobusos a la via Mascaró Passarius”.
La moció va se ser aprovada.

 

Moció aniversari Patronat Municipal Escoletes Infantils i Patronat Municipal de l’Hospital
Durant el 2014 es compliran 30 anys de la creació del Patronat Municipal d’Escoles Infantils i del Patronat Municipal de l’Hospital.
Durant aquests 30 anys el Patronat Municipal d’Escoletes Infantils ha treballat per atendre les necessitats educatives dels infants de Ciutadella, tant si estan o no escolaritzats, tot posant en marxa diversos serveis i activitats per assolir els seus objectius, ja sigui amb la creació d’espais adequats o amb els diversos programes educatius.
També, durant aquests 30 anys el Patronat Municipal de l’Hospital ha treballat per cobrir les necessitats socials de la gent major de Ciutadella, posant en funcionament determinats serveis i determinades activitats per tal de poder millorar la qualitat de vida dels ciutadans majors del nostre municipi.
Actualment estem en una societat en constants canvis i que ha de fer front a noves situacions i per tant és necessari plantejar-se quines han de ser les respostes de les administracions als nous reptes, tant educatius com socials.
Des del PSM Més per Menorca creiem que és important valorar la feina feta en aquests dos Patronats durant les tres últimes dècades, per això la proposta que es va portar a votació va ser la següent “Donar a conèixer la tasca realitzada pel Patronat Municipal d’Escoles Infantils i el Patronat Municipal de l’Hospital i analitzar els reptes de l’educació infantil i de l’atenció a les persones majors a Ciutadella, tot comptant amb la participació dels diferents sectors implicats, en el marc de la celebració del 30è aniversari dels dos organismes municipals”.
La moció ser aprovada per unanimitat.

 

Moció aturada busos

Moció celebració 30è aniversari Patronat d’escoletes i Hospital