Plenari del mes d’octubre al Consell Insular de Menorca: propostes d’acord, interpel·lació i preguntes

Proposta d’acord Projecte Pressupostos Generals de l’Estat 2015

El Govern d’Espanya ha aprovat el projecte de pressuposts generals de l’Estat per a 2015 en què, a les Illes Balears hi ha prevists 138 milions en inversions de l’Estat entre altres projectes per depuradores, transport ferroviari, etc… Això significa 124€ per habitant, molt per davall dels 242€ per habitant de mitjana espanyola, i, de fet, molt enfora dels 391€ per càpita prevists a Cantàbria o els 699 prevists per a Castella i Lleó.

euros

Des del PSM Més per Menorca consideram que es tracta, sens dubte, d’un greuge comparatiu per als ciutadans de les Illes Balears que sumen el 2,3% de la població total de l’estat espanyol, però només rebran l’1,2% del total de les inversions. Per posar un exemple, del total de 3000 milions prevists per inversions ferroviàries a l’Estat (sobretot per AVE), Balears només rebrà 3,8 milions. Tenint en compte que els ciutadans de Balears amb els seus imposts també financen l’AVE, seria just rebre una compensació.

Tot i que la xifra de 138 milions per a 2015 suposa un increment del 86% en relació a les inversions previstes per a 2014, venim d’unes xifres d’inversió tan ridícules, que aquest increment no suposa escalar cap posició i som la darrera comunitat en inversió per càpita.

Aquesta és una situació que es repeteix any rere any, i, en la inversió global de l’estat cap a les comunitats autònomes dels darrers 20 anys, les Illes Balears sempre, sistemàticament, quedam molt per davall de la mitjana, situació que es produeix en governs centrals tant del PSOE com del PP. Per exemple, el 2006 la mitjana era de 426€ per habitant i les Illes en reberen 173; el 2009, la mitjana eren 520€ i les Illes en reberen 256; el 2011, la mitjana eren 346€ i les Illes en reberen 162; el 2012, la mitjana era de 295 i les Illes reberen 131; i, el 2014, la mitjana estava en 206€ i a les Illes n’arribaren 66. Com podem veure, la discriminació és continua i, tot i que les xifres varien sempre, Balears queda en els darrers llocs d’inversió estatal.

A tot això, s’hi pot afegir que, des de 2011, no arriben les inversions estatals previstes a l’Estatut d’Autonomia: que en el finançament autonòmic som de les comunitats que més aportam i de les que manco rebem; i que l’Estat no ha aprovat tampoc el nou règim especial per a les Illes Balears previst a l’Estatut que hauria d’estar en vigor des de principis d’any.

Per tots aquests motius des del PSM Més per Menorca vam proposar els següents punts d’acord:

1.- El Ple del Consell Insular de Menorca considera que les inversions previstes en el projecte de pressuposts generals de l’Estat per a 2015 discriminen els ciutadans de les Illes Balears, en comparació a la mitjana d’inversions estatals.

2.- El Ple del Consell Insular de Menorca denuncia que aquesta discriminació es produeix des de fa molts anys i suposa una minva per a l’economia de les Illes Balears, per a la competitivitat de les nostres empreses i un greuge cap als ciutadans.

3.- El ple del Consell Insular de Menorca insta el Govern de l’Estat a millorar les inversions previstes a Balears per a 2015 i anys successius, especialment en matèria d’inversió turística, medi ambient, innovació i noves tecnologies.

4.- El Ple del Consell Insular de Menorca insta al Govern de les Illes Balears a pressionar al govern de l’estat per tal que, a través d’esmenes, hi hagi una millora clara de les inversions previstes.

5.- El Ple del Consell Insular de Menorca insta els diputats i senadors en representació de les Illes Balears a no donar suport a cap pressupost de l’Estat que discrimini les Illes Balears.

El PP va esmenar aquesta proposta en els punts 1, 2 i 4 per tal de poder canviar alguns eufemismes, esmenes que des del PSM Més per Menorca vam acceptar, ja que consideram que és important que aquesta proposta d’acord tiri endavant.

El PP també va proposar eliminar el cinquè punt d’aquesta proposta, fet que des del PSM Més per Menorca no vam acceptar, ja que consideram que on s’ha d’anar a defensar el millor finançament per les Illes Balears i per Menorca és a Madrid.

Aquesta proposta va ser aprovada favorablement i per unanimitat en els 4 primers punts i va ser rebutjada només amb vots contraris del PP el cinquè punt.

 

Proposta d’acord presentació Pla de Desenvolupament Turístic

En el Ple del passat més de febrer des del PSM Més per Menorca vam plantejar, a través d’una pregunta a la Consellera de Turisme, que els diferents municipis de l’illa estan redactant un Pla de Desenvolupament Turístic Municipal, segons el que estableix la Llei General Turística de les Illes Balears (8/2012, 19 juliol) i el Pla Integral Turístic de les Illes Balears.

Menora Turística

En aquell mateix ple vam afirmar, també, que la Llei 8/2012, a l’apartat 70, exposa que els consells insulars han de redactar, també, el seu propi Pla de Desenvolupament Turístic. Per açò, vam demanar en quin punt es trobava la redacció del Pla de Desenvolupament Turístic del Consell Insular de Menorca. La resposta obtinguda de la Consellera de Turisme, la Sra. Cabrera, el passat mes de febrer, va ser que en un mes o mes i mig estaria enllestit.

En el Ple del mes de juny, al no tenir cap notícia de la redacció de l’esmentat Pla, des del PSM Més per Menorca vam reiterar la pregunta per saber en quin punt es trobava la redacció del Pla de Desenvolupament Turístic del CIM, a la qual se’ns va respondre que ja estava redactat i que només s’havia de revisar.

Vuit mesos després d’haver formulat la primera pregunta i quatre després d’haver-la plantejada per segona vegada, la Consellera de Turisme encara no ha presentat el Pla de Desenvolupament Turístic del CIM.

Per tots aquests motius des del PSM Més per Menorca vam proposar el següent punt d’acord:

El Ple del Consell Insular de Menorca insta a la Consellera de Turisme a presentar, en el termini d’un mes, el Pla de Desenvolupament Turístic insular, segons el que estableix la Llei General Turística de les Illes Balears (8/2012, 19 juliol), a l’apartat 70, i el Pla Integral Turístic de les Illes Balears.

Aquesta proposta va ser aprovada per unanimitat.

 

Interpel·lació destitució director de la Biblioteca de Maó

Per diversos mitjans de comunicació vam tenir notícia de la destitució del director de la Biblioteca Pública dia 20 de setembre de 2014, a través de la premsa, després de 27 anys en el càrrec i sense que s’hagués qüestionat mai, ben al contrari, la seva professionalitat.

El passat dia 6 d’octubre de 2014 es va publicar una carta a la premsa, signada per la Consellera de Cultura del Consell Insular de Menorca, en la qual explicava el procediment seguit respecte a la destitució del director de la Biblioteca Pública de Maó. En aquesta carta la consellera deixava clar que la petició d’aquesta destitució es va fer des del Consell Insular de Menorca i que estava ben fonamentada, tot i que, a dia d’avui, se’n desconeixen els motius.

Per tot això, la portaveu del PSM Més per Menorca va sol·licitar la interpel·lació de la Consellera de Cultura perquè ens expliqui els motius pels quals va demanar al Govern Balear la destitució del director de la Biblioteca Pública de Maó, després de 27 anys en el càrrec.

La Consellera Baillo va respondre que aquest cessament va ser per motius de gestió pressupostària (el director no seguia les pautes del Consell) i per diverses faltes de respecte greus cap a la Consellera, els Directors Insulars i la resta de membres de la Xarxa de Biblioteques de Menorca.

 

Pregunta sobre l’impost d’hidrocarburs

En el Ple del Consell Insular de Menorca del passat més de maig es va aprovar per unanimitat la següent proposta d’acord, motivada per la sentencia del 27 de febrer de 2014 del Tribunal de Justícia

La gasolina i els seus impostos

de la Unió Europea que declarava que la normativa comunitària s’oposa a un impost como el de Vendes Minoristes de Determinats Hidrocarburs, ja que no es pot considerar que aquest impost persegueixi una finalitat específica:

Instar l’equip de govern del Consell Insular de Menorca a calcular el que ha abonat en concepte de cèntim sanitari, a estudiar la viabilitat de reclamar aquests doblers i, en cas afirmatiu, sol·licitar la seva devolució.

Per això en aquest plenari vam preguntar:

S’ha donat compliment a aquest acord?

De moment des del CIMe encara no s’han acabat de realitzar tots els càlculs i es creu que per l’any 2012 es poden reclamar uns 1000€.

 

Pregunta sobre possibles usos del Llatzeret

Fa pocs mesos que l’Estat va transferir la gestió del Llatzeret al Govern Balear i que, per tant, des de Menorca podrem decidir l’ús que s’ha de donar a aquest espai tan emblemàtic.

llatzeret

La portaveu del PSM Més per Menorca, Maite Salord, va manifestar, a la Junta de Portaveus del dia 22 de setembre, que consideràvem fonamental poder consensuar aquests usos amb els representants del municipis de l’illa i del CIM (equip de govern i oposició), així com amb entitats que es consideri que poden fer aportacions al debat, proposta que va ser ben acollida per tots els membres assistents, també pel President.

Per això en aquest plenari vam preguntar:

S’ha fet o es pensa fer cap gestió en aquest sentit?

El President Tadeo va reiterar les ganes de consensuar els usos entre tots els partits que formen part del plenari del CIMe abans de les properes eleccions.

 

Es pot visualitzar tot el plenari en el següent enllaç: http://new.livestream.com/consellinsularmenorca