Plenari del mes de juny al Consell Insular de Menorca: propostes d’acord, moció i preguntes

Proposta d’acord (Programa Menorca, Música i Teatre)

La Consellera Maite Salord va proposar al Ple del Consell Insular de Menorca  a aprovar, a proposta de la consellera executiva del Departament de Cultura, Patrimoni i Educació, una segona convocatòria d’ajuts del Programa Menorca, Música i Teatre per a l’any 2014, amb un import, com a mínim, com el de l’any 2013, que era de 15.000€.

Menorca, Música i Teatre

Des del PSM Més per Menorca entenem que aquesta proposta és necessària ja que les bases del  programa “Menorca, Música i teatre” del 2014, del Departament de Cultura del Consell Insular de Menorca, es van aprovar en el Consell Executiu de dia 24 de febrer de 2014 i la concessió dels ajuts corresponents, en el Consell Executiu de dia 7 d’abril de 2014.

També va passar que abans  de finalitzar el termini de presentació de sol·licituds, ja es va esgotar la partida pressupostària del programa “Menorca, Música i teatre” del 2014, que era de 14.000€, tal i com consta en l’acta del Consell Executiu.

Actualment també sabem que aquest programa representa, d’una banda, una eina de promoció fonamental de l’activitat musical i teatral dels grups menorquins; i, de l’altra, un ajut molt important per a la realització d’activitats culturals als pobles de Menorca, amb artistes de l´illa.

I casualment, l’any passat ja es va produir la mateixa situació i es va aprovar una segona convocatòria d’ajuts del Programa Menorca, Música i Teatre per tal de donar resposta a les sol·licituds a les quals no es podia concedir ajuts perquè s’havia esgotat la partida pressupostària prevista en la convocatòria.

La proposta d’acord va ser aprovada per unanimitat.

 

Proposta d’acord (Referèndum prospeccions)

La societat balear té avui una posició unànime contra de les prospeccions d’hidrocarburs a la Mediterrània; una posició no és en absolut passiva perquè  la societat civil ha canalitzant la seva indignació i descontent a través de moltes actuacions i iniciatives públiques. Així mateix, els partits polítics de les Illes Balears també han expressat públicament el seu rebuig a les prospeccions.

Actualment és evident que tant els projectes de prospecció petroliera que ja disposen de l’autorització inicial com els que encara estan en una tramitació prèvia, i que afecten directament o indirectament a Eivissa i Formentera, Menorca i Mallorca, tenen una repercussió de primer ordre tant des del punt de vista ecològic com econòmic.

Balears diu NO

Per tant, que és raonable que tant la ciutadania com les entitats cíviques vulguin expressar la seva opinió en una qüestió transcendental que afecta a tothom i que, en aquest sentit, l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears contempla, d’acord amb el marc jurídic estatal i internacional, el dret dels ciutadans a participar en els afers públics de forma directa i no només per mitjà dels representants lliurement elegits en les eleccions periòdiques per sufragi universal: l’article 15 de l’Estatut, en l’apartat de “Drets de participació”, contempla “El dret a promoure la convocatòria de consultes populars pel Govern de les Illes Balears, els consells insulars o els ajuntaments en els termes que estableixin la Constitució espanyola i les lleis”.

És per tot això que consideram que el president Bauzá ha d’articular un front comú de totes les forces polítiques i de representants de la societat civil, per defensar la postura de les Illes Balears en contra de les prospeccions, davant Madrid.

Per aquests motius, la Consellera Maite Salord va proposar al pler del Consell Insular de Menorca:

1.    El Ple del Consell Insular de Menorca insta el President del Govern a sol·licitar, d’acord amb l’article 6 de la Llei orgànica 6/1980, l’autorització del Congrés dels Diputats per a dur a terme un referèndum en qual es demani als ciutadans de les Illes Balears si volen que es facin prospeccions petrolieres en aigües de la mar mediterrània pròximes a les Illes.

2.    El Ple del Consell Insular de Menorca insta el President del Govern de les Illes Balears a presentar en el termini màxim de tres mesos un projecte de llei sobre consultes populars, d’acord amb el que estableixen els article 15 i 31.10 de l’Estatut d’Autonomia.

3.    El Ple del Consell Insular de Menorca insta el President del Govern de les Illes Balears a articular un front comú, social i polític, per defensar la postura de les Illes Balears en contra de les prospeccions, davant Madrid.

Aquesta moció no va ser aprovada ja que el Partit Popular va votar en contra.

 

Moció (educació 0-3 anys)

Durant les darreres dècades, a Menorca s’ha consolidat un model d’educació infantil de 0 a 3 anys que és una referència més enllà de la nostra illa. Aquest model ha estat possible per la implicació de les famílies, les educadores i professionals de l’educació i, posteriorment, per les diferents administracions, primer les municipals i després la insular i l’autonòmica.

Així mateix, durant els darrers anys, les educadores i professionals de l’ensenyament infantil han fet una aposta ferma per la seva formació, per la qualitat educativa, i per defensar aquesta etapa com una més dels distints nivells educatius.

A Menorca les escoletes han treballat per una educació que ha anat més enllà de l’atenció exclusiva als infants, creant centres educatius en els quals les famílies poden accedir a informació i assessorament sobre la criança dels fills, amb trobades familiars, intercanvis d’experiències i accés a la participació cultural i són, per tant, avui, un espai imprescindible per a moltes famílies.

Hem de recordar que en el Ple del CIM del mes de desembre de 2011 es va aprovar una proposta d’acord del PSM Més per Menorca en què, literalment, s’instava el Govern de les Illes Balears a actualitzar i revisar el mapa escolar de les Illes Balears que es va elaborar durant la legislatura 1999-2003, tot incorporant-hi les aportacions que hi facin els sectors que prenen part en la programació general de l’ensenyament.

Així mateix, el juny del 2012, l’Observatori de la Infància i Família de Menorca va lliurar a la Conselleria d’Educació i Cultura l’”Informe d’actualització del Pla i mapa escolar 0-3 de Menorca” en el qual s’hi recullen una sèrie de reflexions i de necessitats.

Per aquests motius consideram que hi ha actuacions que són fonamentals i que s’haurien de dur a terme per tal de continuar donant resposta als reptes de l’educació de zero a tres anys, i per tot això, la Consellera Maite Salord va proposar al Ple:

1-    El Ple del Consell Insular de Menorca insta la Consellera d’Educació a articular, en el termini de tres mesos, un Pla de polítiques socials d’infància que contempli models i recursos d’intervenció, compartits pels professionals de l’educació i els del treball socials de tots els municipis de l’illa, per comprendre les dificultats i donar suport a l’educació de la primera infància en els entorns de famílies en risc d’exclusió social.

2-    El Ple del Consell Insular de Menorca insta la Consellera d’Educació a constituir una mesa en què hi participin Govern Balear, Consell Insular de Menorca, escoletes i ajuntaments per tal d’analitzar les repercussions de la Llei Montoro en l’educació 0-3 anys i estudiar com es poden reconduir els efectes negatius.

3-     El Ple del Consell Insular de Menorca insta la Consellera d’Educació a recuperar els enllaços de les gravacions de les jornades per a educadores i altres recursos pedagògics que hi havia a la pàgina web del Consell Insular de Menorca.

Aquesta moció no va ser aprovada ja que el Partit Popular va votar en contra.

 

Preguntes

Accés tancat

1. Naveta de Biniac

La naveta de Biniac, situada dins el “Lloc de Menorca”, tenia, fins ara, accés des de la xarxa viària públic. Ara, però, si s’hi vol accedir, s’ha de passar, forçosament, pel “Lloc de Menorca” i pagar l’entrada d’aquest espai d’esbarjo. Per aquest motiu vam preguntar a la Consellera d’Educació, Cultura i Patrimoni:

Per què el CIM ha tancat l’accés públic a aquest BIC?

Després d’escoltar la resposta que va donar la Consellera Baillo a aquesta pregunta la Consellera Salord es va adonar que no havia respost la pregunta que li havia formulat.

 

2. Pla de Turisme de Menorca

En el Ple del passat més de febrer vam plantejar que els diferents municipis de l’illa estan redactant un Pla de Desenvolupament Turístic Municipal, segons el que estableix la Llei General de Turística de les Illes Balears (8/2012, 19 juliol) i el Pla Integral Turístic de les Illes Balears.

La Llei 8/2012, a l’apartat 70, exposa que els Consells Insulars han de redactar, també, el seu propi Pla de Desenvolupament Turístic. Per açò, vam demanar en quin punt es trobava la redacció del Pla de Desenvolupament Turístic del Consell Insular de Menorca. La resposta de la Consellera va ser que en un mes o mes i mig estaria enllestit. Com que no n’hem tingut notícia, vam reiterar la pregunta a la Consellera de Turisme:

En quin punt es troba la redacció del Pla de Desenvolupament Turístic del Consell Insular de Menorca?

Actualment el Pla de Desenvolupament Turístic del Consell Insular de Menorca s’està adaptant als plans municipals existents. Des del nostre punt de vista, creiem que primer s’havia d’haver aprovat el PDT insular i després els municipals.

 

Ple en diferit

Podeu visualitzar tot el plenari del mes de juny en aquest enllaç: Ple juny Livestream

 

Documentació adjunta

Proposta acord Programa Menorca Música i Teatre

Proposta acord Referendum Prospeccions

Moció informe d’actualització del Pla 0-3

Pregunta accés naveta Biniac

Pregunta Pla de Turisme del CIM