Plenari del mes de març a l’Ajuntament de Ciutadella: moció, precs i preguntes

Mocions

Plenari de Ciutadella

El passat dijous 13 de març al plenari de l’Ajuntament de Ciutadella el grup municipal del PSM Més per Menorca va presentar una moció en la que s’insta a la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears a retirar dels dos instituts de Ciutadella les plaques d’uralita que contenen amiant. El grup PSM Més per Menorca presenta aquesta moció ara aprofitant que l’equip de govern de l’Ajuntament de Ciutadella del PP va dir que faria un inventari de les deficiències que tenien els centres educatius de Ciutadella i que representants dels dos centres educatius ens han fet arribar les seves queixes. La moció va ser aprovada amb el vot favorable del PSM Més per Menorca, el PSOE i UPCM. El PP va votar en contra al·legant que aquesta ja és una prioritat (?) per la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitat del Govern de les Illes Balears.

El Grup PSM Més per Menorca també va donar suport a la moció presentada pel grup PSOE en la que es demanava a l’Ajuntament en que convoqués a les entitats relacionades amb el Teatre del Born per tal de poder tenir el major nombre d’opinions possibles a l’hora de poder fer el projecte de gestió del Teatre del Born. Des del nostre grup entenem que la participació ciutadana és molt important, i més si aquesta prové del col·lectiu del món del teatre.

A part de donar suport a aquesta moció, el PSM Més per Menorca també va donar suport les mocions presentada pel grup UPCM. Una referent al contracte de servei de grua, immobilització, dipòsit i custòdia de tota classe de vehicles retirats de la via pública i que l’equip de govern del PP ha deixat caducar. Des del PSM Més per Menorca entenem que aquest és un altre exemple de la mala gestió que està fent l’equip de govern del PP, ja que a aquest es pot afegir al contracte de la piscina o al servei de neteja viaria o al servei de neteja d’edificis o al canvi d’ubicació del centre de dia, etc. I l’altra referent a l’adjudicació del servei de socorrisme a les platges de Ciutadella per tal que es millori el servei i s’estalviïn recursos municipals.

De les diverses coses que va portar l’equip de govern del PP, el PSM Més per Menorca vol destacar el vot d’abstenció al Pla Turístic 2014-2015. Des del nostre grup entenem que a la comissió de turisme s’ha fet una bona feina i valoram de forma molt positiva l’esforç dels diferents col·lectius i dels diferents grups municipals a l’hora d’aportar propostes i punts de vista per tal que d’una forma consensuada en surti una proposta. Tot i això, des del PSM Més per Menorca creim que el que es va presentar en el passat plenari es tracta més d’una declaració d’intencions que d’un pla estratègic, ja primer que qualsevol pla ha de tenir un anàlisis de l’entorn i el seu diagnòstic, acompanyat d’un estudi (DAFO) en el que apareguin les Debilitats, les Amenaces, les Fortaleses i les Oportunitats de l’entorn, la situació en la què es troba i qui ha d’aplicar aquest pla. A part, des del PSM Més Per Menorca creiem que sense el Pla Turístic insular aprovat, no es pot aprovar i molt manco planificar un pla municipal, amb una estructura i una temporalització si més no estranya, ja que no entenem que s’hi vegin reflectides accions que no es temporalitzen.

Plenari del mes de març a l’Ajuntament de Ciutadella: moció, precs i preguntes

Precs

Els dos precs que el grup PSM Més per Menorca va fer a l’equip de govern van ser, un sobre l’actualització de continguts a web municipal, sobre el qual la Sra. González va dir que en prenia nota i que farien cas de la petició.

L’altre prec va ser sobre les respostes que ha donat la Conselleria d’Educació a l’Ajuntament de Ciutadella, en relació a diverses peticions fetes pel Consell Escolar Municipal i el Patronat d’escoletes infantils, aquí la regidora d’Educació i Cultura va respondre que encara no hi havia resposta, fet que sorprèn considerant que l’actual delegada d’Educació forma part de l’equip de govern municipal.

 

Preguntes

Les preguntes que vam presentar en aquest ple van fer referència a diversos temes.

Sobre les informacions que es pengen a la web municipal la Sra. González va comentar que ho fan segons l’acord de plenari i segons si el regidor de l’àrea li passa o no informació per penjar, fet que indica que l’equip de govern no té criteri per penjar informacions al web, i per tant, si una área no vol generar cap informació, la ciutadania no ho coneixerà. Transparència ?

Referent a les preguntes sobre el programa LEADER d’estudi i catalogació dels caminis del terme municipal de Ciutadella se’ns va informar que hi ha demanada una pròrroga i que no s’acabarà al maig sinó al desembre.

La regidora de Cultura va respondre a les preguntes referents al Teatre d’Es Born i a Can Saura seguin les pautes de la moció presentada pel grup PSOE. Des del PSM Més per Menorca trobam sorprenent que la regidora de Cultura no recordi quantes vegades ha anat a entrevistar-se amb els representants del Ministeri o de la Conselleria i no tingui constància del nombre de vegades que ho ha fet es Batlle.

I referent a les preguntes sobre el foment del menorquí des de l’Ajuntament de Ciutadella no hi va haver resposta ja que el Batlle, absent per motius de feina al plenari, era qui havia gestionat el tema i la resta de regidors de l’equip de govern desconeixien el tema. Un com més, coordinació i traspàs d’informació entre l’equip de govern?

Si voleu escoltar tot el plenari ho podeu fer al web de l’Ajuntement.

La moció, els precs i les preguntes presentats estan adjunts.

Moció retirar plaques amb amiant centres educatius

Prec sobre actualització pàgina web municipal

Prec sobre la resposta de la Conselleria a peticions municipals

Preguntes programa Leader

Preguntes notícia web municipal

Preguntes menorquí

Preguntes cultura