Plenari del mes de novembre al Consell Insular de Menorca: propostes d’acord i preguntes

Proposta d’acord Propseccions petrolieres al Mediterrani

Dia 28 de gener de 2014 el Director General de Sostenibilitat de la Costa i del Mar, per suplència de la Directora General de Qualitat i Avaluació Ambiental i Medi Natural, va resoldre declarar la finalització del procediment amb el consegüent arxiu de l’expedient d’avaluació ambiental del projecte “Campanya sísmica en àrees lliures del Golf de lleó davant les costes de Catalunya i Balears.

Dia 10 de març de 2014 la promotora va recórrer aquesta resolució i, dia 15 d’abril de 2014, va sol·licitar la continuació del procediment d’avaluació d’impacte ambiental, a la vegada que manifestava el manteniment del recurs d’alçada interposat, cosa que, dia 11 d’abril, el Subdirector General d’Avaluació Ambiental li va atorgar, en considerar que es podia iniciar la tramitació ambiental.

Des del PSM Més per Menorca entenem que, jurídicament, no sembla admissible que es pugui continuar un procediment que es va donar per finalitzat i que, a més, a la pràctica, això suposaria que el projecte no es tornàs a sotmetre a informació pública, en un moment de gran sensibilitat social sobre els efectes mediambientals i econòmics de les prospeccions.

Per aquests motius la portaveu del PSM Més per Menorca al Consell Insular, la Consellera Maite Salord, va presentar els dos punts d’acord següents:

1. El Ple del Consell Insular de Menorca insta el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient a denegar la consideració de tràmits realitzats en el nou procediment d’avaluació d’impacte ambiental del projecte sísmic “Campanya sísmica en àrees lliures del Golf de Lleó, davant les costes de Catalunya i Balears” de la promotora Seabird Exploration FZLCC.

2. El Ple del Consell Insular de Menorca insta el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient a tramitar el nou procediment d’avaluació d’impacte ambiental del projecte sísmic “Campanya sísmica en àrees lliures del Golf de Lleó, davant les costes de Catalunya i Balears” de la promotora Seabird Exploration FZLCC des del principi, sense poder considerar realitzats, de cap manera, cap dels tràmits de l’expedient finalitzat.

Aquesta proposta va ser aprovada per unanimitat.

 

Proposta d’acord Projecte Malakoff

La creació de la Reserva Marina del Nord de Menorca l’any 1999 ha fet que aquella zona s’hagi regenerat i actualment és un dels referents de busseig a Menorca. Des del PSM Més per Menorca consideram que protegir determinats punts al voltant de l’illa de Menorca pot ajudar a millorar la qualitat del medi marí i potenciar tots els sectors econòmics que hi estan relacionats.

El Projecte Malakoff, impulsat per ciutadans menorcquins, considera que els beneficis que pot dur a Menorca protegir determinades zones per impulsar el sector del busseig pot repercutir en tres àmbits: ecològic (augment de biodiversitat), econòmic (foment del turisme de busseig i millora de les possibilitats pesqueres de la zona) i cultural (mantenir viva la història d’aquests vaixells).

Des del Departament d’Economia, Medi Ambient i Caça i des del Departament de Turisme s’han mantingut algunes reunions amb els dos ciutadans impulsors d’aquest projecte. Des d’aquests departaments s’ha expressat la voluntat de fer feina en aquest sentit, però fins ara encara no s’ha fet res, només s’ha fet un orferiment per facilitar informació en relació amb els tràmits que s’han de seguir per poder engegar les diferents actuacions previstes.

Durant aquest estiu hem vist que hi ha professionals de gran importància a nivell estatal que han vingut a Menorca a fer busseig i que han fet una forta promoció d’aquest tipus de turisme. A part d’aquesta promoció, el CIMe també ha dedicat molts esforços a la promoció d’aquesta modalitat turística anant a dues fires turístiques a promocionar-lo.

Per tots aquests motius, la consellera Maite Salord, portaveu PSM Més per Menorca va proposar:

El Ple del Consell Insular de Menorca insta l’equip de govern a fer seu el projecte Malakoff, impulsat inicialment per dos ciutadans menorquins, i poder assolir com a mínim la primera fase del projecte.

Aquesta proposta va ser aprovada per unanimitat.

Des del PSM Més per Menorca ens va sorprendre que el Conseller d’Economia, Medi Ambient i Caça justifiqués que s’hi havia anat fent feina a través del programa “Protecció marina i diversificació del sector pesquer en la reserva de la biosfera de Menorca”, quan aquest programa no tracta de protegir zones per potenciar el busseig sinó de quines estratègies es poden seguir millorar el sector pesquer.

 

Pregunta Pla Especial Camí de Cavalls

El passat mes de novembre de 2013 es van realitzar els diferents pagaments referents a la modificació del Pla Especial del Camí de Cavalls.

En el passat plenari de dia 16 de juny de 2014 la Consellera Vidal va respondre a una pregunta del grup PSOE que la modificació del Pla Especial estava feta, i que els dos expedients existents es podien tramitar junts (modificació del Pla Especial del Camí de Cavalls i delimitació del traçat del Camí de Cavalls). En aquest mateix plenari la Consellera Vidal va afirmar que es podria realitzar una aprovació inicial de la modificació del Pla Especial del Camí de Cavalls al plenari del mes de setembre.

Ni en el plenari del mes de setembre ni en el del mes d’octubre l’equip de govern del PP ha dut l’aprovació de la modificació del Pla Especial del Camí de Cavalls ni de la modificació de la delimitació del traçat del Camí de Cavalls.

Per aquests motius, la portaveu del PSM Més per Menorca, la Consellera Salord va demanar:

Quan es té previst dur a aprovació inicial el Pla Especial del Camí de Cavalls, així com la modificació de la delimitació del seu traçat?

La resposta obtinguda per part de la Consellera d’Ordenació del Territori va ser que s’esperava a que s’haguessin aprovat de forma definitiva la NTT i que entri en vigor tot el nou marc legal reglamentari (la nova llei agrària, llei del sòl, llei turística) per tal de poder adaptar el nou Pla Especial de Camí de Cavalls a totes aquestes normes i portar-lo a plenari.

 

Pregunta Funcionaris amb habilitació de caràcter estatal sense el coneixement imprescindible de la llengua catalana

En el Ple del Consell Insular de Menorca del mes de novembre de 2013 es va aprovar la següent proposta d’acord, esmenada pel PP, en relació als coneixements de llengua catalana dels funcionaris d’habilitació nacional:

1. El Ple acorda analitzar si per a les places d’habilitació estatal està justificat sol·licitar com a requisit el coneixement de la llengua catalana i, si n’és el cas, fer les modificacions oportunes en el Catàleg de llocs de feina del Consell Insular, per a la qual cosa s’estableix un termini de tres mesos.

2. Igualment, el Consell ha de garantir en tot moment, d’acord amb la disposició addicional tretzena de la Llei 3/2007 de la funció pública de les Illes Balears, els mitjans necessaris perquè tant els membres de la corporació com els ciutadans puguin fer un ús normal de les dues llengües cooficials.

A dia d’avui, tot i haver transcorregut un any, no hem tingut cap notícia de l’anàlisi que es va acordar fer, i per això la Consellera Maite Salord, com a portaveu del grup PSM Més per Menorca va demanar:

En quin punt es troba aquest anàlisi sobre si, per a les places d’habilitació estatal, està justificat sol·licitar com a requisit el coneixement de la llengua catalana.

La Consellera de Serveis Generals, Treball i Innovació va respondre que era justificat demanar el coneixement de la llengua catalana i que quan es modifiqui el catàleg també s’hi inclourà.