Plenari del mes de setembre a Ciutadella: mocions, precs i preguntes

Moció en relació amb la millora dels camins i de les carreteres secundàries de Ciutadella

Les carreteres i camins secundaris de Ciutadella necessiten moltes millores, moltes  de les quals són desateses i ignorades pel CIMe i per l’ajuntament de Ciutadella. Diferents ciutadans, associacions, grups municipals de Ciutadella han demanat a l’ajuntament de Ciutadella i al CIMe per la millora de trams de les carreteres secundàries com poden ser: crear el carril velo de Cala’n Blanes i Cala Blanca, solucionar el gir a l’esquerra per entrar al nucli d’hortals de ses Mongetes o de Son Cabrisses a la carretera de Cala’n Bosch, arranjar els camins d’accés a les platges de Son Saura, Macarella, la Vall molt transitades a l’estiu , així com a finques rurals  i altres camins rurals, etc.

Estat d'algun carrer

Des del PSM Més per Menorca pensam que l’ajuntament de Ciutadella s’hauria de preocupar per la millora  dels camins i les carreteres secundàries de Ciutadella i de cercar el finançament necessari per a dur-ho a terme.

Sabem que el CIMe té un conveni a deu anys vista amb el Govern de les Illes Balears de 29’5€ per a carreteres secundàries i té un pressupost d’uns 35 milions € dins el marc del conveni de carreteres amb el Ministeri de Foment que podrien ser utilitzats per altres millores en la carretera general, en lloc de la construcció de les macrorotondes amb l’excusa que això donarà seguretat i servei als ciutadans.

Molts ciutadans de Menorca, visitants, plataformes i grups socials han manifestat el rebuig a les rotondes en la Me-1 no només pel que representa pel territori i la transformació d’una Menorca Reserva de la Biosfera, compromesa amb el medi ambient, atracció de molts turistes que admiren la tranquil·litat i la conservació de la nostra illa sinó pel cost de les obres i per gastar en reformes totalment innecessàries que només responen a motius polítics i en cap cas de millora de la seguretat i serveis als ciutadans i des del PSM Més de Menorca pensam que s’han d’introduir millores a la carretera general, però sempre  adaptades als paràmetres que caracteritzen la nostra illa.

Per tot això,  el grup Municipal de PSM Més per Menorca va presentar al ple la següent moció:

1. Instar a l’equip de govern de l’ajuntament de Ciutadella a elaborar una proposta de les necessitats de millora de les carreteres secundàries i camins de Ciutadella i informar als diferents grups municipals per poder-hi fer aportacions, si escau.

2. Instar a l’equip de govern de l’ajuntament de Ciutadella a reunir-se amb el CIMe per donar a conèixer aquestes propostes i treballar per obtenir el finançament necessari per poder-les dur a terme.

3. Instar al CIMe a no dur a terme la construcció de les macrorotondes projectades en  les obres de la carretera general ME-1 i a revisar el projecte per adaptar-lo a les necessitats reals econòmiques, socials i mediambientals de Menorca, tot tenint en compte les diferents propostes de ciutadans, experts i plataformes ciutadanes.

D’aquesta moció només va ser aprovat  el primer punt amb els vots favorables d’UPCM, PSOE i PSM Més per Menorca, en aquest punt el PP va votar en contra.

Els punts 2 i 3 només no van ser aprovats ja que només van tenir els vots favorables d’UPCM i PSM Més per Menorca, el POSE s’hi va abstenir i el PP va votar en contra.

 

Moció en relació amb la reforma de la LLei Electoral

El PP impulsa des del Govern de l’Estat una reforma electoral amb l’objectiu de què sigui sempre alcalde el candidat de la llista més votada. Tot i la dispersió d’idees i propostes fetes pels dirigents conservadors, la darrera fórmula més explicada consisteix en què si un candidat aconsegueix el 40% dels vots aquest obtengui l’alcaldia de forma directa.

Bauzà i Rajoy

Per a dur a terme aquesta reforma és imprescindible, al menys, modificar la Llei Orgànica de Règim Electoral General (LOREG) de l’any 1985. Una reforma d’aquesta dimensió, que toca el cor del sistema electoral i per tant de la democràcia, exigeix, a més d’un alt consens, un debat calmat, rigorós i profund per transformar la Llei que respongui a les noves demandes de participació ciutadana, i de transparència i control democràtic.

La contradicció entre les afirmacions del president Rajoy el febrer del 2013 (en les quals assegurava que una reforma electoral, “a diferència de l’IRPF”, no es podia a dur a terme sense consens) i les intencions manifestades durant els darrers mesos, després de les darreres eleccions al Parlament europeu, posa de manifest que la pretesa reforma exprés és oportunista i prepotent, i que respon només a interessos polítics i electorals del PP.

Per tot això, el Grup Municipal del PSM Més per Menorca va proposar la següent moció :

1. El ple de l’ajuntament rebutja qualsevol proposta de reforma electoral que no es faci amb l’objectiu de donar major participació i transparència a les institucions democràtiques.

2. Instar al Govern de l’Estat a no promoure cap modificació de la Llei Orgànica de Règim Electoral General sense consens.

3. Instar al Govern de les Illes Balears a promoure una reforma de la legislació electoral de les Illes Balears que estableixi una fórmula de repartiments d’escons més proporcional.

Aquesta moció va se aprovada amb els vots d’UPCM, PSOE i PSM Més per Menorca i amb el vot en contra del PP.

 

Moció en relació amb l’Ordenança d’Ocupació de la Via Pública

Vesins de Ciutadella ens han expressat el seu malestar per l’incompliment reiterat d’aquesta ordenança: més ocupació de la permesa, mobiliari no adequat, no retirada del mobiliari quan l’establiment està tancat, etc. i des del PSM Més per Menorca pensam que s’ha de cercar un equilibri entre l’activitat econòmica,la comercial i la turística, els drets dels vianants i el benestar dels vesins de Ciutadella.

Ocupació a Ses Voltes

Des del PSM Més per Menorca ja va manifestar la seva disconformitat en l’aprovació de l’ordenança de l’ocupació de via pública, entre altres motius, perquè creiem que en plena temporada turística no es pot modificar una ordenança que afecta directament al sector turístic no només pel que implica als comerços i restauradors de modificació de les condicions en les que se’ls va autoritzar dites ocupacions sinó pel que representava a l’ajuntament de Ciutadella d’anul·lar i fer noves autoritzacions,modificar i tornar a remetre rebuts de pagament de la taxa fiscal corresponent.

L’ocupació de la via pública en taules i cadires dels establiments del Port no es regeix per l’ordenança municipal sinó que depèn de Ports i per tant, no tots els establiments de Ciutadella han de complir amb els mateixos requisits, al igual que passa amb els tendals i ombrel·les. A l’hivern la majoria d’establiments de restauració del Port estan tancats i en canvi les estructures exteriors no es retiren, donant una mala imatge del port de Ciutadella i creant un greuge comparatiu amb la resta d’establiments de Ciutadella.

Per tot això, el grup Municipal de PSM Més per Menorca va presentar al ple la següent moció:

1. Instar a l’equip de Govern  a donar  informació al ple i per escrit referent a l’ordenança municipal:
–    Quantes autoritzacions s’han hagut d’anul·lar i tornar a fer noves.
–    Quants rebuts de pagament de taxes d’OVP s’han hagut d’anul·lar i tornar a remetre.
–    Quin import s’ha hagut de retornar de taxes ja pagades.
–    En quines dates s’han duit a terme aquests tràmits.
–    Com i quan s’ha donat a conèixer als establiments la nova ordenança municipal d’OVP.
–    Quantes i quines  infraccions s’han detectat des de l’entrada en vigor d’aquesta ordenança i  si s’han obert procediments per sancionar-ho.
–    S’ha fet complir l’ordenança a tots els establiments alhora o s’ha fet per fases. Si és així, per quins motius.

2. Instar a l’equip de govern a donar a conèixer l’ordenança municipal d’OVP i a fer-la complir.

3. Instar a l’equip de Govern a informar per escrit de les respostes obtingudes de Ports a les comunicacions que s’han fet referència als atesos  i de les passes duites a terme per l’ajuntament davant aquestes respostes (o no respostes).

4. Instar a l’equip de govern a reunir-se amb Ports de les Illes Balears per tractar el tema de l’ocupació de la via pública pel que fa a l’ocupació amb taules, cadires, tendals, etc., a la retirada de les estructures fixes a l’hivern dels diferents establiments del Port de Ciutadella amb l’objectiu d’unificar les normes que regeixen a la ciutat i al Port i donar a conèixer els compromisos adquirits per Port de les Illes Balears  als grups municipals de l’ajuntament de Ciutadella.

Aquesta moció va se aprovada per unanimitat en els tres primers punts i aprovada amb els vots d’UPCM, PSOE i PSM Més per Menorca en el quart punt, on el PP va votar en contra.

 

Moció en relació al Pla Estratègic de Subvencions

Pel PSM Més per Menorca les entitats formen part del conjunt del projecte de ciutat i la seva participació, la seva feina, els recursos que ofereixen i les respostes que donen a un ventall amplíssim de necessitats, de voluntats, de projectes de moltes persones és fonamental i per açò, des de  l’ajuntament s’ha de recolzar , si és necessari també econòmicament, a aquest teixit associatiu com a pilar de la nostra ciutat que és. Però entenem que totes les entitats han d’estar en igualtat de condicions i no hi ha d’haver un greuge comparatiu entre elles. Ara bé, sembla que l’equip de govern de l’ajuntament de Ciutadella no comparteix amb el PSM Més per Menorca aquest criteri d’equitat entre les diferents entitats culturals de Ciutadella.

Aquest estiu hem vist com la programació del 42è festival de música d’estiu, un dels referents culturals de l’estiu a Ciutadella, organitzat per JJMM de Ciutadella ha quedat reduït al mes d’agost i una de les raons principals és la manca de suport de les administracions públiques. L’ajuntament de Ciutadella dedica a aquest esdeveniment cultural 0€ i tan sols va col·laborar mínimament en el concert, organitzat per JJMM, del Sis de Ponent a la plaça dels Pins. O el premi Born de Teatre, que aquest any 2014 ha arribat a la 38ena edició és un dels més prestigiosos premis que fomenta la creació teatral i el seus creadors i que ha esdevingut un estendard cultural per Ciutadella i per Menorca. Idò, l’ajuntament de Ciutadella ha deixat reduïda la seva aportació a 6.000€. En el ple del passat mes de juny, el PSM Més per Menorca demanava a l’ex batlle José M. De Sintas per la notícia apareguda al diari Menorca  relativa a que l’ajuntament de Ciutadella finançaria el viatge d’una entitat cultural a Barcelona. Tal com ens va confirmar el batlle l’ajuntament de Ciutadella havia aportat 5.000€ per la realització d’aquest esdeveniment i les raons no eren altres que era una activitat puntual especial i destacable.

Des del PSM Més per Menorca pensam que és molt important que s’estableixi una previsió de l’activitat subvencionadora de l’ajuntament de Ciutadella per fomentar activitats d’interès general, concretant-se els objectius i el que es pretén amb la seva aplicació, els costos,les fonts de finançament etc., per assegurar la màxima transparència així com donar les mateixes oportunitats a totes les entitats.

Per tot això,  el grup Municipal de PSM Més per Menorca va presentar al ple la següent moció:

1. Instar a l’equip de govern a que s’estableixin uns criteris objectius per a subvencionar i finançar activitats culturals, esportives, socials, etc., detallats en un pla estratègic de subvencions de l’ajuntament de Ciutadella que canalitzarà i ordenarà el desenvolupament de les actuacions amb matèria de subvencions i  permetrà fer-ne un seguiment en termes d’eficàcia, eficiència i transparència.

2. Instar a l’equip de govern a donar a conèixer als grups municipals aquest pla de subvencions abans de l’aprovació dels pressupostos del 2015 i a donar  la possibilitat de poder-hi fer aportacions, si escau.

3. Instar a l’equip de govern a donar a conèixer a totes les entitats aquest pla estratègic de subvencions.

Aquesta moció va ser aprovada per unanimitat.

 

Prec en relació a Sant Joan

En la passada comissió de l’ordenança de  Sant Joan, el grup municipal del PSM Més per Menorca va manifestar a l’equip de govern la necessitat de tenir un diagnòstic de la situació actual de les Festes, amb l’objectiu de tenir els aspectes que s’havien gestionat bé, i per altra banda, aquells aspectes que s’havien de millorar.

Cartell Sant Joan 2014

Sobre totes les propostes que s’han presentat de forma aïllada, sense cap tipus d’ordre i sense saber a quines necessitats han de respondre, des del PSM creim que l’equip de govern ha de començar a treballar amb un full de ruta, que marqui el camí que hem de seguir en la gestió de les festes.

En primer lloc, s’ha de tenir el diagnòstic de la gestió feta en les festes de Sant Joan 2014.

En segon lloc, s’ha d’establir quin és el tipus de  festa de Sant Joan, tenint clar quins són aquells aspectes que esteim disposats a renunciar i aquells els quals no hi esteim disposats a renunciar.

En tercer lloc, s’ha d’elaborar una planificació per a dur a terme totes aquelles accions que ens ajudin a aconseguir tenir el tipus de festa que, la majoria de Ciutadella vol.

Des del PSM Més per Menorca creim que tota aquesta feina s’ha de fer en el marc d’una comissió de participació ciutadana, en la que els diferents estaments hi puguin participar. A partir d’aquí, que es creïn els diferents grups de treball. D’aquesta manera,  es pot aconseguir tractar aquest tema des d’una perspectiva global i sense perdre de vista quina és la festa que volem per Ciutadella.

És per tot açò, que des del PSM Més per Menorca vam presentar el següent prec:

Demanar a l’equip de govern  elabori una planificació de totes les decisions a prendre en relació a les Festes de Sant Joan, en base a uns objectius concrets, després d’haver establert quin és el tipus de festa que volem, sempre comptant amb la participació ciutadana i dels diferent estaments de la festa.

 

Prec en relació al Carril Velo del CP Joan Benejam

Al Consell Escolar Municipal de 04/12/12 el CEIP Joan Benejam, a petició de l’APIMA, sol·licità si es podia enllaçar el centre educatiu amb el carril velo que arriba fins la Plaça des Pins, per tal de millorar la seguretat de molts d’alumnes que van amb velo a l’escola, al que la regidora d’Educació va respondre que la regidora de Mobilitat encarregaria un informe al respecte sobre la viabilitat de la proposta.

Lloc on ha d'anar el carril velo

Al Consell Escolar Municipal de 02/12/13 la regidora d’Educació informà que s’estava fent un informe de mobilitat general sobre l’enllaç del carril velo amb totes les escoles del municipi, en el qual també es contemplaria la possibilitat de fer arribar el carril velo de la Plaça des Pins fins el CEIP Joan Benejam.

Al Consell Escolar Municipal de 17/06/14 la regidora d’Educació informà dels detalls del “Projecte Modificació estacionaments Plaça Pins amb implantació de carril velo”, realitzat pel departament de mobilitat, amb el qual finalment es feia factible la connexió del carril velo de la Plaça dels Pins amb el CEIP Joan Benejam; reunió en la que es va informar que hi havia disponibilitat pressupostària i que després de les festes de Sant Joan es procediria a la seva execució.

Atès que amb les anades i vingudes de l’estació d’autobusos, i amb el retorn de la parada dels busos turístics novament a la Plaça dels Pins, el projecte de carril velo fins arribar a l’escola Joan Benejam sembla que no es podrà desenvolupar, i que a punt de començar un nou curs escolar encara no s’ha pogut donar una solució definitiva a la petició del CEIP Joan Benejam.

Per tot això, el grup municipal de PSM Més per Menorca va presentar al ple el següent prec:

Pregam a la regidora d’Educació o la de Mobilitat que informi sobre quina solució es pensa prendre per fer realitat la connexió del carril velo amb el centre educatiu CEIP Joan Benejam.

 

Prec en relació a l’anàlisi de seguretat dels centres educatius

El passat 01/12/13 el col·legi de Calós va patir l’enfonsament de part de la seva teulada que va afectar a dues aules, que van quedar inutilitzables fins el passat mes de maig, i arran d’aquests fets l’equip de govern municipal, el passat mes de gener, va decidir no esperar més la resposta de la Conselleria d’Educació a la seva petició per inspeccionar la seguretat de tots els centres educatius de la ciutat, i decidí contractar un arquitecte extern per a que realitzàs aquest informe per l’ajuntament, independentment del que elaboràs la Conselleria.

Aules enfonsades a Calós

Segons l’equip de govern d’aquesta manera s’havien de disposar de dos informes diferents al respecte, de tal manera que es poguessin comparar els resultats i disposar d’unes conclusions més fiables i el passat mes de juliol a la Comissió executiva del Patronat d’escoles infantils la regidora d’Educació informà que encara no estaven enllestits tots els informes dels diferents centres educatius.

Per tot això, el grup municipal de PSM Més per Menorca va presentar al ple el següent prec:

Pregam a la regidora d’Educació que informi sobre l’encomana de redacció d’informes que analitzen la seguretat dels centres educatius, si ja s’han pogut completar tots i quines conclusions i/o actuacions se’n deriven, si és el cas; així com també informi, si es té coneixement, dels resultats dels informes encarregats per la Conselleria d’Educació.

 

Prec Teatre des Born

El passat divendres, dia 5 de setembre, va tenir lloc la comissió de Cultura i Esports, en la qual, la regidora de cultura no va fer cap menció del tema del Teatre del Born. Curiosament, el dia següent, sortia publicat al web de l’ajuntament la següent notícia: “Consell i Ajuntament repassen les matèries de col·laboració institucional. També s’ha donat un repàs a l’estat de les obres, ja acabades, del Teatre des Born, i en particular s’ha considerat la necessita municipal de rebre ajuda del Consell per equipar-lo escenogràficament. De moment, la promesa del Consell és aportar-hi 200.000 euros.”

Tenint en compte que des de diferents grups polítics hem anat fent preguntes a l’equip de govern per saber sobre quina és la situació actual del teatre del Born, concretament en relació a la finalització de les obres, l’equipament i sobre la futura gestió.

És per tot açò, que des del PSM Més per Menorca vam presentar el següent prec:

Que l’equip de govern  ens informi en quin punt es troben aquestes gestions: col·laboració del CIM, conveni amb el Govern Balear, recepció de les obres, possibles escenaris de gestió.

 

Preguntes depuradora Cala Morell

Vam rebre queixes dels veïns de Cala Morell, sobre el tema de les olors de la “depuradora” i del les aigües que bombeja cap a dalt, ens han dit que a principis d’Agost a l’assemblea de l’associació de veïns el regidor de Serveis Generals Sr. Pedro Gener es va comprometre a donar-lis una solució en el termini de cinc (5) dies, per això vam demanar a l’equip de govern sobre aquest tema.

Preguntes depuradora

 

Preguntes estació autobusos

Des de que es va posar en marxa l’estació provisional d’autobusos s’han anat produint tota una sèrie de despropòsits que han creat desconcert entre els usuaris del transport públic i que és conseqüència de la manca de planificació i coordinació de l’equip de govern. Per açò, vam demanar a la regidora de mobilitat i al regidor de serveis preguntes sobre l’estat de l’estació d’autobusos.

No vam obtenir cap resposta coherent ni tampoc que s’ajustés a la realitat. Com sempre excuses que només demostren una falta de planificació en aquest tema (igual que en molts altres).

Preguntes estació autobusos

 

Altres

En aquest plenari també vam donar suport les següents mocions:

– Moció d’UPCM en relació a l’informe policial per a la concessió de llicència d’ocupació de via pública a un local de Ses Voltes.

– Moció d’UPCM en relació amb la concessió d’ocupació de la via pública a Ses Voltes.

– Moció d’UPCM en relació amb el contracte de prestació del servei de grua, immobilització, depòsit i custòdia de tota classe de vehicles retirats de la via pública de Ciutadella de Menorca.

– Moció del PSOE en relació a la modificació de la Llei orgànica del règim electoral general (LOREG) proposada pel PP.

– Moció del POSE en relació a l’aprovació dels plecs de condicions del Servei d’Administració i Docència de l’Escola Municipal d’Arts Plàstiques i Visuals de Ciutadella.