“Pocket money”, un exemple de regularització que s’adapta a la realitat esportiva a Menorca i a les Illes Balears

3001-7d71a
El PSM Més per Menorca enregistrarà aquesta setmana diverses iniciatives per a suspendre, encara que sigui de forma cautelar, les mesures implantades pel Govern de l’Estat que apliquen la Seguretat Social a les activitats de voluntariat dels clubs esportius. La proposta es presenta al Congrés dels Diputats (a través de Compromís), al Parlament de les Illes Balears, als Consell de Menorca, i a tots els ajutaments de l’illa.

En la iniciativa, els menorquinistes proposen crear una nova figura de voluntaritat esportiu, a l’estil del “pocket money” que s’aplica a varis països de la Unió Europea, per a regularitzar la seva activitat en l’àmbit de la formació esportiva.

Com ja es va expressar en un comunicat anterior, Maite Salord i Nel Martí, consellera i diputat del PSM Més per Menorca respectivament, consideren que el model proposat pel Govern per a regularitzar l’activitat dels monitors i voluntaris esportius genera greus perjudicis als clubs i entitats esportives, i especialment a l’esport base.

Us adjunt el text comú de la iniciativa, amb les propostes de resolució, que es presentarà a totes les institucions:

——————————-

MOCIÓ per a la SUSPENSIÓ DE LES MESURES REGULADORES DE L’ACTIVITAT DELS MONITORS I ENTRENADORS DE L’ESPORT BASE

El 30 de juliol de l’any passat el Consell Superior de l’esport va emetre el resultat de l’estudi que dóna compliment al mandat de la disposició addicional setzena de la« Llei 14/2013 de suport als emprenedors i la seva internacionalització », en relació a la naturalesa jurídica i l’enquadrament en el camp d’aplicació de la Seguretat Social de l’activitat desenvolupada pels clubs i les entitats esportives sense ànim de lucre.

De l’esmentat estudi destaca la consideració del caràcter laboral de les relacions entre els clubs i les entitats esportives i les persones que presten serveis retribuïts i, per tant, la naturalesa dels imports percebuts, independentment de la quantia. La proposta que realitza l’estudi és la regularització de les parts mitjançant el contracte a temps parcial. Només de manera excepcional es contempla la concurrència de relacions de voluntariat i, per tant, la no consideració de salari de les quantitats percebudes.

La realitat, en canvi, és que el sistema esportiu balear se sustenta en gran part en l’esport de base, fillets i filletes que realitzen activitats esportives en horari no lectiu. El paper dels entrenadors, delegats i monitors dels equips no professionals és transcendental per a la supervivència de l’esport no professional, en la mesura que la seva dedicació és en gran part altruista i desinteressada.

La majoria dels clubs esportius de les Illes poden cada dia obrir les portes i apropar l’esport a la ciutadania perquè compten amb la col·laboració desinteressada de molts voluntaris i voluntàries, que de manera altruista i amb grans dosis d’il·lusió i passió per l’esport fan possible que centenars de fillets i filletes puguin entrenar. Els recursos d’aquests clubs solen ser bastant modestos i les retribucions del personal que col·labora es redueixen, en la majoria de vegades, a una aportació per a cobrir les despeses necessàries per realitzar l’activitat. Alguns estudis demostren que el nostre sistema esportiu es basa en un 70% amb el treball voluntari i un 30% amb el treball professional.

La legislació actual entén el voluntariat com una relació simplement laboral, amb tot el que això implica d’alt cost administratiu, econòmic i burocràtic. A la Unió Europea, en canvi, s’estan implantant altres models, com l’anomenat “Pocket Money”, que permeten obtenir una remuneració simbòlica a qui dedica una part del seu temps a la formació d’esportistes amateurs. En aquest sentit creiem que s’hauria de treballar per adaptar i millorar la regulació d’aquest col·lectiu a partir dels nous models europeus, que reconeixen l’important paper del voluntariat i l’incentiven amb beneficis fiscals i de simplificació administrativa.

L’aplicació imminent de les mesures de regularització implantades pel Govern de l’Estat generen greus perjudicis a la xarxa de clubs esportius, i fins i tot posen en perill la seva supervivència en molts casos. Entre d’altres perjudicis comportarà incrementar les despeses derivades de la pràctica esportiva de base gairebé en un 50%; eliminar de cop la important funció social d’interès general que exerceixen els clubs de base -el que inevitablement conduirà a la desaparició de molts d’ells- o, en el millor dels casos, els abocarà a l’empobriment. L’efecte immediat de tot això serà l’augment de la desigualtat d’oportunitats en matèria esportiva, que limitarà i vetarà una part important de la població a no poder exercir el seu dret a l’esport en condicions d’igualtat per motius de renda.

En definitiva, les conseqüències que es deriven del mandat de la disposició addicional setzena de la «Llei 14/2013 de suport als emprenedors i la seva internacionalització», són molt negatives per al nostre sistema esportiu i, concretament, per a l’esport de base i per als nostres joves, per la qual cosa el grup proposa al ple de l’Ajuntament que prengui els següents ACORDS:

PRIMERA. El Ple acorda instar el Govern de l’Estat a suspendre les mesures contemplades en l’estudi derivat de la disposició addicional setzena de la Llei 14/2013 de suport als emprenedors i la seva internacionalització, en especial la que es refereix a la regularització via contracte parcial dels entrenadors i monitors dels equips no professionals, i acrear un règim especial i específic que s’adeqüi a la realitat esportiva.

SEGONA. El Ple acordainstar el Govern de l’Estat a aturar de forma immediata les inspeccions a l’esport base per al compliment a la disposició addicional dotzenai les mesures incloses en l’estudi del Consell Superior de l’esport (que havien de començar l’1 de novembre de 2014), i de les que es podrien derivar sancions socialment injustes i econòmicament inassumibles.

TERCERA. El Ple acorda instar el Govern de l’Estat a estudiar i proposar diverses alternatives per a regular convenientment i d’acord amb la legalitat vigent en l’àmbit laboral i les peculiaritats de cada modalitat esportiva, les activitats remunerades que es realitzen en el si dels clubs i entitats esportives. Alhora s’insta també al Govern a crear un model de voluntariat, com per exemple el “pocket money” establert a la Unió Europea, amb l’objectiu de reconèixer la figura del voluntari i regularitzar la seva activitat en l’àmbit de la formació esportiva, a través dels clubs sense ànim de lucre.

QUARTA. El Ple acorda instar el Govern de l’Estat aimpulsar un Pla de Suport Econòmic, Tècnic i Formatiu a l’Esport Baseon hi hagi implicat tant el Consell Superior d’Esports i les comunitats autònomes, com les Federacions Esportives Nacionals i Autonòmiques i el teixit associatiu del sector.