Sobre el decret llei de Bauzá per aturar els efectes de la Llei Montoro

Sobre el Decret Llei 2/2014, de 21 de novembre, de mesures urgents per a l’aplicació a les Illes Balears de la Llei Montoro, que es validarà dimarts al Parlament de les Illes Balears

Nel Martí: el decret llei que es diu de mesures per aplicar la Llei Montoro és realment un decret llei anti-Montoro, un antídot per aturar els efectes tòxics d’una llei recentralitzadora i anti-municipalista

El PSM Més per Menorca coincideix amb la música però no amb la lletra d’aquest decret llei, ni tampoc amb la forma -de decret llei- que considera contrària a l’Estatut

El PSM Més per Menorca comparteix la intenció del decret llei, que no és altre que blindar els serveis públics que presten els ajuntaments dels despropòsits de la Llei Montoro, una llei que no només no resolt els problemes dels ens locals sinó que els agreuja amb mesures centralitzadores i anti-municipalistes.

El diputat Nel Martí

Per al PSM Més per Menorca el decret llei reinterpreta la Llei Montoro i la inutilitza, fent que no tengui pràcticament cap efecte quant a l’àmbit competencial dels ajuntaments. Per a MÉS no té cap sentit el que està passant, quan les comunitats autònomes a través de circulars, lleis o decrets lleis, amb interpretacions i abasts diferents, paralitzen els efectes de la reforma impulsada per Montoro. Si totes les Comunitats Autònomes, com s’està posant de manifest, consideren que la Llei Montoro incompleix els respectius estatuts d’autonomia i vulnera els principis d’autonomia local i de subsidiarietat, el que hauria de fer el Govern del Rajoy és suspendre la reforma local. El contrari -que és el que està passant- serà tenir interpretacions i aplicacions diferents de la mateixa llei, generant inseguretat jurídica.

El PSM Més per Menorca comparteix la música però no la lletra. Comparteix l’esperit de la norma anti-Montoro, però no el text ni la forma de tramitar-se. El text podria ser molt més respectuós amb l’autonomia local introduint, per exemple, la consideració com una delegació implícita d’una competència instruments com el conveni entre la CAIB i un ajuntament, o com una convocatòria de la CAIB per a serveis que hauria de prestar l’administració autonòmica. El decret llei tampoc no introdueix mesures favorables per a la CAIB en temes com la clàusula de garantia de pagaments, cosa que si fan per exemple les mateixes lleis d’altres Comunitats Autònomes.

Tampoc no compartim la forma del decret llei, ni creiem que estigui justificada. En aquest sentit, tant per l’urgència com per la matèria que aborda, el decret llei incompleix l’Estatut. La Llei Montoro es va aprovar el desembre del 2013, fa 11 mesos. El Govern de les Illes Balears, com han fet altres Comunitats Autònomes entre els mesos de març a juliol del 2014, hagués pogut tramitar un projecte de llei de forma ordinària; i si no ho ha fet, ho podria fer encara. Quant a la matèria, l’Estatut no permet utilitzar el decret llei en “matèries de desenvolupament bàsic”, i tot el que afecta al règim local afecta als municipis com a “entitat local bàsica de l’organització territorial de les Illes Balears” (art. 75 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears).

Per explicar la situació, el diputat del PSM Més per Menorca Nel Martí utilitza un símil: “El decret llei per aplicar la Llei de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local ve a ser un antídot per aturar els efectes tòxics de la Llei Montoro. El més raonable en aquests casos seria eliminar el verí, o sia suspendre la Llei Montoro, però l’efecte de l’antídot és bo. És bo, si l’antídot, és efiectiu. El PSM Més per Menorca considera que l’antídot del decret llei presentat s’injecta tard, malament i podria ser més efectiu.”