Sobre les declaracions d’interès general

Demanam que les declaracions d’interès general i la qualificació de projectes “desestacionalitzadors” siguin sotmesos a comissió tècnica assessora d’urbanisme

En el Ple del Consell Insular de Menorca de dilluns dia 26 de gener, instarem la Consellera d’Ordenació del Territori que, en la resolució dels expedients de declaració d’interès general i d’aprovació de projectes d’acord amb la disposició addicional 4a de la Llei Turística 8/2012 (desestacionalització i modernització d’establiments turístics), aquests siguin sotmesos a informe previ de la Comissió Tècnica Assessora d’Urbanisme, una mesura que afavoreix, sens dubte, la transparència en els procediments.

Zona de Biniancolla

Recordar que a les Illes Balears s’han produït, en els darrers anys, modificacions de diverses lleis en matèria urbanística (Llei del sòl, Llei de Turisme de les Illes Balears…) que afecten, entre d’altres, la concessió de declaració d’interès general o l’aprovació de projectes d’acord amb la disposició addicional 4a de la Llei Turística 8/2012. I hem vist que, dins aquest context, el concepte de desestacionalització i/o modernització d’establiments turístics s’ha emprat de forma prou discutible o per legalitzar construccions il·legals o que queden, fins i tot, fora d’ordenació.

Actualment, hi ha un perill evident que l’administració, en aquest cas el Consell Insular de Menorca, acabi salvant la indisciplina urbanística tot fent una interpretació de la legalitat que distorsiona el que hauria de ser la seva aplicació, arribant al límit, per exemple, de considerar que un parc aquàtic pot afavorir la desestacionalització turística.

No podem obviar que és un deure que les administracions actuïn de forma transparent en tots els seus actes i que, a més, la presa de decisions es faci comptant, en tot moment, amb aquells òrgans de participació constituïts i que així ho garanteixen. En aquest sentit, el Consell Insular de Menorca compta amb la Comissió Tècnica Assessora en Matèria d’Ordenació del Territori, un òrgan col·legiat, de caràcter deliberant, consultiu i no decisori, la funció principal del qual es concreta en l’estudi i l’informe de les propostes relacionades amb l’urbanisme i l’ordenació del territori.

Encara que les autoritzacions de la DA 4a no corresponen a la consellera d’Ordenació del Territori sinó a la de Turisme, tant el seu contingut com les seves conseqüències són clarament urbanístiques i, per això, demanam que també es tractin a la CTAU.

Com afirma la portaveu del PSM Més per Menorca, “es tracta d’una proposta per afavorir la transparència a l’hora de tramitar els expedients urbanístics de declaració d’interès general i de desestacionalització perquè és evident que, així com els empra el PP, obren la porta a qualsevol projecte urbanístic en sòl rústic, fet que pot desvirtuar de manera irreversible la fesomia del camp de Menorca.”