Una Justícia cada dia més més cara i inaccessible

A favor dels Jutjats de Pau.

El PSM Més per Menorca denuncia el silenci de Bauzá davant l’allunyament i la privatització de la justícia, amb especials efectes negatius a les Illes, per la seva realitat pluriinsular.

Perquè el Govern de Rajoy rectifiqui i perquè el Govern de Bauzá reaccioni, Nel Martí, diputat del PSM Més per Menorca, ha presentat una proposició no de llei que defensarà i es votarà dimarts dia 10 de setembre, a la Comissió d’Assumptes Institucionals.

Jutjats de Maó

Aquesta és la pnl amb la seva justificació i exposició de motius.

PNL sobre la vigència dels Jutjats de Pau en el sistema judicial actual

La reforma de la Llei Orgànica del Poder Judicial aprovada pel consell de ministres dia 4 d’abril del 2014 suposarà, d’aprovar-se, la privatització del Registre Civil i el posterior tancament dels Jutjats de Pau, fet aquest que comportarà un allunyament del primer esglaó de la justícia cap al ciutadà.

L’eliminació dels Jutjats de Pau suposa privar al ciutadà de la proximitat que representa el primer esglaó de la justícia a l’Estat espanyol i a les Illes Balears. Els jutjats de pau són òrgans unipersonals ubicats en els municipis on no hi ha jutjat de primera instància i instrucció. Els Jutjats de Pau assumeixen competències de menys importància tant en l’ordre civil com en el penal, però porten a terme una labor àgil i eficient en qüestions com les reclamacions de petita quantia, les faltes lleus del Codi penal o les funcions que delega el Registre civil. Així mateix ofereixen un servei rellevant en matèria de cooperació judicial atès que faciliten la comunicació dels altres òrgans judicials amb els ciutadans residents en els municipis on el jutjat de pau hi té la seu.

En definitiva, l’anunciada reforma de la justícia impulsada pel govern del PP posa en perill la continuïtat dels Jutjats de Pau de tot l’Estat espanyol, i amb ells la centralització i l’ allunyament dels registres civils de cada un dels jutjats, avui presents a tots i cada un dels pobles i capitals de tot l’estat.

D’aquest canvi privatitzador dels registres civils se’n deriven conseqüències dramàtiques per als ciutadans ja que a partir de l’entrada en vigor de la llei, els registres civils els durien els registradors que, en el cas de Mallorca, per exemple, es troben només a Inca, Manacor i Palma. Això implicarà que, per a qualsevol tràmit de registre: naixements, defuncions, vida… els ciutadans s’hauran de desplaçar als respectius llocs on els correspongui i treure aquestes certificacions pagant les taxes que, fins a dia d’avui, no existien perquè era un servei gratuït dels jutjats de cada ciutat i poble. Val a dir que, sobre tot, les persones majors són les més afectades per aquesta decisió de reestructuració de la justícia perquè ells són els que més sovint necessites d’aquests serveis.

Per la seva part, l’Associació de Jutges de Pau de les Illes Balears, ha mostrat el seu desacord total amb l’aplicació d’aquests canvis dins la justícia ja que, segons opinen, s’allunya la justícia del ciutadà i desapareix la figura del jutge de Pau com a mediador dels conflictes.

Per tot l’esmentat, el Grup parlamentari MÉS presenta a debat i votació les següents propostes de resolució:

El Parlament de les Illes Balears rebutja la reforma judicial impulsada pel Govern de l’Estat que privatitza, centralitza i allunya la justícia dels ciutadans de les Illes Balears.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a mantenir la figura i les funcions dels Jutjats de Pau en el sistema judicial actual, així com a respectar i potenciar la implantació dels Jutjats de Pau existent a les Illes Balears.