Valoració i esmenes al pressupost CAIB 2014

Els menorquinistes reclamen un gran pacte sobre el finançament del Consell de Menorca

Els comptes del Govern per 2014 no serviran per crear llocs de feina, maquillen increments de despesa social que no són reals, fan passes per a la privatització de la sanitat pública i augmentaran el deute en 378 milions.

“No podem permetre un finançament deficient del Consell de Menorca perquè d’aquest depèn que àrees tan bàsiques com Serveis Socials puguin funcionar”, diu Maite Salord, consellera del PSM Més per Menorca.

El PSM Més per Menorca considera que els Pressuposts Generals de la CAIB per a 2014 “no serviran per crear llocs de feina, lluitar contra l’atur i sortir de la crisi”, perquè “cap sector econòmic important se’n veurà beneficiat”, segons paraules del diputat Nel Martí. A més, afirma que s’agreuja el maltractament per part de l’Estat, s’incrementa l’endeutament i el Govern “maquilla les dades per fer-nos creure que incrementa la despesa social, quan és el contrari”.

Aquestes serien, a grans trets, les idees generals més importants que es poden extreure del Pressupost de la CAIB per al 2014. A més, Martí, destaca el paper centralitzador d’aquests pressuposts en la mesura que fan més dependents a ajuntaments i consells.

Maltractament de l’Estat: pagarem 181 milions

Per al PSM Més per Menorca els comptes del Govern “agreugen el maltractament de l’Estat a les Illes Balears, consentit i aplaudit pel diputat del PP al Congrés, Joan Carles Grau”, ja que mantenen una partida de transferències de l’Estat, a l’apartat d’ingressos, que ofereix una xifra negativa de -181,7 milions d’euros (enguany era de -174 M€). La qual cosa vol dir que “l’Estat no només no ens transfereix els doblers que necessitam, sinó que cada vegada els hem d’enviar més doblers”.

Increment de l’endeutament: 378 milions més de deute

El diputat menorquinista explica que els PGCAIB per a l’any que ve preveuen un increment de l’endeutament de 378 M€ (els passius financers o deute bancari passa de 711 a 1.088 M€). “Els qui tan deien que no podíem gastar per damunt de les nostres possibilitats ara incrementaran el deute bancari en un 53%. S’han hagut de menjar les seves pròpies paraules, el PP no fa altra cosa que incrementar l’endeutament”, diu Martí.

El PP amaga que la despesa real en serveis socials baixa un 5,9%

Després d’analitzar detingudament els comptes del departament de Serveis Socials, la despesa real en aquesta àrea baixarà un 5,9% el 2014 (passarà de 144 a 8,5 M€). Nel Martí explica que la Conselleria dirigida per na Sandra Fernández no comptabilitza com a despesa pròpia d’aquesta àrea la part que li correspon del pressupost de la Secretaria General de la Conselleria que a principis de 2013 englobava Salut, Benestar Social i Família (el 2014 van a Serveis Socials 7,8 milions dels 15 M€ pressupostats per a 2013 a la Conselleria que englobava les dues àrees, i que per tant enguany també s’han de comptabilitzar com a despesa de Serveis Socials). I tampoc té en compte que la consellera ha afirmat públicament que enguany la despesa en dependència ha estat de 40 milions, mentre que el pressupost era de 22 M€.

En definitiva, els menorquinistes constaten que la despesa real de Serveis Socials en 2013 ha estat de 144 milions, per la qual cosa si el pressupost previst per a 2014 és de 135,5 milions, es produeix una baixada de 8,5 M€, és a dir, del 5,9% (quan el Govern havia “venut” un increment). Aquesta baixada, a parer del PSM Més per Menorca, suposa tenir més recursos per allò que és més prioritari: combatre la marginació i exclusió socials.

En aquest sentit, els menorquinistes (a través del grup MÉS) presentaran una esmene al Pressupost per incrementar en 15 milions d’euros la partida destinada a la Renda Bàsica, que actualment és de 8 milions.

Nel Martí defensa que en una “crisi que dura més de cinc anys”, el Serveis Socials han de prendre “cada vegada més protagonisme” perquè es pugui garantir que qualsevol família que no tengui ingressos pugui rebre una aportació.

39 milions més en concertacions: cap a la privatització de la sanitat pública

Nel Martí també denuncia que en el pressupost de Salut la partida per a la concertació amb entitats privades alienes al sistema públic de salut s’incrementa en més de 39 milions d’euros (passa de 94 a 134 M€), mentre el capítol de personal continua baixant. El diputat considera que això representa “una passa més cap a la privatització de la sanitat pública”.

Martí també afirma: “és una vergonya que els pressuposts que mantenen la taxa a la targeta sanitària baixin el gravamen dels bingos del 25% al 18%”.

Educació: 120 milions per davall del darrer any del Govern de Pacte

Pel que fa a la despesa en Educació i Cultura, Nel Martí ha assenyalat que els 741 milions pressupostats pel PP per a 2014 quasi igualen els comptes de 2012, i queden 120 milions per davall dels 861 M€ corresponents a la liquidació de 2010, el darrer any de Govern de Pacte. En personal, la retallada és de 61 M€, entre els quals es compten els prop de 1.000 professionals que han deixat de fer feina a l’educació pública. Martí retreu al Govern que la despesa educativa del Govern Bauzá quedi en el 2,8% del PIB, molt lluny de l’objectiu del 6%.

Aquesta menor inversió en educació suposarà que a les aules menorquines hi haurà 20 professors menys, quan el nombre d’alumnes es manté.

En aquest sentit, els menorquinistes presentaran esmenes per a garantir que totes les escoles tenguin els suports necessaris per atendre als alumnes amb necessitats especials. També inclourà esmenes perquè les partides destinades a educació infantil i escola d’adults queden especificades de forma nominativa, per tal de donar claredat al pressupost i permetre un millor control de les mateixes.

Ajuntaments i Consell de Menorca

Des el primer pressupost del Govern Bauzà fins avui, l’aportació en transferències corrents i de capital del conjunt de Conselleries als ajuntaments ha disminuït un 35%. Açò significa, segons Nel Martí, que l’aportació del Govern en el manteniment de programes i serveis que executen els ajuntaments és menor, amb menys persones beneficiàries.

El Fons de Cooperació Local, el sistema d’aportació no finalista de la CAIB als ajuntaments, també ha disminuït en 2 milions, passant de 14.280.716 euros (el 2013) a 12.280.716 (el 2014). Aquesta disminució queda camuflada amb l’increment de l’aportació a l’Ajuntament de Palma, que passa de 1 milió a 3.595.693 euros. O sia, diu Nel Martí, que “el conjunt d’ajuntaments veuran disminuïdes les seves aportacions per tal que el Govern pugui complir els seus compromisos amb l’Ajuntament de Palma”.

Per la seva banda, el Consell de Menorca manté congelat el seu finançament i no rebrà cap aportació extra si no s’aprova la nova llei de finançament. En aquest sentit, els menorquinistes reclamen a Tadeo un gran pacte polític entre totes les forces menorquines per evitar un nou sistema de finançament que no millori la dotació de les competències pròpies.

“No podem permetre un finançament deficient del Consell de Menorca perquè d’aquest depèn que àrees tan bàsiques com Serveis Socials puguin funcionar”, diu Maite Salord, consellera del PSM Més per Menorca.