Volem que el Pressupost de la CAIB per al 2015 doti l’Oficina de Transparència perquè el Parlament pugui nomenar al seu director

El PSM Més per Menorca ha esmenat el Pressupost de la CAIB per al 2015 perquè el Parlament posi en marxa l’Oficina de Transparència i Control del Patrimoni dels Càrrecs Públics

Nel Martí proposa que es doti la partida perquè el proper parlament pugui crear l’Oficina de forma immediata

La legislació autonòmica actual preveu, a través de dues normes diferents, dues també oficines relacionades amb la transparència i el control dels càrrecs públics. La primera la crea la Llei de Mesures Tributàries i Administratives (Llei 25/2006) que entrà en vigor el dia 1 de gener de 2007, a través de la disposició addicional divuitena (Regulació de la transparència i el control dels càrrecs públics de les Illes Balears) que, en el seu objecte, diu:

descarga

“La present disposició addicional regula el Registre de béns i drets patrimonials de càrrecs públics i l’Oficina de transparència i control de patrimoni de càrrecs públics de les Illes Balears, encarregada d’aquest registre, amb l’objecte de comprovar la justificació dels increments de patrimoni de les persones que ocupen els esmentats càrrecs públics.”

L’àmbit d’aplicació d’aquesta Oficina afecta a “les persones electes en un procés electoral, els membres del Govern, els alts càrrecs i assimilats definits en la Llei d’incompatibilitats, els consellers i els regidors no electes, els presidents, els vocals i els secretaris amb dret a vot dels òrgans estatutaris, i els directors, els gerents o els màxims responsables de les entitats vinculades o dependents de les administracions públiques de les Illes Balears.”

S’estableix també que l’Oficina serà un organisme independent dirigit per un director elegit pel Parlament per majoria de dos terços.

L’article 18 de la Disposició Addicional Divuitena estableix que l’Oficina “haurà de posar-se en funcionament en l’improrrogable termini de dos mesos comptadors des de la designació del director o de la directora.” La Disposició es va publicar el 30 de desembre del 2006, i fins avui cada pressupost de la CAIB inclou un Programa 111E (Control patrimonial dels càrrecs públics) dotat amb 50.000 euros (fins el 2010) o 10.000 euros (des del 2012 fins el 2015). Basta dir que 10.000 euros no són suficients per a anomenar al director i crear l’Oficina. Des de llavors mai s’ha anomenat al director ni constituït l’Oficina.

Val a dir que el problema no és de recursos econòmics. Bastaria que el Parlament eliminés un dels assessors assignats als grups parlamentàries perquè l’Oficina fos una realitat. A part del director, la resta de treballadors poden ser conveniats amb la pròpia estructura actual del Parlament.

L’Oficina d’Avaluació Pública de les Illes Balears

Per altra bada, sense cap vinculació amb l’anterior, la Llei de la Bona Administració el el Bon Govern publicada el 9 d’abril del 2011 crea l’Oficina d’Avaluació Pública que, entre les seves funcions lligades a la transparència, també contempla gestionar la informació sobre les retribucions dels càrrecs públics, vetllar pel compliment de la llei d’incompatibilitats, gestionar el registre de patrimoni dels membres del Govern i dels alts càrrecs, etc.

Aquesta Oficina d’Avaluació està vinculada al Govern de les Illes Balears, a diferència de l’Oficina de Transparència que es defineix com un ens autònom (amb secció pròpia, nombre 6 al pressupost) vinculat nominativament (designació del director) al Parlament.

El Govern tampoc no ha inclòs en la Llei de pressupost de la CAIB per al 2015 la posada en marxa de l’Oficina d’Avaluació Pública. De fet, el Govern del PP ha justificat la no posada en marxa dient que la disposició addicional tercera de la Llei del Bon Govern estableix que l’Oficina d’Avaluació “no pot suposar cap increment de despesa pública”, i que això no és possible.

Demanar al Parlament que compleixi la llei

Nel Martí: “Sembla un contrasentit que haguem de demanar al Parlament que compleixi amb la Llei que ell mateix va aprovar, però es així. La decisió està en mans de la Mesa i de la Presidenta del Parlament. Té una llei i té recursos per fer-ho. El compromisos amb la transparència comencen per complir la llei que crea l’Oficina per la Transparència.”