La modificació de la Llei d’emergències

El PSM Més per Menorca no presentarà esmena a la totalitat al projecte de llei de modificació de la Llei 3/2006, de 30 de març, de gestió d’emergències de les Illes Balears. El Grup parlamentari MÉS expressa així el seu suport a la iniciativa del Govern d’incorporar a la Llei d’Emergències la xarxa de comunicacions tetraIB, posada en marxa fa més de cinc anys, en la qual s’integrin tots els servis d’urgències i emergències de les Illes Balears, per tal de millorar l’eficàcia, la qualitat i la seguretat del sistema balear d’emergències.

En canvi, el PSM Més per Menorca sí que presentarà emperò una esmena parcial de modificació del text perquè la integració a la xarxa de comunicacions tetraIB afecti “obligatòriament” a tots els serveis d’urgències i emergències públics, vinculats o derivats orgànicament i/o competencialment de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. La resta -guàrdia civil, policia nacional,…- ho farà voluntàriament, per raons de coherència competencial, però seria molt recomanable que també s’hi integressin.

Emergències Illes Balears

Nel Martí considera que el text proposat pel Govern no clarifica ni la qüestió de la “obligatorietat”, ni de l’abast d’aquesta als sectors tant públics com privats, quan la Llei 3/2006 sí recull i defineix clarament aquests aspectes en l’article 5, dels Principis del Sistema Públic de Protecció Civil i Gestió d’Emergències, quan en el punt 3 diu que “Dins el sistema de protecció civil i de gestió d’emergències es garantirà la disponibilitat permanent d’un sistema de gestió d’emergències a les Illes Balears integrat per tots els serveis d’urgències i d’emergències, públics i privats, existents a la comunitat autònoma de les Illes Balears, qualsevol sigui l’administració o l’entitat de pertinença. El sistema serà dirigit i coordinat per l’òrgan competent de titularitat pública mitjançant el Servei de Gestió d’Emergències SEIB-112.”

Per tant, diu Martí, si el sistema públic de gestió d’emergències es basa en la integració de tots els serveis, públics i privats, que obligatòriament han d’estar integrats en el SEIB-112, i ara a aquest sistema se li afegeix un xarxa de comunicació nova, més potent, més segura i més eficient, el lògic és que aquesta integració també afecti a tots els serveis (obligatòriament, i com a mínim als serveis públics de totes les administracions de la CAIB, quan el projecte de llei només preveu incorporar obligatòriament els serveis del Govern i no els dels consells i ajuntaments). “Per una qüestió tant d’eficàcia com d’eficiència, la integració a la xarxa tetraIB ha de ser el més completa possible”, afirma Nel Martí.

Finalment, per al PSM Més per Menorca, la modificació de la Llei d’Emergències hauria d’haver estat més ambiciosa, i abordar qüestions de formació o de comandament per a millorar l’eficàcia del servei. La realitat avui és que els serveis d’emergències de les Illes Balears es caracteritzen per la seva dispersió. Així, per exemple, ens trobam amb que el bombers de Mallorca tenen competències en les zones agrícoles però no de muntanya, que corresponen a l’IBANAT quan la frontera entre unes i altres és, en molts casos, mala de definir. Per altra banda, els mitjans materials d’IBANAT, més centrats en la tasca de prevenció, són per a l’extinció d’incendis precaris en comparació amb els que disposen els bombers de Mallorca. Un altre exemple: si es produeix un incendi al Torrent Gros, a Marratxí, el cos competent és el de bombers de Mallorca, que tenen el parc més proper a Inca, quan els de Palma estan a poc més de cinc minuts.

En qualsevol cas, Martí vol destacar la importància de posar en marxa una xarxa de comunicació única i amb tots els serveis d’urgències i emergències, més segura, més potent i més eficient. Això sí, per al PSM Més per Menorca la modificació de la Llei hauria d’haver estat més ambiciosa, i abastar qüestiones relacionades amb la coordinació i el comandament, a més de la comunicació.

El text de l’esmena presentada és el següent:

ESMENA DE SUBSTITUCIÓ de l’Article únic:

“S’afegeix un nou apartat a l’article 5, l’apartat 4, amb el següent contingut:

El Govern de les Illes Balears, a través de l’òrgan competent, establirà en tot el territori de la Comunitat Autònoma una xarxa de comunicacions pròpia i única en la qual s’integraran tots els serveis d’urgències i d’emergències, públics i privats, existents a les Illes Balears subjectes competencialment i/o orgànicament a l’àmbit autonòmic balear.

Amb la resta de serveis existents a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears la col·laboració, homogeneïtzació o integració dels serveis i grups de comunicacions d’urgències i emergències es definirà i formalitzarà mitjançant els corresponents convenis d’adhesió.”

 

Projecte de Llei d’Emergències